SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. április 14. Virágvasárnap XVII. évf. 15. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

 „Istenem, Istenem, - miért hagytál el engem?”


EVANGÉLIUM:
Lk 23, 1-49

A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték.

 

  Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.  Ott vádolni kezdték: ,,Azt tapasztaltuk -- mondták --, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.'' Pilátus megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' ,,Magad mondod'' -- felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: ,,Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.'' De azok erősködtek: ,,Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Judeáig.'' Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott.

Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle.

 Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek; azelőtt ugyanis haragban voltak.

Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézust akaratuk szerint

Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: ,,Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.'' Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett: ,,Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!'' Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: ,,Keresztre! Keresztre vele!'' Harmadszor is megkérdezte: ,,De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.'' De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.

Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok!

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt: ,,Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: »Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?'' Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket.

Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.'' Ruháján sorsot vetve megosztoztak.

Ez a zsidók királya.

A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: ,,Másokat megmentett -- mondták --, most mentse meg magát, ha ô a Messiás, az Isten választottja.'' Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' -- mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya.

 

Még ma velem leszel a paradicsomban.

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!'' Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban.'' Ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.''

 

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: ,,Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.'' E szavakkal kilehelte lelkét.

 

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)

Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: ,,Ez az ember valóban igaz volt.'' Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt.


Nagyböjti készület:

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Április

15.

hétfő

 

Iz 42,1-7

Jn 12,1-11

Ami elfojtja a szeretetet, az elsősorban a pénz iránti mohó vágy, „minden baj gyökere” (1Tim 6,10). Ezt követi az Isten elutasítása, amivel együtt jár a tőle jövő vigasz elhárítása is, amikor inkább a reménytelenséget választjuk, semmint Igéjének és szentségeinek vigasztalását.

Imádkozom, hogy a világban egyre többen nyíljanak meg bizalommal Isten felé.

Április

16.

kedd

 

 

Iz 49,1-6

Jn 13,21-33. 36-

38

Ha több időt szánunk az imádságra, lehetőséget adunk a szívünknek, hogy felfedezze azokat a titkos hazugságokat, amelyekkel önmagunkat csapjuk be, hogy végre Istennél keressünk vigaszt. Ő a mi Atyánk,

aki az életet akarja számunkra.

 

Átelmélkedem

a mai szentírási részeket.

Április

17.

szerda

 

Iz 50,4-9a Mt 26,14-25

Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk. Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét.

Hogyan tudom ma szívemet szegénnyé, üressé tenni mások gondja, baja iránt?

Április

18.

csütörtök

 

Kiv 12,1-8.11-14

1 Kor 11,23-26

Jn 13,1-15

Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogyne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?

Végigelmélkedem az Utolsó Vacsora

és a lábmosás jelenetét.

Részt veszek

az esti szentmisén.

Április

19.

péntek
(böjti nap)

 

Iz 52,13-53,12

Zsid 4,14-16.5,7-9

Jn 18,1-19,42

A böjt elveszi az erőt az erőszakból, lefegyverez minket, alkalmat szolgáltat rá, hogy lélekben növekedjünk. Lehetőségünk nyílik rá,  hogy megértsük: mit tapasztalnak azok, akiknek a legszükségesebb dolgok is hiányoznak, kifejezésre juttatja lelkünk állapotát, amely Isten jóságára éhezik, és Isten életére szomjazik. A böjt felráz, figyelmesebbé tesz minket Isten és a felebarátaink iránt, felkelti akaratunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki egyedül képes betölteni éhségünket.

Ma mellőzöm az internetet.

Felajánlom imámat és böjtömet

családtagjaimért

és a nagy bűnösökért.

Részt veszek

az esti szertartáson.

 

Április

20.

 

Nagyszombat

 

Húsvét éjszakáján újra átéljük majd a húsvéti gyertya meggyújtásának nagy hatású szertartását: az „új tűzből” vett fény lassanként el fogja űzni a sötétséget és megvilágítja majd a liturgián részt vevő közösséget. „A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát”, hogy mindnyájan újra átélhessük az emmauszi tanítványok tapasztalatát: meghallgassuk az Úr  szavát és magunkhoz vegyük az Eucharisztia Kenyerét, s akkor a szívünkben

 

Meglátogatom a Szentsírt, és imádkozom

a ma keresztelkedő felnőttekért.

Részt veszek

a Vigília szertartáson.

 

Április

21.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

Az új evangelizáció Csillaga, Mária segíts, hogy felragyogjon  bennünk a közösség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtétele, hogy az Evangélium öröme eljusson a föld határaiig, és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.

Az élő Evangélium Anyja,

a kicsinyek örömének forrása, imádkozz érettünk!

Ámen. Alleluja.

Megtervezem az ünnepi előkészületeket,

hogy maradjon időm az igazán lényegesre: hogy a „szívem Istenre

figyelhessen!”

 

 

A kereszt

Azt a keresztet,
ami most annyira nyomja a válladat,
Mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
Mindenható szemével megvizsgálta,
Szerető irgalmával átmelegítette,
Mindkét kezével méregette:
Vajon nem nagyobb-e,
Nem nehezebb-e a te számodra,
Mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta
Szent kegyelmével,
Irgalmával megillatosította,
Reád és bátorságodra tekintett --
És így érkezett a mennyből a "kereszt",
Mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.

Szalézi Szent Ferenc 

 

Nagyböjti ima

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk 
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.

Theodor Burzer nyomán 

 

SZENTMISÉK  ÁPRILIS  16 –  ÁPRILIS  22

16. Nagykedd: 18:00  Papokért, papi hivatásokért;

18. Nagycsütörtök: 20:00 AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKMISÉJE – (Benne lábmosás szertartása, Oltárfosztás) – virrasztás 22:00 óráig;

  „Hát egy órát sem tudtok virrasztani velem?” – kérdi Jézus apostolaitól.

19. Nagypéntek: 20:00 Urunk szenvedésének ünneplése; (Benne kereszthódolat)

                            21:00 KÖZSÉGKERESZTÚT

 „A virrasztás a hűség és az állhatatosság kifejezése az élő Isten iránt..”

 20. Nagyszombat: 18:00 HÚSVÉT VIGÍLIÁJA–FELTÁMADÁSI KÖRMENET

„A feltámadt Krisztus arca és ruhája a húsvéti győzelem szelíd fényében tündököl:

                             MEGVÁLTOTTAK LETTÜNK!

21. Húsvétvasárnap: 9:00 Hívekért ÜNNEPI SZENTMISE

           „Rózsálló hajnalfény ragyog, zeng már az égi háladal…”

22. Húsvéthétfő: 7:00 Hívekért;

                                   (Szentmise locsolkodás előtt...☺)
______________________________________________________

A betegeket húsvéti szentgyónása, 16-án, kedden 10:00 órától!!

Plébánosunk meglátogatja azokat a testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
______________________________________________________

19-én, pénteken és 20-án, szombaton 8:00 órától 10.00 óráig  GYÓNTATÁS LESZ!!!!
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

28-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

A „Községkeresztút” elmélkedéseire fel lehet iratkozni a hátsó kis asztalnál, az eddigieknek megfelelő módon: vagyis: csak és kizárólag saját, önálló gondolatokat tartalmazzon az elmélkedés pár mondatban.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalanatyaesahiv...
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2014

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja