SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. február 17. Évközi 6. vasárnap XVII. évf. 07. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Boldog az az ember, - aki az Úrban bízik.”


SZENTLECKE:
1 Kor 15, 12. 16-20

Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitünk.

  Testvéreim! Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás?

  Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.

  De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.


EVANGÉLIUM:
Lk 6, 17. 20-26

Jézus boldognak hirdeti a lélekben szegényeket, de jajt kiált a szívtelen gazdagokra.

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidom tengermellékről.

  Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:

  ,,Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.

  Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.

  Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.

  Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.

  De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.

  Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!

  Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.''

 

Szent Péter apostol székfoglalása

Ünnepe: február 22.

Olvasmány Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert választja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy – bár Isten népében sok pap és sok pásztor van – mégis Péter kormányozza igazában mindazokat, akiken elsődlegesen Krisztus uralkodik. Szeretteim, Isten kegyessége a maga hatalmának fönséges és csodálatos részesévé tette ezt a férfit, és ha akarta is, hogy a többi vezető is ennek Péterrel együtt részese legyen, csak őáltala adta meg a többinek azt, amit nem tagadott meg tőlük. 

Egy alkalommal az Úr valamennyi apostolát megkérdezte, miképpen vélekednek őróla az emberek. Ameddig az emberi tudatlanság bizonytalankodásairól számolnak be az apostolok, addig mindannyian együtt adják a választ. 

Amikor azonban azt kérdezi, hogy maguknak a tanítványoknak mi a véleménye, akkor az lesz az első az Úr megvallásában, aki első az apostoli méltóságban is. Hiszen Péter mondta: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám (Mt 16, 16-17); vagyis azért vagy boldog, mert téged Atyám tanított erre; nem vitt tévútra semmi földi vélekedés, hiszen mennyei sugallat oktatott ki. Nem test és nem vér, hanem az nyilatkoztatott ki engem neked, akinek egyszülött Fia vagyok. 

Majd Jézus így folytatta: Én is mondom neked; vagyis, amiként Atyám feltárta neked istenségemet, úgy most én is tudatom veled kiemelkedő méltóságodat: Te Péter vagy. Igaz ugyan, hogy én vagyok az elpusztíthatatlan szikla, én vagyok a szegletkő, amely egybeköti a kettőt (vö. Ef 2, 14. 20), én vagyok az az alap, amelyen kívül mást senki sem rakhat, mindazonáltal te is szikla vagy, mert az én erőm ad neked szilárdságot, hogy mindaz, ami az én hatalmam, az a részesedés által a tied és az enyém legyen. 

Erre a sziklára építem Egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta (Mt 16, 18). Erre az erődítményre, mondja, örök templomot építek majd, és Egyházam, ez a fenséges és egészen az égbe nyúló épület ennek a hitnek a szilárdságára épül. 

Ezt a hitvallást el nem fojtja a pokol hatalma, bilincsbe sem veri a halál: ez a szó valóban az élet szava. És így, aki ezt megvallja, azt az égbe segíti, aki pedig megtagadja, azt a kárhozatba taszítja. 

Ezért is mondja az Úr Szent Péternek: Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva (Mt 16, 19). 

 Könyörgés

Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Ima

Uram! 
Fogalmam sincs róla, merre tartok. 
Nem látom az utat magam előtt. 
Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni. 
Magamat sem ismerem igazán: 
De úgy gondolom, a Te akaratodat követem. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóban azt is teszem. 
Szeretnék Neked tetszeni 
és hiszem, hogy ez a kívánság valóban tetszik Neked. 
Remélem, hogy mindenben, amit csak teszek, 
ez a vágy vezet. 
Bízom benne, 
hogy sohasem fogok ettől a vágytól függetlenül 
bármit is tenni. 
És tudom: ha így cselekszem, 
Te a helyes úton fogsz vezetni. 
Még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla. 
Azért mindig bízni akarok Benned, 
mégha úgy is látszik, hogy eltévedtem 
és a halál árnyékában járok. 
Nem akarok félni, mert Te mindig velem vagy. 
Sohasem fogod hagyni, hogy egyedül szálljak szembe 
a rám leselkedő veszedelmekkel.

Thomas Merton 

 

Isten ember által akarja a vágyva vágyott Édent felépíteni!

Isten nem magányos farkasként akarja a világ sorsát irányítani! Ő minden kor emberét hívja szeretettel, alázattal, hogy partnerségben, imádságban együtt gondolkodva, verejtékes munkával, váll a váll mellett továbbvigye a világ teremtésének csodálatos művét. Igen, Isten nélkülünk teremtette meg a világot, de az ember által akarja a vágyva vágyott Édent felépíteni!                                

Böjte Csaba gondolata 

 

SZENTMISÉK  FEBRUÁR  18 –  FEBRUÁR  24

19. Kedd: 18:00  Kovács Istvánné Citron Györgyi lelki üdvéért

22. Péntek: 18:00  Szecsei utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

23. Szombat: 18:30 Tóth Lajosné Holló Mária halálának 30. napjára;

                                    Varró Lajosné Lezsófi Anna halálának 30. napjára;

24. Vasárnap: 9:00 Lurdesi Szent Szűz tiszteletére, a Mária Magdolna 

                            imacsoport szándékára, az imacsoport tagjaiért, élő és elhunyt családtagokért;
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Február 23-án, szombaton tavaszi nagytakarítást szervezünk. A plébánia közös ügyünk, így tisztelettel és szeretettel várjuk a kedves testvérek aktív részvételét, reggel 8:00 órától.
______________________________________________________

24-én a Katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.
______________________________________________________

Elhunytak:      Kiss Jánosné Jancsovics Mária Kóka, Viola u. 4071.

                       Nagy János Kossuth Lajos u.

                       Kovács Istvánné Citron Györgyi Homok u. 10.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2012
Búcsú 2013
Fallóskút
Búcsú 2013
Fallóskút 2012....

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja