Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. szeptember 08. Évközi 23. vasárnap XVII. évf. 36. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Te lettél, Uram, menedékünk, - nemzedékről nemzedékre.”


SZENTLECKE:
Filem 9b-10. 12-17

Szent Pál tanítja, hogy a rabszolga is testvérünk Krisztusban.

Szeretett Testvéreim! Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet.

  Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek.

  Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is.

  Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.


EVANGÉLIUM:
Lk 14,25-33

 Csak az lehet Jézus tanítványa, aki vele együtt vállalja a keresztet is.

Abban az időben:

  Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: ,,Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.

  Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«

  Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle.

  Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.''

 

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

Szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában [...], mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia között.

Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: »Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.«

A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az Egyházért.” 


Szent II. János Pál pápa

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Ma született e világra
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.

Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kisasszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.

Rózsákkal ágyadat fűzném,
Nárcisokkal megvetem,
Bokrétákkal körülkötöm,
Bársonnyal ékesítem,
Mi ékesebb virágok közt,
Néked ajánlom szívem,
Vedd kedvesen, óh Szűzanyám,
Néked adom mindenem.

Jőjj szerelmem, jőjj galambom
Az erdők szigetéről,
Így énekel bölcs Salamon
E mai ékes szűzről.
Jőjj kedvem, teljes örömöm,
Űzd el a bűnt szívemről,
Kisasszonynak, Máriának
Szépsége ma földerül.

 

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

 részlet Aranyszájú Szent János liturgiájából 

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 09 –  SZEPTEMBER  15

10. Kedd: 18:00 Bercsényi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

13. Péntek: 18:00 Mária nevű testvéreinkért;

14. Szombat: 13:30 50 éves osztálytalálkozó – hálából;

                        18:30  László Mátyás, Samu Lajosné Lantos Anna, valamint
                                     
                                  Koncz Rafael lelki üdvéért;

                                    SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

15. Vasárnap: 9:00  Kiss Julianna és Koncz Jánosné Csákó Margit lelki üdvéért;
______________________________________________________

14-én /szombaton/ 9:00 órától várjunk híveinket a templom, illetve a parókia körüli búcsúi takarításához.
______________________________________________________

A tápiószecsői búcsú ünnepe szeptember 15-én, vasárnap, a délelőtt 11.00 órás szentmise keretében lesz megtartva, melyre kiemelt szeretettel várják a kókai zarándokokat, vendégeket!
______________________________________________________

15-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

            Losó Ádám és Rácz Lívia: Fernanda nevű gyermeke;
______________________________________________________

Elhunyt:          László József Rákóczi u. 12.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!