Templomi Hírlevél 2023. május 07. XXII. évf. 19. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. május 07. Húsvét 5. vasárnapja XXII. évf. 19. szám


Zsoltár válasz: „Kegyes szemed legyen rajtunk, -  tebenned van bizodalmunk.”


SZENTLECKE: 1 Pét 2, 4-9
Választott nép, királyi papság vagytok!

Szeretteim! Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott, és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az Írás:  Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. 


EVANGÉLIUM: Jn 14, 1-12
Én vagyok az út, az igazság és az élet.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!'' Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.'' Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.''


 MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: ANYÁK NAPJA

 

Az édesanya minden gyermek és felnőtt szívében különleges helyet foglal el. Ő az, akihez örömünkben, bánatunkban először fordulunk, ő az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Jelenléte, munkája életünk része. Néha nem sikerül jónak lennünk, néha bánatot okozunk, néha nagy örömet. Előfordul, hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy fontos dolgokat is. Minden évben van azonban egy nap, amiről sosem feledkezünk meg. Ez május első vasárnapja, ekkor köszöntjük az Édesanyákat.

 

Tudod anya

 

Tudod anya, most még kicsi vagyok,    
És azt hiszed, hogy semmit nem tudok.
De érzem, mindent csak értem teszel,
És ugye mindig velem leszel!

 

Tudod anya, látom, amit érzel.
Hallom, ha csendesen sírsz éjjel.
És reggel mégis mosolyogva nyitsz be rám.
És vársz engem az iskola után.

 

Tudod anya, ha egyszer nagy leszek.
Én is mindig segítek neked.
Akkor majd én vigyázok rád, 
Úgy ahogy, most te vigyázol rám.

 

Tudom anya nehéz most az élet.
Ha szomorú vagy én mindig ölelnélek.
Tudod, én mindig itt leszek neked,
Mert te vagy az, akit nagyon szeretek.

 

Tudom anya elszálltak az évek.
A barázdáid nekem így is szépek.
Mert addig jó, amíg veled lehetek.
Mert amíg vagy én gyermek lehetek.

 

És ha majd egyszer fel kell nőnöm
Semmi nem, lesz olyan itt a Földön.
Nem foghatom többé a kezed,
Nem akarom, hogy felnőtt legyek!

Muhi János


 Május a Szűzanya hónapja

 

Május hónap természeti szépsége - a rügyező fák, a fakadó virágok csodálata indította a Szűzanya tisztelőit imádságra. "A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé."

Néri Szent Fülöp (XVI. század) örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a Szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus Édesanyját, és mindannyiunk Égi Édesanyját.

Május hónapban, templomainkban felhangzik a rózsafüzér imádság és lorettoi litánia Szűz Máriát megszólító és dicsőítő szép szavai – Égi Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy anyai szeretetével vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz.

Boldog vagy Mária, mert hitted, hogy beteljesedik benned mindaz, amit az Úr mondott neked. (Magnifiákát-antifóna)

Anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreiről, akik még zarándokúton vannak, sok veszedelemben és bajban, amíg el nem érkeznek a boldog hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek. (Lumen gen.)

Mária tehát, aki Krisztus anyja, egyben a mi bölcsességünk anyja, megigazolásunk anyja, megszentelődésünk anyja, megváltásunk anyja is. (Szent Elréd apát)

Tengernek csillaga, Isten édesanyja / Üdvöz légy, mindig szűz, menny boldog kapuja! (Himnusz)

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennybe.

Amen


SZENTMISÉK MÁJUS 08 – M ÁJUS 14–IG
09. kedd 18:00

Halvafekvő Szarka Zoltán lelki üdvéért;

12. péntek 18:00

Hitoktatókért;

13. szombat 18:30

Bakonyi János atya lelki üdvéért;

14. vasárnap 11:00

Nagy Lajos és felesége Tellér Mária lelki üdvéért;

 


Májusi litániák: Kedden a szentmise után, péntek, szombat, vasárnap a szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


Községünkben július 9 -15 között SzentJánosBogár Ifjúsági tábort szervezünk, melyhez várjuk a kókai fiatalok és szállásadó családok jelentkezését.

További információ: kokaiplebania.hu,

Kovács Gézánál vagy a sekrestyében.


Kérjük kedves Híveinket, hogy hitbéli kötelességüknek eleget téve, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT (2 500 Ft/fő) rendezzék, ezáltal áldozatot hoznak és részt vállalnak az egyház közösség (plébánia, templom fenntartása, közüzemi kiadások, egyéb programok) működésében. Erre lehetőség van a szentmisék után a sekrestyében, avagy a templomban hátul található csekkel, illetve a plébános által megbízott személyeknél.


Egyházunk új tagjai:

Serfőző Norbert és Széplaki Judit: Zoltán nevű gyermeke;

Killár Norbert és Szanda Renáta: Norbert Levente nevű gyermeke;

Urbán Máté és Szanda Renáta: Elene Dóra nevű gyermeke;

Teleki Áron és Horváth Alexandra: Péter nevű gyermeke;

Haller Dániel és Széplaki Brigitta: Olivér nevű gyermeke;

Salvatore Paparelli és Csáky Julia: Olivér Paparelli nevű gyermeke;

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja