SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. március 27Nagyböjt 4. vasárnapja XXI. évf. 113. szám


Zsoltár válasz: „Ízleljétek és lássátok, - milyen édes az Úr.”


EVANGÉLIUM: Lk 15, 1-3. 11-32
A mennyei Atya megbocsát tékozló, fiának, ha őszintén megbánja bűneit.

Azokban a napokban: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük'' -- mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. ,,Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben -- mondta --, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.«Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt -- felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.'


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

03.28.
hétfő

Iz 65,17-21
Jn 4,43-54

[A hívek] a világban, de nem a világból lévén (vö. Jn 17,15–16), az európai földrész jelenlegi kulturális és spirituális állapotában arra hivatottak, hogy az ellentmondás és a remény jelei legyenek egy olyan társadalomban, mely beteg az egysíkúságtól, és arra lenne szüksége, hogy kitáruljon a transzcendens valóságra.

Megvallom Jézust ott is, ahol számomra kényelmetlen lenne.

03.29.
kedd

Ez 47,1-9.12
Jn 5,1-16

Bizalommal és hálával bátorítom [a papokat]: „Ne veszítsétek el a kedveteket, s ne hagyjátok magatokat legyűrni a kifáradástól; teljes közösségben velünk, püspökökkel, örvendező testvériségben a többi papokkal és szívvel együttműködve a szerzetesekkel és a laikus hívőkkel folytassátok értékes és mással nem helyettesíthető munkátokat.”

Imádkozom a Szentatyáért, püspökökért, papokért, diakónusokért,
szerzetesekért.
Miben tudom őket segíteni?

03.30.
szerda

Iz 49,8-15;
Jn 5,17-30

Teljes mértékben részesedve az Egyház küldetésében a világban, a laikus hívők arra hivatottak, hogy tanúsítsák, miként jelenti a keresztény hit az egyetlen kielégítő választ azokra a kérdésekre, melyeket az élet minden embernek és minden társadalomnak föltesz, és bele tudják oltani a világba Isten országának értékeit, a meg nem csaló remény ígéretét és biztosítékát.

Minden reményem, kincsem az Úrban való élet?
Kérem Jézustól a gyógyulásomat belső sebzettségeimtől, félelmeimtől.

03.31.
csütörtök

Kiv 32,7-14
Jn 5,31-47

Az Egyháznak újult erővel kell hirdetnie azt, amit az evangélium mond a házasságról és a családról, hogy megerősítse értelmét és értékét Isten üdvözítő tervében. Nagyon határozottan kell állítani, hogy a házasság és a család intézménye Isten akaratából való. Újra föl kell fedezni a családnak, mint az élet és a szeretet bensőséges, az új személyek nemzésére nyitott közösségének igazságát, továbbá a „családi egyház” méltóságát és részesedését az Egyház küldetésében és a társadalom életében.

Imádkozom a családokért, hogy Isten áldásában hűséggel és alázattal szeressék egymást.
Ma a hálaadó és dicsőítő imádságban szolgálok az Úrnak.

04.01.
péntek ††

Bölcs 2,1a. 12-22

Jn 7,1-2. 10.25-30

Az európai egyháznak minden területen újra és hűségesen meg kell fogalmaznia a házasságra és a családra vonatkozó igazságot. Ennek szükségét égetően érzi, … nem kevés kulturális, társadalmi és politikai tényező hat ugyanis együtt, s ennek következtében a család egyre nyilvánvalóbban válságba kerül.

Mai imádságomat, áldozatomat, keresztutamat, szentmisémet a keresztet hordozó és a sebzett családokért ajánlom fel.

04.02.
szombat

Jer 11,18-20
Jn 7,40-53

A család támogatása érdekében el kell mélyíteni a házasság és a család teológiáját és lelkiségét; teljes egészében és határozottan kell hirdetni és hatékony példákon meg kell mutatni az egy férfi és egy nő fölbonthatatlan és életadásra nyitott kapcsolataként értelmezett házasság és a ráépülő család igazságát és szépségét; minden egyházi közösségben biztosítani kell a megfelelő és jól szervezett családi pasztorációt.

A gyermekekért, a fiatalokért, a jövő nemzedékért,
a jegyesekért imádkozom.
A szavaim nyomán keletkező felelősségre odafigyelek.

04.03.
Nagyböjt
5. vasárnapja

Iz 43,16-21

Fil 3,8-14

Jn 8,1-11

Bátorítom az európai Egyházat, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítson a fiatalok hitre nevelésére. Ha a jövőbe tekintünk, nem hagyhatjuk őket figyelmen kívül: találkoznunk kell a fiatalok értelmével, szívével, jellemével, hogy megbízható emberi és keresztény nevelést ajánlhassunk nekik.

Imádkozom családomért, városomért, hazámért, Európáért.


Kurczina Terézia

Krisztus útja

Keresztfáját meggyötörten
cipeli a Szent Mester;
Elfutott a sok tanítvány,
Szíve mégsem neheztel.

Botladozva porba hullik
iszonyatos súly alatt;
Szánakozó könnyek folynak,
amerre csak elhalad.

Fáradt teste vérben úszik,
arca fájón halovány;
Ártatlanul szenved értünk
latrok közt a Golgotán.

Meghozva az üdvösséget
minden ember számára;
Feláldozta magát értünk
Istennek Szent Báránya.

_____________________________________

Ima a választásért

Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondtad: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!”

Világosítsd meg a magyar emberek elméjét, hogy a Te mennyei akaratodnak megfelelően válasszuk meg a parlamenti képviselőinket. Adj bátorságot honfitársainknak, hogy olyan vezetőket válasszanak nemzetünknek, akik tiszteletben tartják a születendő élet, a házasság, a házastársi kapcsolat, a tisztes megöregedés szentségét.

Istenünk adj nekünk bölcsességet, hogy megadhassuk Neked, ami a Tiéd.

Ha nemzetként így cselekszünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy választott vezetőink által bőséges áldásodban részesülhetünk.


 

SZENTMISÉK  MÁRCIUS  28 –  ÁPRILIS  03–IG
29. Kedd

18:00

Liszt Ferenc utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;
01. Péntek

18:00

Szülőkért, nagyszülőkért, valamint a Nagy és Ladvánszki család elhunytjaiért;

Jóbarátok és jószomszédok lelki üdvéért;

ELSŐPÉNTEK  -  KERESZTÚT 

02. Szombat

18:30

Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért;

MOCORGÓ SZENTMISE

03. Vasárnap

11:00

Egyházközségünkért;

ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS;

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA


03-án a Szentföld javára lesz gyűjtés.


 • Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
 • Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
img_1665
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2019 Elsőáldozá...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja