SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. március 13. Nagyböjt 2. vasárnapja  XXI. évf. 11. szám

____________________________________________________

 Zsoltár válasz: „Az Úr az én világosságom, - és ő az én üdvösségem.”


SZENTLECKE: Fil 3,20-4,1   
A feltámadáskor Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.

Testvéreim! A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!


EVANGÉLIUM: Lk 9,28b-36
Míg Jézus imádkozott, arca teljesen megváltozott.

Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: ,,Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.'' Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.'' Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

03.14.
hétfő

Dán 9,4b-10
Lk 6,36-38

2000 év múltán, a harmadik évezred elején az Egyház ugyanazzal az örökérvényű örömhírrel áll elő, ami egyetlen kincse: Jézus Krisztus az Úr; senki másban, csak őbenne van üdvösség (vö. ApCsel 4,12).

Ma egy számomra ellenszenves embert megajándékozok egy apró jellel és áldást mondok rá.

03.15.
kedd
Nemzeti ünnep

Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12

Jézus Krisztus a mi reménységünk, mert ő, Isten örök Igéje, aki öröktől fogva az Atya ölén van (vö. Jn 1,18), annyira szeretett minket, hogy a bűnt kivéve magára vette egész emberi természetünket, s hogy üdvözítsen, részesévé lett életünknek. Ennek az igazságnak a megvallása áll hitünk szívének közepében.

Ma még inkább figyelek családtagjaimra. Imádkozom értük, városomért, hazámért, Európáért
és az egész világért.

03.16.
szerda

Jer 18,18-20
Mt 20,17-28

Európa és az egész világ számára Krisztus a remény forrása, „és az Egyház a csatorna, melyen keresztül folyik és szétoszlik a Megváltó átszúrt szívéből áradó kegyelem”.

Ma vidámmá teszem mindazok napját,
akikkel csak találkozom.

03.17.
csütörtök

Jer 17,5-10
Lk 16,19-31

Az Európát egyre inkább jellemző etikai és vallási pluralizmus közepette meg kell vallanunk és újra el kell mondanunk, hogy Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között, és ő a világ egyetlen Üdvözítője.

Észreveszem, megszólítom, beszélgetek, segítek egy szükséget szenvedő embernek.

03.18.
péntek ††

Ter 37,3-4,12-13a.17b-28
Mt 21,33-43. 45-46

A hívők számára Jézus Krisztus minden személy reménye, mert örök életet ad. Ő „az élet igéje” (1Jn 1,1), aki azért jött a világba, hogy az embereknek „élete legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). Ő megmutatja nekünk, hogy az emberi élet igazi értelme nincs e világ horizontjába zárva, hanem nyitott az örökkévalóságra.

Keresztutat járok – egyszerűséggel, alázattal, lélekben Jézussal azonosulva.

03.19.
szombat
Szent József,

Szűz Mária jegyese

2Sám 7,4-5.12-14

Róm 4,16-18.22

Mt 1,16.18-21.24

A hit szemével megláthatjuk Jézus titokzatos jelenlétét a ránk hagyott különböző jelekben. Jelen van ő elsősorban a Szentírásban, melynek minden része róla beszél (vö. Lk 24,27.44–47). Egészen egyedülálló módon van jelen az eucharisztikus színek alatt.

Előkészülök a nagyböjti szentgyónásomra – segít ebben egy jó lelki-tükör, a csendes ima.

03.20.
Nagyböjt
3. vasárnapja

Kiv 3,1-8a. 13-15

1Kor 10,1-6.10-12

Lk 13,1-9

Ha az európai népek visszatérnek Krisztushoz, meg fogják találni a reményt, mely egyedül adhat teljes értelmet az életnek. Ma is találkozhatnak vele, mert Jézus jelen van, él és tevékenykedik Egyházában: ő az Egyházban van, és az Egyház őbenne.

Egy közös örömteli programot szervezek szeretteimnek.


Imádság háború idején

Uram, Istenem! Te azt mondtad: „Aki kardot ragad, kard által vész el!” (Mt 26,52) Kérlek Téged a világ vezetőiért: világosítsd meg értelmüket, és adj nekik bölcsességet, hogy mindent megtegyenek a háború mielőbbi lezárásáért!

Uram, Megváltóm! Te azt mondtad: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.” (Mk 9,37) Kérlek Téged azokért, akik otthonaik elhagyására kényszerültek, találjanak befogadó szívekre, és add, hogy mielőbb visszatérhessenek hazájukba!

Uram, Királyom! Te a bűnbánó gonosztevőnek megígérted: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23-43) Kérlek Téged, hogy fogadd be irgalmasan a mennyei hazába azokat, akik a háború következtében haltak meg!

Ámen

Nagyböjti ima

Uram és Mesterem!Segíts, hogy a böjti úton megváltoztassam gondolkodásomat.
Segíts, hogy ne magamat keressem, hanem általad magamat találhassam meg. Elesettségem csak nélküled nagy.
Segíts felismernem, hogy szabadságom általad és Veled van. Kenyerem csak nélküled kevés.
Segíts rádöbbennem a mértékletességre, az elégségesre. Fájdalmaim csak nélküled nagyok.
Add, hogy felfedezzem a nehézségekben rejlő felismerés ébresztését. Lelkem csak nélküled sivár.
Segíts, hogy napról-napra ne önmagammal, hanem veled együtt gondolkozzam. Életem csak nélküled üres.
Segíts felfedeznem az alázatban kinyíló hit lehetőségét.

Amen


SZENTMISÉK  MÁRCIUS  14 –  MÁRCIUS  20–IG
15. Kedd: 7:00

Nemzetünkért;

18. Péntek: 18:00

Hálából;

KERESZTÚT

19. Szombat: 18:30

Molnár Istvánné Szabó Margit halálának 2. évfordulójára, férje István, valamint hozzátartozók lelki üdvéért;

Belovai József lelki üdvéért;

Laczkó és Leki család elhunyt tagjaiért;

20. Vasárnap: 11:00

Tóth János és szülei, valamint nagyszülei lelki üdvéért;

 

Szabó István halálának 1. évfordulójára, valamint fia István lelki üdvéért;

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA - ÉDESAPÁK, NAGYPAPÁK MEGÁLDÁSA!


15-én, kedden reggel 07:00 órakor kezdődik a szentmise.


Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója, Isten sokáig éltesse!


Március 19-én ünnepli az egyház Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepét, ezért 20-án, vasárnap plébánosunk megáldja az apukákat, nagypapákat. Szeretettel várunk rá minden édesapát és nagyapát.


Járványügyi rendelkezések visszavonása a

Váci Egyházmegyében  – 2022. március 7- től

A templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem. Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott. Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk. Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon. A szentmisébe online módon való bekapcsolódás nem helyettesíti a személyes részvételt, ez inkább azoknak ajánlott, akik betegség miatt nem tudnak templomba menni.

Marton Zsolt s. k. váci püspök


 • Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
 • Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya és a...
Úr napja 2012
Zalán atya és a...
Zalán atya kösz...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja