SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. március 06. Nagyböjt 1. vasárnapja XXI. évf. 10. szám

____________________________________________________

    Zsoltár válasz: „Légy velem, Uram, - minden szükségemben.”


SZENTLECKE: Róm 10, 8-13
A hit örök életet szerez. Aki Krisztusban hisz, megvallja hitét.

Testvéreim! Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.


EVANGÉLIUM: Lk 4, 1-13
ézust a Szentlélek a pusztába vitte, és ott megkísértette a sátán.

Abban az időben: Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.'' De Jézus ezt felelte: ,,Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.'' Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. ,,Minden hatalmat és dicsőséget neked adok -- mondta --, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.'' Jézus elutasította: ,,Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!'' Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.'' De Jézus ezt válaszolta: ,,Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

03.07.
hétfő

Lev 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46

Az individualizmus terjedésével párhuzamosan megfigyelhető a személyek közötti szolidaritás gyengülése: miközben a segélyszervek dicséretreméltó tevékenységet végeznek, érezhetően csökken a szolidaritás iránti érzékenység, … a szükséges anyagi javak megléte ellenére sokan magányosnak, magukra hagyottaknak és az együttérző segítséget nélkülözőknek érzik magukat.

Különleges figyelemmel vagyok, hol tehetek valami jót mások, szeretteim, környezetem javára.

03.08.
kedd

Iz 55,10-11
Mt 6,7-15

Az európai kontinensen nem hiányoznak a kereszténység jelenlétének tekintélyes szimbólumai, de a szekularizmus lassú és folyamatos kibontakozása azzal fenyegeti ezeket, hogy a múlt puszta emlékeivé válnak. Sokan már nem képesek beépíteni a mindennapi életbe az evangéliumi üzenetet.

Megvizsgálom, hogy életem mely részéből szorítottam ki az Urat. A Miatyánk átelmélkedésével engedem, hogy megszólítson!

03.09.
szerda

Jón 3,1-0
Lk 11,29-32

Egyetlen ember sem élhet a jövő távlatai nélkül. Még kevésbé az Egyház, mely annak az Országnak várásában él, mely eljön, és amely már jelen is van ebben a világban. Nem volna igazságos, ha nem vennénk észre Krisztus evangéliuma hatásának jeleit a társadalom életében.

Hálát adok szüleimért, nagyszüleimért, minden jóért, amit családomban kaptam. Minőségi időt szánok rájuk.

03.10.
csütörtök

Eszt 4,17sk.
Mt 7,7-12

Az evangéliumból fakadó megtérés gyümölcse korunk sok-sok emberének – férfiaknak és nőknek egyaránt – életszentsége. Nemcsak azokról van szó, akiket az Egyház hivatalosan szentté avatott, hanem azokról is, akik egyszerűen és a mindennapi életben hűségesnek bizonyultak Krisztushoz.

A szeretet áldozat.
A jó Isten előtti áldozat
a legjavából ad.
Ma ezt teszem, hálával Istenek.

03.11.
péntek ††

Ez 18,21-28
Mt 5,20-26

Az evangélium folyamatosan termi gyümölcseit a plébániai közösségekben, az Istennek szentelt személyek között, laikusok társulásaiban, apostolkodó és imacsoportokban, ifjúsági csoportokban, s egyéb új egyházi mozgalmakban és szervezetekben. Mindezekben ugyanis egy és ugyanaz a Lélek föl tudja ébreszteni az evangélium iránti odaadást, a nagylelkű szolgálatkészséget.

Hálát adok egyházamért, papjainkért, püspökeinkért, szerzeteseinkért, plébániaközösségemért – hogyan tudnám ezt kifejezni, miben tudnám őket segíteni?

03.12.
szombat

MTörv 26,16-19
Mt 5,43-48

Hálát adunk az Úrnak a remény azon nagy és bátorító jeléért, melyet az ökumenikus mozgalom fejlődése jelent … A Szentlélek nagy ajándékáról van szó, melyet annak az európai földrésznek adott, mely a második évezredben a keresztények között oly súlyos megoszlások helye volt, s még ma is szenved ezek következményeitől.

Imádkozom a keresztényekért szerte a világon, különösen az üldözött keresztényekért.

03.13.
Nagyböjt
2. vasárnapja

Ter 15,5-12.17-18
Fil 3,17-4,1
Lk 9,28b-36

Az Egyház tudja fölajánlani Európának a legdrágább kincset, amit senki más nem tud neki adni: a hitet Jézus Krisztusban, a meg nem csaló remény forrásában. Ebből az ajándékból fakadt az európai népek kulturális és spirituális egysége, s ma is és a jövőben is lényeges összetevője fejlődésüknek.

Szívemben kiengesztelődöm azokkal, akik irányában neheztelés él bennem. A szentmise belső örömét megosztom azokkal, akikkel csak találkozom.


FERENC PÁPA ÜZENETE
2022 NAGYBÖJTJÉRE

„Ne fáradjunk bele tenni a jót,
mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.
Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel!”
(Gal 6,9–10a)

Kedves Testvéreim!

A nagyböjt a személyes és közösségi megújulás kedvező időszak, mely elvezet bennünket a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus húsvéti misztériumához. Idei nagyböjti utunkon jól tesszük, ha felidézzük Szent Pálnak a galatákhoz intézett buzdítását: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk (kairosz) van, tegyünk jót mindenkivel” (Gal 6,9–10a).

A nagyböjt minden évben emlékeztet bennünket, hogy „a jó – csakúgy, mint a szeretet, az igazságosság és a szolidaritás – nem érhető el egyszer s mindenkorra: naponta meg kell dolgozni érte” (uo. 11). Kérjük tehát Istentől a földműves türelmes állhatatosságát (vö. Jak 5,7), hogy ne fáradjunk bele jót tenni, egyszerre csak egy lépést. Aki elesik, nyújtsa kezét az Atya felé, aki mindig felemel bennünket. Aki eltévelyedik, akit a gonosz csábításai megtévesztettek, ne késlekedjen visszatérni ahhoz, aki „bőségesen megbocsát” (Iz 55,7). A megtérésnek ezen idején, Isten kegyelmében és az Egyház közösségében támaszt találva, ne fáradjunk bele a jó vetésébe. A böjt előkészíti a talajt, az ima öntözi, a szeretet megtermékenyíti. Miénk a hit bizonyossága, hogy „ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk”, és hogy a kitartás ajándékának segítségével elnyerjük a megígért jókat (vö. Zsid 10,36) a magunk és mások üdvösségére (vö. 1Tim 4,16). Ha gyakoroljuk a testvéri szeretetet mindenki iránt, akkor egyesülünk Krisztussal, aki életét adta értünk (vö. 2Kor 5,14–15), és megízleljük a mennyek országának örömét, amikor Isten „lesz minden mindenben” (1Kor 15,28).

Szűz Mária, akinek a méhéből a Megváltó világra jött, és aki emlékezetébe véste az összes róla hallott szavakat, „szívében elgondolkodva rajtuk” (Lk 2,19), nyerje el számunkra a türelem ajándékát. Anyai jelenléte kísérjen bennünket, hogy a megtérésnek ez az időszaka az örök üdvösség gyümölcseit teremje számunkra.


SZENTMISÉK  MÁRCIUS  07 –  MÁRCIUS  13–IG

08.  Kedd:

18:00

Legelő utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

11. Péntek: 18:00

Békéért;

KERESZTÚT;

12. Szombat: 18:30

Valcz Béla lelki üdvéért;

13. Vasárnap: 11:00

Gyógyulásért;

Nagy Lajosné Tellér Mária lelki üdvéért, halálának

31. évfordulójára;

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA


Jézussal a tudományban címmel Prof. Dr. Csókay András világhírű idegsebész előadását szervezi a Művelődési Ház 2022. március 10-én 18:00 órai kezdettel.


Egyházközségünk tartós élelmiszer-gyűjtést szervez a háborús helyzet miatt Ukrajnából hazánkban menekült emberek megsegítésére.

Kérjük, aki megteheti, és szívesen teszi, az a Szent Antal oltár elé helyezze el adományait, illetve telefonon történő időpont-egyeztetéssel a Plébánián is megoldható. Hálás szívvel köszönünk minden segítséget.


Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.


Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után


Egyházunk új tagja:

Baglyas Szabolcs és Kovács Vivien: Ádin nevű gyermeke;

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2019 Elsőáldozá...
2019Urnapja
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja