SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. február 27. Évközi 8. vasárnap  XXI. évf. 9. szám


Zsoltár válasz: „Mennyire jólesik nékem, - tégedet, Uram, hálával dicsérnem.”


SZENTLECKE: 1 Kor 15, 54-58
Isten Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a halál felett.

Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált.
Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim? Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.


EVANGÉLIUM: Lk 6, 39-45
A szív bőségéből beszél a száj.

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: ,,Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.''


NAGYBÖJTI KÉSZÜLET - 2022

  Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki számonkéri a bennetek élő reményt.” (1Pt 3,14–15)

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

03.02.
Hamvazó-

szerda
†††

Joel 2,12-18
2Kor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

A mi korunkban az a kísértés hangzik felénk, hogy az emberek városát építsük föl Istentől függetlenül vagy Isten ellenére, ami ha megvalósulna, az emberi együttlét előbb vagy utóbb helyrehozhatatlan kudarcba fulladna.

Tervet, napirendet készítek a nagyböjt idejére,
amely az Örökkévalóhoz visz közelebb. Böjtölök.

03.03.
csütörtök

MTörv 30,15-20
Lk 9,22-25

Szeretnék emlékeztetni a keresztény emlékezet és örökség elvesztésére, mellyel együtt jár a gyakorlati agnoszticizmus és a vallási közömbösség. Ezért sok európai ember kelti azt a benyomást, hogy spirituális hátország nélkül él, olyan örökösként, aki eltékozolta a rábízott örökséget.

Mai imám része a lelkiismeretvizsgálat és a hálaadás. Este mindennel és mindenkivel megbékélve térek nyugovóra.

03.04.
péntek ††

Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15

Nem is kell túlságosan csodálkozni azon, hogy kísérletek történnek Európa arculatának megformálására úgy, hogy elszakítják a törzstől, melyet a kereszténység éltető nedve jár át; amennyiben vallási örökségének s különösen mélységes keresztény lelkületének kizárásával alapozzák meg az európai népek jogait.

Már reggel tudatosítom, hogy Isten gyermeke, Krisztus testvére és a Szentlélek temploma vagyok - napközben figyelek erre.

03.05.
szombat

Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32

Tanúi vagyunk az élet gyakori szétesésének; eluralkodik a magányérzet; sokasodnak a megoszlások és ellentétek. Ezen állapot jelenségeiként tapasztalja a mai Európa a családi élet válságait, a család fogalmának kiüresedését, az etnikai konfliktusok továbbélését vagy újjáéledését, bizonyos rasszista magatartások újjászületését, a vallások közötti feszültségeket, az egyéni és csoportos egocentrizmust, az általános etikai közömbösség növekedését és az egyéni érdekek és kiváltságok kegyetlen megvalósítását.

Tudatosítom magamban a napi apró örömöket azzal is, hogy bennük az Örök Jóság jelenlétét szemlélem.

Imádkozom családomért, városomért, hazámért, Európáért.

03.06.
Nagyböjt
1. vasárnap-ja

MTörv 26,4-10

Róm 10,8-13

Lk 4,1-13

Minden látszat ellenére, s ha nem is érzékelhetők a hatásai, Krisztus győzelme már megtörtént és végleges. Ebből az emberi tevékenységekkel kapcsolatban – a történelemben jelenlévő és tevékeny Föltámadottba vetett hitből fakadó – alapvetően bizakodó magatartás következik.

A vasárnapi szentmisében teljesen Isten elé tárom életem – bűneimet, vágyaimat, kéréseimet, hálámat.


Bemutatkozik Babinszki Tamás papnövendék

Babinszki Tamásnak hívnak. 1999. június 29-én születtem Jászberényben. Nagykátán élek. Édesapám, a Nagykátai Polgármesteri Hivatal előadója, másodállásban a szentmártonkátai önkormányzati általános iskolában katolikus hitoktató. Édesanyám általános iskolai tanár. Két testvérem van Gellért és Vilmos. Gellért egyetemi hallgató, Vilmos gimnazista.

Tanulmányaimat Nagykátán a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában kezdtem majd általános iskola tanulmányaim után jelentkeztem a Jászberényi Liska József Katolikus Gimnázium és Kollégium közbiztonsági gimnáziumi osztályába.

Szabadidőmben szívesen olvasok, főként történelmi, illetve lelkiségi könyveket. Ha tehetem, szívesen sportolok.

A hívás különleges dolog az ember életében. Emlékszem, még alsó tagozatos koromban a plébános atya az egyik hittanórán megkérdezte, hogy közülünk ki akar pap lenni, már akkor jelentkeztem. Sokat köszönhetek szüleimnek, hogy kisgyermek koromtól kezdve vallásos közegben nevelkedhettem. A hívással komolyabban gimnazista koromban foglalkoztam ismét, tudni szerettem volna mi a szándéka velem a Jó Istennek. Imádkoztam útmutatásért, majd lassan ráébredtem a válaszára. A hívásra való igenemet három "pillér" alkotta és tartja. Egyrészről a ministránsokkal való foglalkozás, illetve az oltár szolgálata volt hatalmas megtartó és vonzó erő már kisgyermekkorom óta. Idősebb ministránsként, mikor már ésszel is megértem szolgálatra, nagy örömre szolgált ezt tovább adni a fiataloknak és közösségben szolgálni. Második pillérként szolgált, hogy diák éveim alatt sokat voltam kórházban különböző esetek miatt és több műtéti beavatkozáson is átestem. Ez idő alatt több mindent megéltem és többször megtapasztaltam Isten segítségét. Harmadrészről az gimnáziumban, ha kellett örömmel kiálltam a hitemért, társaim, tanáraim előtt. Boldogan beszéltem a hitemről a többieknek, ha arra került a sor.

            Nagy örömömre szolgált, hogy püspök atya 2018-ban felvett a váci egyházmegye kispapjai közé. Egy évet töltöttem el Kismaroson a propedeutikus szemináriumban, majd 2019 szeptemberében az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben kezdtem meg tanulmányaimat. 2021-ben kezdtem meg gyakorlati évemet Budán a Vakok Batthány László Római Katolikus Gyermekotthona Óvoda, Általános Iskolájában, mint gondozó, majd 2022 januárjában Dányban kerültem ahol pasztorációs gyakorlatomat töltöm. Hálás vagyok az Istennek az útmutatásért és a hívásért. Kérem a híveket, hogy imádkozzanak értem, és a kispaptársaimért. Imáikat előre is hálásan köszönjük. Hivatásomban nagy szerepet játszott az oltár szolgálata, és ezt a lelkületet szeretném továbbadni a ministráns foglalkozásokon. Ezért buzdítok mindent fiatalt, hogy jöjjön ezekre a foglalkozásokra, hiszen nem csak ministrálni lehet, de közösséget is kap.


SZENTMISÉK  FEBRUÁR  28 –  MÁRCIUS  06–IG

01.  Kedd: 18:00 Elhunyt plébánosokért;
02. Szerda: 18:30

Nagyböjt kegyelmeinek befogadásáért;

Szentatya szándéka szerint a béke megőrzéséért;

HAMVAZÓSZERDA – SZIGORÚ BÖJT!!!!!

04. Péntek: 18:00

Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért;

KERESZTÚT

05. Szombat: 18:30

Egyházközségünkért;

MOCORGÓ SZENTMISE

06. Vasárnap: 11:00

Varró János és fia Zoltán, valamint hozzátartozók lelki üdvéért;

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA - ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS


Ma (02.27): a katolikus iskolák javára gyűjtünk, illetve könyörgő nap van a világ éhezőiért.


02-án hamvazószerda, 18:30 órakor lesz szentmise.  

Ez a nap a 14 és 60 év közötti katolikusok számára szigorú böjti nap!!!


Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk


Egyházközségünk tartós élelmiszer-gyűjtést szervez a háborús helyzet miatt Ukrajnából hazánkban menekült emberek megsegítésére.

Kérjük, aki megteheti, és szívesen teszi, az a Szent Antal oltár elé helyezze el adományait, illetve telefonon történő időpont-egyeztetéssel a Plébánián is megoldható. Hálás szívvel köszönünk minden segítséget.


Jézussal a tudományban címmel Prof. Dr. Csókay András világhírű idegsebész előadását szervezi a Művelődési Ház 2022. március 10-én 18:00 órai kezdettel.


Elhunyt:

Valcz Béla, Felsővásártér 66

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2019Urnapja
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013
Zalán atya és a...
Úrnapja 2018

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja