SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. január 23. Évközi 3. vasárnap   XXI. évf. 4. szám


Zsoltár válasz: „Uram, Istenem, - örök életet adó igéid vannak.”


SZENTLECKE: 1 Kor 12, 12-14. 27
Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények!

Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.


EVANGÉLIUM: Lk 1, 1-4; 4, 14-21
Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései.

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.'' Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.''


Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A mai ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust.

 A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek.

 

Szent-Gály Kata: Gyertyaszentelő Boldogasszony

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY 

Ma gyertyaszentelő van, Mária, 
és azt a Krisztust, aki bennem él, 
aki növekszik 
s még olyan kicsi, 
 mutasd be, kérlek, 
az Atyának.

Ma gyertyaszentelő van, Mária, 
és azt a szívet, mely alig remél, 
csak tépelődik 
s a felét hiszi, 
tedd ki a Fénynek, 
gyógyulásnak!

Ima a szerzetesi hivatásért és szerzetesekért


Tekints le, Uram azokra, 
akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, 
és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték. 
Miként is tudná halandó, testben élő lélek 
legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, 
a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kísértését, 
a belső állhatatlanságot, a fáradtság és unalom veszélyeit, 
ha Te, Istenünk, nem gyújtanád föl bennük, 
és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, 
szüzesség és engedelmesség szeretetét, 
s ha nem adnál erőt nekik?! 
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. 
Legyen meg bennük, Uram, 
a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, 
a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság. 
Izzék bennük a szeretet, és kívüled semmit se szeressenek. 
Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. 
Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, 
szeretettel féljenek Tőled, és szeretetből szolgáljanak Neked. 
Te légy az ő tisztességük, örömük: 
Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, 
sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. 
Te légy a szegénységben bőségük, 
a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! 
Benned legyen mindenük, 
Téged mindenek felett szeressenek. 
Amit fogadtak, őrizzék is meg általad, 
és nyerjék el életük koronáját.

Ámen. 

Pontificale Romanum 


SZENTMISÉK  JANUÁR 24 –  JANUÁR  30–IG

25. Kedd:

18:00   

József Attila utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

Szent Pál apostol megtérés

28. Péntek:

18:00

Valcz Béla lelki üdvéért;

29. Szombat:

18:30

Turai János lelki üdvéért, halálának 2. évfordulójára;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

30. Vasárnap:

11:00

Luczas Antal Lóránt plébános lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára;

Tellér Istvánné Acsai Erzsébet lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára;

Kovács István felesége Varró Mária és fiuk István, valamint Varró Rafael felesége Szabó Julianna lelki üdvéért és meghalt hívekért;


Előre hirdetjük, hogy 29-én /szombaton/ 9 órakor várjuk férfi híveink segítségét a templomba, a fenyőfák kihordásához, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


Február 01-től minden kedden 16:00 órától 17:40-ig Kozsuch Zsolt atya fogadóórát tart a plébánián.


Február 02-án, /szerda/ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 06-án, vasárnap a szentmise keretében gyertya megáldás lesz. 

Egyben könyörgő nap a szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk, hogy egyre többen álljanak Isten szolgálatára!


Február 03-án, /csütörtök/ Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe.

05-én, szombaton, és 06-án, vasárnap Balázs-áldás lesz!


Egyházunk új tagja:

Némethy Róbert és Répás Zita: Zsombor Gábor nevű gyermeke;


Elhunytak:     

Valcz Béla Nagykátai út 53.
Bereczki Rudolfné Lantos Éva Nagykátai út 89.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2019Husvet
2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
Zalanatyaesahiv...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja