SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. január 02. Karácsony utáni 2. vasárnap XXI. évf. 1. szám

_______________________________________________

     Istentől megáldott, békés, örömteli  és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!


Zsoltár válasz: „Az Ige emberré lett, -  és itt élt közöttünk.”

EVANGÉLIUM: Jn 1, 1-18
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött; hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

 


Újévi imádság

Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Köszönöm Uram, hogy Te napjaimhoz napokat adsz.

Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek minden napja új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni, hogy meglátsszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok. Most Uram, amikor előre tekintek az újév napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás. Vajon mit hoz számomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az újévben?

De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem Uram, és kérlek Igéd és Szentlelked által te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem van a szívbéli bizodalom, hogy te mindenkor velem vagy, és hogy a Te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, akkor valóban nincs ok a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pásztorunk vezess és oltalmazz minket. De kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram Igéd világossága által, mutasd előttünk az utat, most ebben az új esztendőben is. Ámen.

______________________________

 János Pál : Újévi ima

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, Az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját az Ige földi születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: ,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!


VÍZKERESZT ~ HÁROM KIRÁLYOK IMÁDÁSA

'Napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: hol van a zsidók újszülött királya.'

 

A Vízkereszt a karácsonyi ünnepkőrt lezáró ünnepünk. Három dolgot is ünnepelünk ezen a napon.

1. A Három Királyok, azaz a napkeleti bölcsek ünnepét, akiket a betlehemi csillag vezetett el a gyermek Jézushoz.

Aranyat, tömjént és mirhát ajándékozva a kis Jézusnak. Az arany Jézus királyi megszületését tisztelvén, a tömjén Jézus tisztaságát, még a mirha Jézus áldozatát előrevetítő szimbólum. Lelki szempontból a Három Királyok ajándékai a szeretet aranya, az ima tömjénje és a hit mirhája.

2. Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban, szimbolikusan a víz megszentelése, amit a mai liturgia vízszentelésben élhetünk meg. A vízszentelés kapcsán válik a víz 'szentelt vízzé'.
Ezzel a szentelt vízzel szentelik meg a hívők az otthonaikat és családtagjaikat és a házban lévő kegytárgyakat is.

3. A kánai menyegző csodája, amikor Jézus a vizet borrá változtatja.
Vajon mi mit hozhatunk ajándékba?
Talán leginkább a szeretet, a jócselekedet, és az ima lehet a mi ajándékunk.
Hozzuk el ajándékba a jó szándékunkat, hogy megpróbálunk szeretetben élni.
Hogyha odafigyelünk környezetünkre, figyelmesek vagyunk egymás iránt, ez Jézusnak szóló ajándék is egyben.
Hogyha mások szüksége megindít, és jót teszek a rászorulókkal,  ez olyan ajándék, ami bennünket is lelkileg gazdagít  és egyben Isten iránti szeretetem konkrét bizonyítéka.

A másik terület, amit Istennek ajándékozhatok az imádságban neki szentelt idő. Az Isten jelenlétében eltöltött idő a lelki töltekezés ideje, a lelki átalakulásnak a felkínálkozó lehetősége.
Végül is, amire a legtöbb időt szentelem, az az én Istenem, mert a legfontosabbra mindig van időnk.

Vízkereszt ünnepe arra hív bennünket, hogy a napkeleti bölcsekkel együtt mi is induljunk el az Úr Jézus keresésére, és ha rátaláltunk adjunk neki ajándékot, és meg fogjuk tapasztalni, hogy leginkább mi leszünk azok, akik ajándékot kaptunk.                                                       

Amen.


 

SZENTMISÉK  JANUÁR 03 –  JANUÁR  09–IG

04. Kedd:

18:00

Koncz József halálának 30. évfordulójára,

valamint szülei lelki üdvéért;

A kicsinyek jövőjéért;

06. Csütörtök:

18:30

Betegekért;

Vízkereszt – Parancsolt ünnep!!

07. Péntek:

18:00

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

08. Szombat:

18:30

Keczöl Lajos lelki üdvéért, halálának 13. évfordulójára;

Papp László halálának 2. évfordulójára, valamint felesége Varró Éva lelki üdvéért;

MOCORGÓ SZENTMISE

09. Vasárnap:

11:00

Elmúlt évben elhunyt testvéreinkért;

Urunk megkeresztelkedése

 


2021. évi statisztika

megkeresztelt

21 fő

13 fiú

8 lány

elhunyt

53 fő ebből 3 fő volt szentséggel ellátva

26 férfi

27 nő

esküvő

4 pár

elsőáldozott

27 gyermek


 Ezúton szeretnénk megköszönni adományaikat (200.000.-Ft). Amint azt már hirdettük hagyományainkhoz híven idén is az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóinak juttatunk el.


52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Fallóskút
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2012

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja