SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!
Ima–böjt–alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon is!
Az első század keresztényei a szentmisére vitték magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat, és régi böjti hagyomány az Egyházban a böjtöléssel megtakarított javakat a
szegényeknek felajánlani.
Amikor Szent Pál apostol a Galatáknak írt levelében beszámol a korai Egyház életéről,
fontosnak tartja leírni: „Csak legyen gondunk a szegényekre, ennek viszont igyekeztem is
eleget tenni” (Gal 2,10).
Az Egyház követte az évezredek során az apostolok hagyományát abban is, hogy az
evangelizáció mellett a diakóniát, vagyis a szeretetszolgálatot is kifejezetten fontos
küldetésnektekintette.
Boldog emlékű XVI. Benedek pápa a Deus caritas est – Az Isten szeretet kezdetű
enciklikájában erről így tanít:
A diakónusokkal „a »diakonia« – a felebaráti szeretet közösségi és rendezett szolgálata –
beépült az Egyház alapvető struktúrájába.Az idők folyamán és az Egyház fokozatos
elterjedésével szeretetszolgálatát, a karitászt a szentség kiszolgáltatásával és az Ige
hirdetésével együtt lényeges összetevőjének tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és
árvák, a rabok, a betegek és a mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez
tartozik, mint a szentségek szolgálata és az evangélium hirdetése. Az Egyház éppúgy nem
hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint a szentségeket és az Igét. Ennek bizonyítására
elég néhány példa. Jusztin vértanú (†155 k.) a keresztények vasárnapi ünneplésével
kapcsolatban szeretet-tevékenységüket is elmondja, amely az Eucharisztiához kapcsolódik: a
módosabbak lehetőségeik mértéke szerint mind adnak annyit, amennyit akarnak; az
összegyűlt javakkal a püspök támogatja az árvákat, az özvegyeket és mindazokat, akik
betegség vagy más ok miatt bajban vannak, valamint a foglyokat és az idegeneket is. A nagy
keresztény író, Tertullianus (†220) elbeszéli, hogy a pogányokban mekkora csodálkozást
váltott ki a keresztények gondoskodása a szükséget szenvedőkről. És amikor Antiochiai Ignác
(†117 k.) a római Egyházat a »szeretetben (agapé) elnöklőnek« nevezi, joggal
föltételezhetjük, hogy e megjelöléssel a római Egyház konkrét szeretet-tevékenységét is ki
akarta fejezni” (DCE22).
Ferenc pápa a tavaly a Szegények VI. világnapjára írt üzenetében rámutatott, hogy jelen
korunk milyen nehéz kihívás elé állítja a családokat:
„Néhány hónappal ezelőtt a világ lassan elkezdte maga mögött hagyni a pandémia okozta
zűrzavart és a gazdasági fellendülés jeleit mutatta, s úgy tűnt, hogy a munkahelyük
megszűnése miatt elszegényedett milliók fellélegezhetnek…És ekkor egy új katasztrófa tűnt
fel a láthatáron és más forgatókönyvet kényszerített a világra.
Pál jeruzsálemi látogatása során találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal, akik arra kérték,
hogy ne feledkezzen meg a szegényekről. Az országot sújtó éhínség miatt ugyanis a
jeruzsálemi közösség nehéz helyzetbe került, és az apostol azonnal gondoskodott arról, hogy e
szegények javára nagyszabású gyűjtést szervezzen.

Mintha nem is teltek volna el évszázadok azóta, mi is ugyanezt a gesztust tesszük minden
vasárnap az Eucharisztia ünneplése közben: összegyűjtjük adományainkat, hogy a közösség
segíteni tudjon a legszegényebbek szükségén. Ez olyan jel, amelyet a keresztények mindig is
örömmel és felelősségtudattal cselekedtek meg, hogy egyetlen testvérünk se szenvedjen
hiányt a legszükségesebbekben. 
A szolidaritás ugyanis azt jelenti, hogy megosztjuk azt a keveset, amink van azokkal, akiknek
semmijük sincs, hogy senki se szenvedjen. Minél erősebb a közösség és az összetartozás mint
életforma érzése, annál inkább megvalósul a szolidaritás.
Pál kérésének alapja kétségtelenül a konkrét segítségnyújtás szükségessége, de valós
szándéka ezen túlmutat. Arra szólítja fel a közösséget, hogy a gyűjtés annak a szeretetnek jele
legyen, amelyről maga Jézus is tanúságot tett. Röviden, a szegények iránti nagylelkűség
legerősebb motivációját Isten Fiának abban a döntésében találja meg, hogy szegénnyé tette
magát.”
A gazdasági válság –és annak következtében a rezsi- és élelmiszerárak emelkedése –olyan
családokat is nehéz helyzet elé állít, akik eddig anyagi biztonságban tudtak élni. Növekedett
azoknak a családoknak a száma, akik segítségre szorulnak.A hazánkban élő családokon
szeretnénk segíteni, amikor idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést
templomainkban. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a
rászorulók számára, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
Ferenc pápa így tanít bennünket: „A szegényekkel találkozva a nagy szavak nem érnek
semmit, hanem az kell, hogy az ember feltűrje az ingujját és személyes elkötelezettségével a
gyakorlatban fejezze ki a hitét, ezt a feladatot pedig nem lehet másokra áthárítani” (Ferenc
pápa üzenete a Szegények VI. világnapjára).
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet ajándéka valósul meg közöttünk. A
templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is
visznek magukkal, a Gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző
családokba.
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei Nagyböjtben is és
lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház
segélyakciójához!Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz
lehetőség, március 12-től 19-ig. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz.
A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni
azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a
rászorulóknak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben vannak, hiszen
agazdasági válság bennünket sem kerül el. A „szegény asszony két fillérje”-adományokat is
hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jézus
példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk
az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 „1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa
a Katolikus Karitász szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a
szegényeknek szánt adományaikat.
Kelt: Budapest, 2023. Nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
Úr napja 2014
Úrnapja 2013
Fallóskút

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja