Templomi Hírlevél 2024. március 24. XXIII. évf. 12.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. március 24. Virágvasárnap XXIII. évf. 12. szám


Zsoltár válasz: „Istenem, Istenem, - miért hagytál el engem?”


EVANGÉLIUM: Mk 15, 1-39
Akarjátok-e, hogy a zsidók királyát engedjem szabadon nektek?

A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették, és átadták Pilátusnak, Pilátus megkérdezte őt: ,,Te vagy a zsidók királya?'' Jézus ezt válaszolta: ,,Te mondod.'' -- A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte: ,,Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak téged!'' De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsátott nekik egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg felvonult tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus megkérdezte: ,,Akarjátok e, hogy a zsidók királyát engedjem szabadon nektek?'' Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből adták őt a kezére. Ám a főpapok felbujtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte: ,,És mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek?'' Azok ezt kiáltották: ,,Feszítsd őt keresztre!'' Pilátus folytatta: ,,De hát mi rosszat tett?'' Erre azok még hangosabban kiáltozták: ,,Feszítsd őt keresztre!'' Ekkor Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, azután átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Tövisből font koszorút tettek a fejére. A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába, és összehívták az egész csapatot. Bíborruhába öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: ,,Üdvöz légy, zsidók királya!'' A fejét nádszállal verték, leköpdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így gúnyt űztek belőle, levették róla a bíborruhát, és ráadták saját ruháját. Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Kivezették őt a Golgota hegyére. Egy arra járó embert, cirenei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyahely a neve. A gonoszok közé sorolták. Mirhával kevert bort adtak inni neki, de ő nem fogadta el. Felfeszítették a keresztre, azután megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson. Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt a kereszten, amelyre elítélésének okát írták: A zsidók királya. Vele együtt két rablót is fölfeszítettek, az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így beteljesedett az Írás: A gonoszok közé sorolták. Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni? Akik arra jártak, káromolták, a fejüket csóválták, és mondogatták: ,,Te, aki lerontod a templomot, és három nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről!'' Hasonlóképpen gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal együtt: ,,Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni? A Messiás, Izrael királya szálljon most le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk!'' Azok is gyalázták őt, akiket vele együtt fölfeszítettek. Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Amikor hat óra lett, nagy sötétség borult az egész földre, egészen a kilencedik óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: ,,Élói, Élói, lámmá szábaktáni?'' Ez azt jelenti: ,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?'' Amikor néhányan az ott állók közül meghallották ezt, így szóltak: ,,Íme, Illést hívja.'' Valaki odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, nádszálra tűzte, inni adott neki, és ezt mondta: ,,Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt?!'' Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. (Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.) Ekkor a templom függönye kettéhasadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt Jézus előtt, és látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt: ,,Ez az ember valóban az Isten Fia volt.''


 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 25.

Nagyhét-fő

Iz 42,1-7

Jn 12,1-11

A tiszta szeretet úgy szereti Istent, hogy tekintettel van a többiekre is, akiknek szintén szükségük van Rá. Ezért csak a szeretet tehet elég erőssé és érzékennyé ahhoz, hogy szeressünk másokat, anélkül, hogy tönkre tennénk a magányukat, amelyre megváltásukhoz szükségük van.

Szűz Máriát kérem,
segítsen a nehéz helyzetek megoldásában.
Imádkozom a gyermeket váró és a gyermekre
vágyó családokért.

Március 26.

Nagykedd

Iz 49,1-6

Jn 13,21-33.36-38

A félelem talán a legnagyobb ellensége az őszinteségnek. Hányan félnek követni a lelkiismeretük szavát, mert inkább mások véleményéhez igazodnak, mint a szívük mélyén felismert igazsághoz.

Ma internetböjtöt tartok.
Átgondolom, tudok-e plébániámon segíteni
valamiben.

Március 27.

Nagyszer-da

Iz 50,4-9a

Mt 26,14-25

Ha a halálunk pillanatában a halál nem szívesen látott idegenként érkezik hozzánk, akkor Krisztus is mindig kelletlenül fogadott idegenként járt nálunk. Mert ha a halál eljön, vele Krisztus is megérkezik hozzánk, s meghozza nekünk az örök életet, amelyet halálával szerzett meg számunkra. Akik szeretik az igaz életet, azok gyakran gondolnak a halálukra.

Ma böjtömet és imámat
a háborúk megszűnéséért, és a világ békéjéért ajánlom fel.

Március 28.

Nagycsü-törtök

Kiv 12,1-8.11-14

1Kor 11,23-26

Jn 13,1-15

Ha igazán szereted Őt, akkor semmi sem vigasztalhat meg, csak az Ő dicsősége. Ha mindenekelőtt az Ő dicsőségét keresed, akkor elég alázatossá válsz ahhoz, hogy vigasztalást kapj Tőle: s ezt is elsősorban azért fogadod el, mert irgalmasságának megmutatásával Ő dicsőül meg a lelkünkben.

Ma részt veszek az esti szertartáson, és ha lehet,
még ott maradok
az esti virrasztáson is.

Március 29.

Nagypén-tek

Iz 52,13-53,12

Zsid 4,14-16.5,7-9

Jn 18,1-19,42

Isten szentségének legfőbb megnyilvánulása Krisztus kereszthalála. Itt összetalálkozik minden véglet. Az ember, aki elmenekült Istentől, és belétemetkezett a romlásba meg a halálba, itt, a halál kellős közepén szembetalálja magát Megváltójával, aki az élet.

Ma részt veszek
a keresztúton és a templomi szertartáson.
Kiengesztelődőm
nehéz embereimmel.

Március 30.

Nagyszombat

A halál csöndes gondolatából kinövő gondolatok és imádságok olyanok, mint a víz mellett növő fák. Erős gondolatok ezek, amelyek legyőzik a pusztulástól való félelmet, legyőzik a szenvedélyt és a vágyakat. Lelkünk arcát folytonos vágyakozásban Krisztus arca felé fordítják.

Ma felkeresem a templomban a szentsírt,
és megköszönöm
Isten örök szeretetét.

Március 31.

Húsvét-vasárnap

A gyöngeségünkben megmutatkozó erő Krisztus gyöngeségének erejéből fakad – az Atya szeretetéből, aki föltámasztotta őt a halálból. Jézus leszállt a halál porába, azért, hogy feltámadásának erejével megjelenhessék a mi életünkben.

A mai imádságomban visszatekintek a nagyböjti utamra, hálát adok a Jóistennek, kapott kegyelmekért.


A Kereszt

Csendben, szürkén, a szoba legsarkában,
Kinél falon függ, kinek asztalán van,
Nem övezi sehol semmi pompa, dísz,
Mégis elvezeti, aki benne hisz
Egy más, jobb világba, ahol megtanul
Várni, dolgozni, szenvedni szótlanul
Egy szebb jövőért. Más nem tanítja ezt,
Csak a falon függő szürke kis kereszt.
Ne menj most tovább- Állj meg előtte hát!
És ha nem is mond ajkad hozzá imát,
Nézd a felszegelt Krisztust a kereszten.-
Sebeitől a gonosz is megretten!
Nézd a kínos rettenetes halált,
Mit bosszújára a nép kevésnek talált,
Előbb korbács nyomán patakzik vére,
Majd töviskoronát nyomott fejére!-
Testéről durván minden ruhát letép,
Min egymást szidva osztozik a nép
És míg kezét rettentő szeg üti át,
Kacagva sorsolják a rabolt ruhát.
Üvölt a vértől, tombol a nép, örül
Krisztus szenvedésén a kereszt körül.
Gúnyolja, veri, üti és gyalázza
Ő sebein függ, egyre nő a láza,
És mikor szája a láztól már vérezett
Ecetet adnak innia víz helyett.
Kéjes mámorral kiáltanak rája,
"Most tégy csodát, oh zsidók királya!"
A nagy szavaktól megretten a nép.
Mi lesz, ha Jézus a keresztről lelép?
A két lator sír, jajgat mellette,
Ő a föld minden kínját elszenvedte,
Szól fájón, halkan, -testében a szegek-
"Uram! Nem tudják, hogy mit cselekszenek."
Annak, hogy ez történt, kétezer éve!-
Mit hagyott Krisztus mindezért cserébe,
Hogy a feledékeny, gyarló emberek
Még minden szavára így emlékszenek?-
Semmi mást. Boldogságra ígéretet!-
És hozzá a kulcs, az út, a szeretet,
Melyet kereszthalálában ránk hagyott!
És érte már sok ember kincset, vagyont,
Rangot eldobva,- mind valamennyi szent,-
Mosolyogva, boldogan a halálba ment.-
Boldogságra ígéretet!- Semmi mást!-
És benne a hit nyújtott vigasztalást
Bajra, szenvedésre milliók között.
Követői közé boldogság költözött,
Mert megtalálták benne az alapot.
Halálától az élet értelmet kapott,
Mit el is veszít, amint megtalálod,
Mert nem földi az ígért boldogságod.
És mind e sok kín, boldogság, gondolat
Ott van a szobádban, egy kép alatt
Függ, vagy asztalon áll észrevétlenül,
A szoba bútorai közt elvegyül,
És mégis mind tanítja, mind adja ezt,
A szobádban lévő szürke kis kereszt.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
26: Nagykedd 7:00

Hálából;

28. Nagycsütörtök

19:00

AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKMISÉJE –

„Hát egy órát sem tudtok virrasztani velem?” – kérdi Jézus apostolaitól ..

 

29. Nagypéntek

19:00

Urunk szenvedésének ünneplése;

20:30 KÖZSÉGKERESZTÚT

„A virrasztás a hűség és az állhatatosság kifejezése az élő Isten iránt..”

30. Nagyszombat

20:00

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA – 

„A feltámadt Krisztus arca és ruhája a húsvéti győzelem szelíd fényében tündököl:

MEGVÁLTOTTAK LETTÜNK!” – FELTÁMADÁSI KÖRMENET

31. Húsvétvasárnap 11:00

Hívekért;

ÜNNEPI SZENTMISE

„Rózsálló hajnalfény ragyog, zeng már az égi háladal…”

01. Húsvéthétfő 8:00 Hívekért;

26-án, kedden reggel 7:00 órakor lesz szentmise és nem lesz irodai ügyfélfogadás!!!


29-én, Nagypénteken, Urunk szenvedésének ünnepén a szertartás 19:00-kor kezdődik – SZIGORÚ BÖJT-i nap!!!!!! kb. 20:30 órakor pedig a már szokássá vált szabadtéri keresztutat végzünk – szeretettel hívunk rá mindenkit, akár volt az eddigieken, akár nem! Útközben az egyes állomások közt vihetjük a keresztet – kicsit talán saját keresztünket is hordozva benne…Indulás a templomtól, érkezés a kápolnához. GYERTYÁT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!  (Útközben is be lehet kapcsolódni!)

A „Községkeresztút” elmélkedéseire lehet jelentkezni Acsai Magdolnánál, az eddigieknek megfelelő módon: vagyis: csak és kizárólag saját, önálló gondolatokat tartalmazzon az elmélkedés pár mondatban.


A felajánlott tartós élelmiszert 41 családnak juttattuk el.

Hálásan köszönjük a felajánlott adományokat, Isten fizesse meg!


Köszönjük a katolikus iskolák javára az adományokat.  A gyűjtés összege 100.000-Ft volt, amit eljuttatunk Vácra.


Március 30-án a nyári időszámítás kezdete, vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát, a miserend nem változik.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja