Templomi Hírlevél 2024. március 17. XXIII. évf. 11.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. március 17. Nagyböjt 5. vasárnapja. vasárnap XXIII. évf. 11. szám


Zsoltár válasz: „Istenem, kérlek téged, - teremts bennem tiszta szívet.”


SZENTLECKE: Zsid 5,7-9
Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult és hódolatáért meghallgatásra talált.

Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.


EVANGÉLIUM: Jn 12,20--33
Jézus meghirdeti, hogy a halálon keresztül dicsőül meg.

Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.'' Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: ,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!'' Erre hang hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.'' A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele.'' Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.'' Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.


 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 18.

Hétfő

Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Jn 8,1-11

Ha meg akarjuk ismerni Istent, akkor úgy kell megértenünk mások gyöngeségeit, bűneit, tökéletlenségeit, mintha azok a mieink volnának. Úgy át kell éreznünk az ő szegénységüket, ahogyan Krisztus átérezte a miénket.

Ma imádkozom
a betegekért, esetleg
felhívok, meglátogatok egy beteget.

Március 19. Kedd

SZENT JÓZSEF, A BOLDOG-SÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

2Sám 7,4-5a.12-14a.16
Róm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a.

Ne arra vágyódj, hogy Isten dédelgessen és vigasztalgasson. Egyedül azt kívánd, hogy szerethesd Őt. Ne azért aggódj, hogy mások vigasztalásra találnak-e Istenben, hanem inkább segítsd őket, hogy szeressék Istent. Ne abban keresd a vigaszod, hogy beszélsz Istenről, hanem csupán azért beszélj Róla, hogy Őt megdicsőítsd.

Ma imádkozom az édesapákért, Szent József
közbenjárását kérve,
hogy hűségesen
teljesítsék hivatásukat.

Március 20.

Szerda

Dán 3,14-20.
 91-92. 95
Jn 8,31-42

Minden embernek hivatása van arra, hogy valamivé váljék; de világosan meg kell értenie, hogy csak úgy tudja betölteni ezt a hivatását, ha egyetlen egy személlyé lesz: önmagává.

Ma (legalább) 20 percet csendes imádságban
töltök.

Március 21.

Csütörtök

Ter 17,3-9

Jn 8,51-59

Az isteni szeretet rendjében annyit szerzünk magunknak, amennyit odaadunk másoknak. De arra kaptunk meghívást, hogy mindazt odaadjuk, amink van, sőt ennél is többet: egész magunkat.

Ma megpróbálok
segíteni, vagy örömöt szerezni valakinek,
és ha tehetem, adományt adok valami nemes célra.

Március 22.

Péntek

Jer 20,10-13

Jn 10,31-42

A tökéletesen szent Isten nemcsak irgalmazott nekünk, hanem irgalmasságát rábízta az esendő emberre: a bűnösök így választhatnak a jó és a rossz között, a rosszat legyőzhetik a jóval, és kiérdemelhetik Isten irgalmát a saját lelkük számára, azáltal, hogy maguk is irgalmaznak másoknak.

Ma rész veszek
a keresztúti imádságon,
vagy otthon elmélkedem Jézus szenvedésén.

Március 23.

Szombat

Ez 37,21-28

Jn 11,45-57

A keresztség szentségi jegyet ad belénk, s ezáltal egészen pontosan meghatározza a hivatásunkat: Krisztusban kell önmagunkká válnunk. Benne kell megtalálnunk az azonosságunkat, akivel már a szentségben azonossá váltunk a víz és a Szentlélek által.

Ma meggyújtok
egy gyertyát otthon vagy a templomban
és imádkozom
a keresztségre készülőkért.

Március 24.

URUNK SZENVEDÉ-SÉNEK VASÁRNAPJA – VIRÁGVA-SÁRNAP

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mk 14,1-15,47

Ha együttérzésem őszinte, ha a szívnek mélységes részvétje nem csupán hivatalos ügylet, ha az irgalmat nem csak könyvből tanuljuk, s nem jámbor jó föltételként gyakoroljuk másokon – akkor a mások iránt érzett részvétem Istennek irántam való irgalmává lesz. Irántuk való türelmem az Ő türelme énirántam. Irántuk való szeretetem az Ő szeretete irántam.

Ma külön is törekszem, hogy örömöt és békét
sugározzak magam körül, megpróbálok másoknak is örömöt szerezni.

         

Nagyböjti gondolat

Testvérem, Te Isten szép ajándéka, titkokat rejtő csoda vagy!

Nap, mint nap oly sokan borulnak térdre, hogy Istenhez forduljanak gondjaikkal, választ kapjanak gyötrő kérdéseikre, orvosságot bajaikra, fájdalmaikra. Keresik az emberek a különféle betegségek, főképp a rák elleni orvosságot, a választ a társadalmunkat feszegető kérdésekre, a kiutat az értelmetlen háborúkból, katasztrófákból. Kérnek Istentől lelkesítő, erőt adó, szép verseket, irodalmi műalkotásokat, melyek szárnyalásra ösztönöznék a fiatalokat. Harmóniát, mely a dallamok egyetemes nyelvén új világot nyit meg előttünk, színeket, festményeket, melyek beragyogják az életünket. Szükségünk van épületekre, gyárakra, hidakra, melyek otthont, munkát jelentenek számunkra, melyek összekötnek, elvezetnek a testvéreinkhez. Imáinkban rengeteg kérést fogalmazunk meg tudatosan, de nagyon sokszor csak akaratlan felsóhajtásainkban. 

Minden ima Isten elé száll. Ő minden fohászt meghallgat. Hiszem, hogy aki a fülünket teremtette, meghallja fohászunkat és válaszait, a világunkat továbbvivő megoldásokat, a csodálatos műalkotásokat, terveket, eszméket gyermekbőrbe csomagolva, élő kisbabákként ajándékba adja nekünk. 

Mindnyájunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul benned, bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van a béke terv, melyet, ha alázattal megfogalmazol, hangosan kimondasz, elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára. 

A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj el a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni azt. A gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott bent, bensődben kezd körvonalazódni. Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a föld mélyében, a sötétben egyedül dolgozol, megfogod, megfogalmazod, a felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés az igazi érték, a szellemi kincs szülőjének lenni, amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a meghallgatott imáikra adott isteni válasz. 

Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat! 

Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel!

Böjte Csaba testvér


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
19: Kedd 18:00

Felsővásártér utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

22. Péntek

18:00

Rosa Mystikai Szent Szűz tiszteletére, a Homok utcai ima csoport élő és elhunyt tagjaiért - KERESZTÚT

23. Szombat

-

NINCS SZENTMISE

24. Vasárnap

11:00

 

Sándor László lelki üdvéért, halálának első évfordulójára;

Kiss Imre, felesége Nagy Piroska lelki üdvéért, valamint a Kiss és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért;

VIRÁGVASÁRNAP – BARKASZENTELÉS!!!!

(Barkát mindenki hozzon magával!)


Ma: országos gyűjtés van a Szentföld javára, kérjük a hívek nagylelkű támogatását.


23-án, szombaton nem lesz szentmise. 


A betegeket húsvéti szentgyónása, 19-én, kedden 9:00 órától.

Plébánosunk meglátogatja azokat a testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni. Jelentkezni a sekrestyében lehet.


NAGYBÖJTI  LELKIGYAKORLAT!

Március 22-23-24.: péntek, szombat, vasárnap.

Pénteken Kókán 18:00, szombaton Zsámbokon 17:00, vasárnap 18:00 Dányban, tart nagyböjti lelki gyakorlatot, Kovács Lajos atya.   

A lelkigyakorlatok előtt fél órával gyóntatás lesz!!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!!!


23-án /szombaton/ 9:00 órától várjunk a Kedves Híveinket a templom és parókia körüli takarításhoz. / szerszámot mindenki hozzon /.


23-án, szombaton Tápiós felnőtt találkozó lesz Úriban (Szent Imre plébánia),

9:30 órától, 18:00 órakor kezdődik a záró szentmise. 


Elhunytak:

Belovai Józsefné Fecske Margit, Dózsa Gy. u. 20.

Tóth János, Új u. 3.

Hidasi Lászlóné Acsai Mária, Tabán u. 28.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja