Templomi Hírlevél 2024. március 10. XXIII. évf. 10.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. március 10. Nagyböjt 4. vasárnapja. vasárnap XXIII. évf. 10. szám


Zsoltár válasz: „Ragadjon ínyemhez a nyelvem, - ha nem emlékezem meg rólad.”


SZENTLECKE: Ef 2, 4-10
Isten Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat.

Testvéreim! A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, irántunk való jóságából. Kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.


EVANGÉLIUM: Jn 3,14-21
sten a mi üdvösségünkért küldte el egyszülött Fiát a világba.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: ,,Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.''


 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 18.

Hétfő

Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Jn 8,1-11

Ha meg akarjuk ismerni Istent, akkor úgy kell megértenünk mások gyöngeségeit, bűneit, tökéletlenségeit, mintha azok a mieink volnának. Úgy át kell éreznünk az ő szegénységüket, ahogyan Krisztus átérezte a miénket.

Ma imádkozom
a betegekért, esetleg
felhívok, meglátogatok egy beteget.

Március 19. Kedd

SZENT JÓZSEF, A BOLDOG-SÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

2Sám 7,4-5a.12-14a.16
Róm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a.

Ne arra vágyódj, hogy Isten dédelgessen és vigasztalgasson. Egyedül azt kívánd, hogy szerethesd Őt. Ne azért aggódj, hogy mások vigasztalásra találnak-e Istenben, hanem inkább segítsd őket, hogy szeressék Istent. Ne abban keresd a vigaszod, hogy beszélsz Istenről, hanem csupán azért beszélj Róla, hogy Őt megdicsőítsd.

Ma imádkozom az édesapákért, Szent József
közbenjárását kérve,
hogy hűségesen
teljesítsék hivatásukat.

Március 20.

Szerda

Dán 3,14-20.
 91-92. 95
Jn 8,31-42

Minden embernek hivatása van arra, hogy valamivé váljék; de világosan meg kell értenie, hogy csak úgy tudja betölteni ezt a hivatását, ha egyetlen egy személlyé lesz: önmagává.

Ma (legalább) 20 percet csendes imádságban
töltök.

Március 21.

Csütörtök

Ter 17,3-9

Jn 8,51-59

Az isteni szeretet rendjében annyit szerzünk magunknak, amennyit odaadunk másoknak. De arra kaptunk meghívást, hogy mindazt odaadjuk, amink van, sőt ennél is többet: egész magunkat.

Ma megpróbálok
segíteni, vagy örömöt szerezni valakinek,
és ha tehetem, adományt adok valami nemes célra.

Március 22.

Péntek

Jer 20,10-13

Jn 10,31-42

A tökéletesen szent Isten nemcsak irgalmazott nekünk, hanem irgalmasságát rábízta az esendő emberre: a bűnösök így választhatnak a jó és a rossz között, a rosszat legyőzhetik a jóval, és kiérdemelhetik Isten irgalmát a saját lelkük számára, azáltal, hogy maguk is irgalmaznak másoknak.

Ma rész veszek
a keresztúti imádságon,
vagy otthon elmélkedem Jézus szenvedésén.

Március 23.

Szombat

Ez 37,21-28

Jn 11,45-57

A keresztség szentségi jegyet ad belénk, s ezáltal egészen pontosan meghatározza a hivatásunkat: Krisztusban kell önmagunkká válnunk. Benne kell megtalálnunk az azonosságunkat, akivel már a szentségben azonossá váltunk a víz és a Szentlélek által.

Ma meggyújtok
egy gyertyát otthon vagy a templomban
és imádkozom
a keresztségre készülőkért.

Március 24.

URUNK SZENVEDÉ-SÉNEK VASÁRNAPJA – VIRÁGVA-SÁRNAP

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mk 14,1-15,47

Ha együttérzésem őszinte, ha a szívnek mélységes részvétje nem csupán hivatalos ügylet, ha az irgalmat nem csak könyvből tanuljuk, s nem jámbor jó föltételként gyakoroljuk másokon – akkor a mások iránt érzett részvétem Istennek irántam való irgalmává lesz. Irántuk való türelmem az Ő türelme énirántam. Irántuk való szeretetem az Ő szeretete irántam.

Ma külön is törekszem, hogy örömöt és békét
sugározzak magam körül, megpróbálok másoknak is örömöt szerezni.

         

 


 

Túrmezei Erzsébet:

A legnehezebb kérés

 

Legyen meg a Te akaratod!“
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy "legyen meg a te akaratod!“?
 
Inkább sikoltanék: "Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie? !“
Szívem keserű lázadásba jut,
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
"Én Istenem, hát ez a szeretet? !“
 
Aztán elcsitul: "Bocsáss meg, Atyám!
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
"Ahogy te akarod, ne ahogy én!-
A békesség csak így lesz az enyém.
 
Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.
S mindennapi kérésem az marad:
"Add, hogy csupán Téged kívánjalak!-
 
"Legyen akaratod-, ha nap nevet.
"Legyen akaratod-, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
12: Kedd 18:00

Varró László lelki üdvéért;

15. Péntek

18:00

Nemzetünkért;

KERESZTÚT

16. Szombat

18:30

Tóth János lelki üdvéért, valamint a Tóth és Dóczi család elhunytjaiért;

Varga Antal halálának 10. évfordulójára, valamint Balla Lajosné Gedei Margit lelki üdvéért, és a Széles család elhunyt tagjaiért;

TZ imaóra

17. Vasárnap

11:00

Molnár Istvánné Szabó Margit, férje István és elhunyt családtagok lelki üdvéért;

Szabó István halálának 3. évfordulójára és fia Szabó István lelki üdvéért;

Szűzanyának hálából;

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA – ÉDESAPÁK, NAGYPAPÁK MEGÁLDÁSA


- Nagyböjt péntekjein a 17:15 órakor keresztutat járunk.

- Nagyböjt szombatjain a szentmise után TZ imaórát tartunk.


Március 19-én ünnepli az egyház Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepét, ezért 16-án, szombaton, illetve 17-én, vasárnap Plébánosunk megáldja az apukákat, nagypapákat. Ilyen módon is megemlékezünk az apai méltóságról, erőt kérünk az apai hivatás megéléséhez. Szeretettel várunk rá minden édesapát és nagypapát!!!


NAGYBÖJTI  LELKIGYAKORLAT!

Március 22-23-24.: péntek, szombat, vasárnap.

Pénteken Kókán 18:00, szombaton Zsámbokon 17:00, vasárnap 18:00 Dányban, tart nagyböjti lelki gyakorlatot, Kovács Lajos atya.    A lelkigyakorlatok előtt 1 órával gyóntatás lesz!!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!!!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja