Templomi Hírlevél 2024. március 03. XXIII. évf. 09.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. március 03. Nagyböjt 3. vasárnapja. vasárnap XXIII. évf. 09. szám


Zsoltár válasz: „Uram, Istenem, - örök életet adó igéid vannak.”


EVANGÉLIUM: Jn 2,13-25
Jézus isteni küldetésének legfőbb bizonyítéka, hogy harmadnapra feltámadt.

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!'' Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: ,,Emészt a házadért való buzgóság.'' A zsidók erre így szóltak: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?'' Jézus azt válaszolta: ,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!'' A zsidók azt felelték: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?'' Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 4.

Hétfő

2Kir 5,1-15b

Lk 4,24-30

Nem ritka, hogy a csöndünk és az imádságaink több embert elvezetnek Isten ismeretére, mint a Róla elmondott szavaink.

Ma igyekszem észrevenni és segíteni valakin,
aki rászorul a segítségre.

Március 5.

Kedd

Dán 3,25.34-43

Mt 18,21-35

Az az ember már elindult az őszinteség útján, aki nem fél bevallani mindent, amit rossznak lát önmagában, - mégis szilárdan vallja, hogy szeretheti őt az Isten, gyöngeségei ellenére is. Őszintesége a bizalomra épül: nem az önmagáról alkotott illúziókra, hanem Isten végtelen, biztos irgalmára.

Ma komolyabb
lelkiismeretvizsgálatot tartok, így készülök a szentgyónásomra.

Március 6.

Szerda

MTörv 4,1.5-9

Mt 5,17-19

Aki tessék-lássék kerüli ugyan az engedetlenséget, de igyekszik minden vágyát kielégíteni, amikor ebben nem akadályozza semmi, az talán nem él bűnös életet: de élete az igazságnak és a hamisságnak szomorú keveréke marad, és sohasem jut el a lélek tisztánlátásához, amely az egyiket világosan megkülönbözteti a másiktól.

Ma imádkozom
a gyermekekért,
a fiatalokért, hogy minél többen Istennel személyes kapcsolatra találjanak.

Március 7.

Csütörtök

Jer 7,23-28

Lk 11,14-23

Rettenthetetlen bátorság kell ahhoz, hogy az igazság szerint éljünk. Minden igazi keresztény élet valamiképpen a vértanúságot vállalja el, ha a szó eredeti értelmében vesszük: „tanúságtétel”az igazságról, amelyet saját szenvedésünkkel és vérünkkel pecsételünk meg.

Ma külön is imádkozom az üldöztetést szenvedő keresztényekért.

Március 8.

Péntek

Oz 14,2-10

Mk 12,28b-34

Van valami a lényünk mélyeiben, ami a teljességre és a véglegességre éhezik. Mivel az örök életre teremtettek, azért vagyunk, hogy összegyűjtsük lényünk minden erejét és képességét, és egyszer s mindenkorra felajánljuk Istennek.

Ha tehetem, ma betérek egy templomba és imádkozom az Eucharisztia előtt. Részt veszek a keresztúti imádságban.

Március 9.

Szombat

Oz 6,1-6

Lk 18,9-14

A legtisztábban Isten Szűz Anyja szeretett. Sohasem bántotta meg Őt, s a legnagyobb kegyelmet kapta meg Tőle: a legnagyobb tökéletesség birtokában ismerte föl a maga semmi voltát. Ő lett a legszegényebb szent, mert ő volt a leggazdagabb.

Ma igyekszem időt szánni testmozgásra,
legalább sétára.

Március 10.

Nagyböjt
4. Vasárnapja

2Krón 36,14-16. 19-23
Ef 2,4-10
Jn 3,14-21

Ha a csönddel töltjük meg a szívünket, akkor reményben élünk. Krisztus bennünk él, és hitelesíti az erényeinket. Így ha eljön az ideje, nyilvánosan is megvalljuk Őt az emberek előtt, s hitvallásunk súlyát az adja, hogy ebből a mélységes csendből táplálkozik.

Ma egy negyed órát csendben,
csak Isten jelenlétére
figyelve töltök el.


Kurczina Terézia

Mindennapi keresztút

Életutamat, míg nyitott szívvel járom,
minden szenvedőben Jézust megtalálom.
Övé két kezemnek lágy simogatása,
szívem együtt-érző, tiszta dobbanása.

Botladozók felé kinyújtva a karom,
segítségem bennük Megváltómnak adom.
Megfáradottnak, ha enyhítek a terhén,
hátán keresztjével Ő szegődik mellém.

Gyötrődő lelkeknek a kínja nem riaszt,
együttérzésemmel Neki adok vigaszt.
Elkeseredettnek enyhítek a búján,
Ővele haladok nehéz keresztútján.

Mikor éhezővel megosztom kenyerem,
lázas gyermekarcot hűsít a tenyerem,
s fájdalmát enyhítve letörlöm homlokát,
Ő hagyja lelkemben szenvedése nyomát.

Uram, e bensőmbe vésődött karcolat,
mindig hűen őrzi szenvedő arcodat!
Így, ha életembe jönne zord alkonyat,
megvívom Teérted győzelmes harcomat.

Dátum Időpont Szentmise felajánlása
05: Kedd 18:00

Pápai Gábor lelki üdvéért;

08. Péntek

18:00

A világ éhezőiért;

KERESZTÚT

09. Szombat

18:30

Balázs Ferenc és felesége Szabó Mária, valamint Tóth László és felesége Lengyel Mária lelki üdvéért;

TZ imaóra

10. Vasárnap

11:00

Balogh László és felesége Ladányi Mária lelki üdvéért;

Varró János, valamint hozzátartozók lelki üdvéért;

Lantos János József halálának 2. évfordulójára, valamint szülei lelki üdvéért;

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA


Hálás szívvel köszönjük a szentélyben felajánlott párnákat.


Bibliakör kedden esténként szentmise után a plébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.


Nagyböjt péntekjein a 17:15 órakor keresztutat járunk.


Nagyböjt szombatjain a szentmise után TZ imaórát tartunk.


Egyházközségünk nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést szervez, március 03-10-ig.

Kérjük, aki megteheti, és szívesen teszi, az a Szent Antal oltár elé helyezze el adományait, illetve telefonon történő időpont-egyeztetéssel a Plébánián is megoldható. Hálás szívvel köszönünk minden segítséget.


Elhunyt:

Varró László volt kókai lakos (Zsámboki u. )

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja