Templomi Hírlevél 2024. február 25. XXIII. évf. 08.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja. vasárnap XXIII. évf. 08. szám


Zsoltár válasz: „Az Úr színe előtt járok, - az élők földjén.”


SZENTLECKE: Róm 8, 31 b-34
Isten egyszülött Fiát adta áldozatul értünk.

Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kiemel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?


EVANGÉLIUM: Mk 9, 2-10
A kereszthalál előtt a mennyei Atya tanúskodik, hogy Jézus az ô szeretett Fia.

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: ,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.


MEGHÍVÓ

III.IMA-KATEKÉZIS ALKALOM

Kedves Testvérek,

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 3. Ima-Katekézis alkalmunkra, amit 2024. március 2-án tartunk, 16:00 órától a kókai plébánián. A lelki program várhatóan 18:00 óráig tart.

Harmadik alkalmunk témája: Istenismeret, szentháromságos szeretet

Programok:

  • köszöntő
  • közös imádság
  • gitáros dicsőítés
  • Gáspár István atya katekézise
  • kiscsoportos beszélgetés
  • szentségimádás a templomban

 

„Fordítsátok tehát minden gondotokat arra, hogy hitetekkel szolgáljátok az erényt, az erénnyel a tudományt, a tudománnyal a mértékletességet, a mértékletességgel a béketűrést, a béketűréssel az istenfélelmet, az istenfélelemmel a testvérek iránti jóindulatot, a testvérek iránti jóindulattal pedig a szeretetet. ”

Péter második levele 1, 5-7 (Káldi-Neovulgáta)


 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Február 26.

Hétfő

Dán 9,4b-10

Lk 6,36-38

Nem elég megbocsátanunk másoknak: alázatosan és együttérzőn kell megbocsátanunk. Ha alázat nélkül bocsátunk meg nekik, akkor a megbocsátás puszta komédiává lesz: úgy teszünk, mintha jobbak lennénk náluk.

Imádkozom azért,
hogy mindenkinek
meg tudjak bocsátani.

Február 27.

Kedd

Iz 1,10.16-20

Mt 23,1-12

Nem nehéz összeszedetten dolgoznunk, ha szándékunkat állandóan tisztán tartja Istenbe vetett hitünk, akiért dolgozunk, meg a bizalmunk az Ő szeretetében, amely lelkünket Vele egységben tartja, még akkor is, ha nem gondolunk Rá folytonosan.

Ma imádságban rábízom Istenre a gondjaimat,
félelmeimet,
aggodalmaimat.

Február 28.

Szerda

Jer 18,18-20

Mt 20,17-28

Hivatásunk arra a helyre szól, ahol Isten a legnagyobb jót adhatja nekünk. Ez azt jelenti, hogy oda hív, ahol a legkönnyebb önmagunkat elhagyni és Őt megtalálni.

Lefekvés előtt
visszatekintek napomra; hálát adok és kegyelmet kérek a holnapra.

Február 29.

Csütör-tök

Jer 17,5-10

Lk 16,19-31

A legnagyobb alázat annak elfogadása, hogy a közönséges élet, amelyet a tökéletes hit fog át, könnyebben válhat szentté és természetfölöttivé, mint a látványos aszkétikus teljesítmények. Ez az alázat mer egyszerű lenni, s ezzel fölébe nő a lelki gőgnek is. A gőg mindig szokatlan szeretne lenni. Az alázat nem.

Ma különösen is
igyekszem türelemmel,
megértően fordulni
azokhoz, akikkel
találkozom.

Március 1.

Péntek

Ter 37,3-4,12-13a. 17b-28

Mt 21,33-43.45-46

Az aszkézis igazi célja az, hogy föltárja a különbséget a teremtett dolgok helytelen használata – a bűn, és helyes használatuk – az erény között.

Ma lemondok valami
ételről és italról,
imádkozom az éhezőkért.

Március 2.

Szombat

Mik 7,14-15.18-20

Lk 15,1-3.11-32

Az emberek egy része csak ahhoz elég erényes, hogy elfelejtse saját bűnös voltát. Viszont nem elég bűnös ahhoz, hogy ráeszméljen, mennyire rászorul Isten irgalmára.

Ma különösen is
törekszem a belső csendre, ezért internetböjtöt tartok.

Március 3.

 

Nagy-böjt
3.

Vasár-napja

Kiv 20,1-17
1Kor 1,22-25

Jn 2,13-25

Isten minden hivatást arra rendelt, hogy az Ő szeretetét tegye nyilvánvalóvá a világban. Minden egyes meghívás kijelöli az ember sajátos helyét Krisztus titkában, megmutatja, hogy mit kell tennie az egész emberiség üdvösségéért.

Ma tudatosan, keresztségi fogadalmamhoz való
hűségemet megújítva
imádkozom el a Hitvallást.

         

Dátum Időpont Szentmise felajánlása
27: Kedd 18:00

Erdősor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

01. Péntek

18:00

Jézus Szíve tiszteletére;

ELSŐPÉNTEK  - KERESZTÚT

02. Szombat

18:30

Jermi és Varró család élő és elhunyt tagjaiért;

TZ imaóra

03. Vasárnap

11:00

Betegségből való gyógyulásért;

ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS - NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA


Ma országos gyűjtés a katolikus iskolák javára.


Bibliakör kedden esténként szentmise után a plébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. 


Nagyböjt péntekjein a 18:00 órakor kezdődő szentmise előtt fél órával keresztutat járunk.


Nagyböjt szombatjain a szentmise után TZ imaórát tartunk.


A következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért március 2-án szombaton lesz.  Az Imakatekézis miatt most is délután 2 órakor indulunk a Kassai utcai Orvosi rendelőtől. Mostani útvonalunk: Kassai utca - Körtefa utca - és vissza. 2 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb 8-an voltunk. Istennek hálát adunk érte, és mindenkit szeretettel várunk.


Elhunyt:

Pápai Gábor, Új u. 22/a.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja