Templomi Hírlevél 2024. február 11. XXIII. évf. 06.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. február 11. Évközi 6. vasárnap XXIII. évf. 6. szám


Zsoltár válasz: „Te vagy, Uram, menedékem, - a szabadulás Örömével veszel körül engem.”


SZENTLECKE: 1 Kor 10, 31-11, 1
Kövessük Pál apostol példáját, mert ő Krisztus követője!

Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!


EVANGÉLIUM: Mk 1, 40-45
A betegnek elmúlt a leprája és megtisztult.

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: ,,Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.'' Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.


NAGYBÖJTI KÉSZÜLET - 2024

„A nagyböjt alázatos önmagunkba és mások felé való fordulás. Az
    üdvösség nem a dicsőségbe vezető felemelkedés, hanem a szeretetért való alászállás.” (Ferenc pápa)

 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

02. 14.
Hamvazó-

szerda
†††

Joel 2,12-18

2Kor 5,20-6,2

Mt 6,1-6.16-18.

A keresztény lemondásnak Istenre kell irányulnia: vagyis mély imaéletben és a tevékeny szeretet műveiben kell gyümölcsöt hoznia. A keresztény lemondás nem valamiféle önmegtagadási technika, amely saját lelkünk szűk határai közt kezdődik és végződik.

Ha tehetem, ma részt
 veszek szentmisén,
és kérem Isten vezetését most kezdődő nagyböjti lelki utamhoz.

02. 15.
csütörtök

MTörv 30,15-20

Lk 9,22-25

A hamis őszinteség sokat fecseg, mert fél. Az igazán nyíltszívű ember megengedheti magának, hogy hallgasson. Nem kell szembeszállnia föltételezett támadásokkal.

Ma lemondok
a napi hírek, események
folyamatos követéséről.

02. 16.
péntek ††

Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15

Önmegtagadásunk csak úgy lehet értelmes, ha alázatos. Különben önellentmondásba keveredünk. Ha azért tagadjuk meg magunkat, hogy jobbnak tarthassuk másoknál, akkor mindez hiúsággá válik.

Ha tehetem, ma betérek egy templomba és imádkozom az Eucharisztia előtt.

02. 17.
szombat

Iz 58,9b-14

Lk 5,27-32

Az imádságban az a legfontosabb, hogy valódi önmagunkat helyezzük oda a valódi Isten elé. Ez nem mehet végbe összeszedettségre és önismeretre való elszánt törekvés nélkül. De ha őszinték vagyunk, akkor az imádságunk sohasem lesz terméketlen. Maga az őszinteség már kapcsolatot teremt a minden igazság Istenével.

Ma imádkozom azokért, akik elhagyták, vagy elvesztették hitüket, hogy visszataláljanak Istenhez.

02. 18.
Nagyböjt
1. vasárnap-ja

Ter 9,8-15
1Pét 3,18-22
Mk 1,12-15

Az eredeti bűn egyik következménye az, hogy ösztönösen elfogultan képviseljük saját önző érdekeinket. Nem úgy látjuk a dolgokat, amilyenek valóságban, hiszen úgy érezzük, hogy körülöttünk forog a világ. Félelem, szorongás, kapzsiság, törtetés, meg a reménytelen élvezetvágy mind-mind eltorzítják a valósnak bennünk tükröződő képét.

Ma hálát adok
a keresztségemért,
és imádkozom
keresztszüleimért,
keresztgyermekei-mért.Theodor Burzer nyomán:

Nagyböjti imádság

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
veled kezdődjék el,
és veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap egyre jobbak legyünk.
Ámen.
__________________________

Fekete sima szalag, egy kis kereszt rajta
Több nekem, mint a világ gyémántja, aranya
Szeretem e keresztet, forrón és igazán
Örök emlékül kaptam az oltár zsámolyán.

E kereszt boldogságom, örömöm s vigaszom
Ez az én ékességem, kincsem, gazdagságom
Ha gondterhelten járok, szívemre szorítom
Kísérőm ez a földön, fejfám a síromon.
     __________________________

"Uram, Jézus Krisztus,
élő Isten Fia,
könyörülj rajtam, bűnösön!"

Dátum Időpont Szentmise felajánlása
13: Kedd 18:00

Damjanich utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

14: Szerda 18:30

Nagyböjt kegyelmeinek befogadásáért;

HAMVAZÓSZERDA

16. Péntek

18:00

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért;

KERESZTÚT

17. Szombat

18:30

Dávid János lelki üdvéért, halálának 30. évfordulójára és Gódor Anna lelki üdvéért, halálának 15. évfordulójára;

Szabó István halálának 53. évfordulójára, felesége Szabó Julianna halálának 100. évfordulójára, a Szabó és a Szekeres család élő és elhunyt tagjaiért;

TZ imaóra

18. Vasárnap

11:00

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére - Homok utcai imacsoport élő és elhunyt tagjaiért;

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA


Ma van a Betegek Világnapja. A szentmise keretében lelkipásztorunk kiszolgáltatja a betegek szentségét.


Bibliakör kedden esténként szentmise után a plébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.


Február 14-én hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. A nevét onnan kapta, hogy ezen a napon a szentmise keretében a pap hamuval keresztet rajzol a homlokunkra a bűnbánat jeleként. Kókán, hamvazószerdán 18:30 órakor lesz szentmise és hamvazás, aki ekkor nem tud eljönni, az február 17-én /szombaton/ és február 18-án /vasárnap/ is részesülhet a hamvazás szertartásában. Ez a nap a 14 és 60 év közötti katolikusok számára szigorú böjti nap!!!


Nagyböjt péntekjein a 18.00 órakor kezdődő szentmise előtt fél órával keresztutat járunk. Az első alkalom: 16-án lesz.


Nagyböjt szombatjain a szentmise után TZ imaórát tartunk. 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja