Templomi Hírlevél 2023. december 31. XXII. évf. 54.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. decenber 30. Karácsony XXII. évf. 54. szám


Istentől megáldott, békés, örömteli és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek a magam és munkatársaim nevében:          

Zsolt atya


Zsoltár válasza: „Boldog ember, ki féli az Urat, - aki az Úrnak ösvényén halad.”


EVANGÉLIUM: Mt 2, 12-15. 19-23
Vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba!

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.'' József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!'' József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: ,,Názáretinek fogják hívni''.


Ima a családokért

Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság, minden
szeretet és közösség forrása, köszönjük
neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket, amelyeket
szeretteink ellen elkövettünk.
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és
családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink
iránt áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról-napra
újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi
élet kihívásait.
Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért
sokat fáradoznak.
Szent Család, könyörögj érettünk!

József és Mária (és Jézus, aki Mária méhében volt) hegyeken és völgyeken át hidegben, fáradságot nem kímélve és minden kényelmet nélkülözve szamárháton mentek... Hova is? Csupán egy császári parancsnak engedelmeskedtek. Egy császárnak, aki gőgösségében tudni akarta, hogy pontosan hány alattvalója van.
És mi gyakran akkor sem engedelmeskedünk, ha ésszerűbb parancsot kapunk, csupán azért, mert az engedelmesség egy kis fáradságba kerül.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!Teréz anya breviáriuma


Hálaadás – Év végére

 

Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, ami kaptam tőled az egész év folyamán. Köszönöm, hogy nem engedted el kezem, mindig a jó úton vezettél. Köszönöm neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerlek téged.

Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretem, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozom.

Hála neked Uram, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.

Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet!

Köszönök Istenem mindent, amit Tőled kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség minden: az irgalom, a szeretete, és az élet.

Köszönöm a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.

Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

Köszönöm Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnék hálát adni egész évi munkámért és küldetésemért, rám fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz rám, és örökké szeretsz.

Kérlek Uram, légy velem az újesztendő során is, fogd a kezem, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet.

Ámen.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
01. Hétfő:   18:00

Újév, Szűz Mária Istenanyja ünnepe – Béke Világnapja - Parancsolt ünnep!! 

02: Kedd 18:00

Bercsényi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

05. Péntek

18:30

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

06. Szombat

18:30

Szakal Tibor lelki üdvéért;

Koncz József és szülei, a Koncz és Szabó család lelki üdvéért;

Minkó Mihályné Lénárt Mária lelki üdvéért;

07. Vasárnap

11:00

Szabó István lelki üdvéért, halálának 2. évfordulójára;

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS


Holnap 11:00-kor az újévi ünnepi szentmisén megemlékezünk Szűz Mária Istenanyaságáról. (Parancsolt ünnep!)


Most az év végén szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen segítséggel, virág adományokkal, szolgálattal, kétkezi munkával, támogatással járultak Egyházközségünk működéséhez, és akik, heti rendszerességgel gondoskodnak templomunk takarításáról, díszítéséről.    Isten fizesse meg! 


Január 06. /szombat/  VÍZKERESZT - PARANCSOLT ÜNNEP!!!

 


A következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért január 6-án szombaton lesz.  A korai sötétedés miatt délután 2 órakor indulunk az Ady Endre utca 1. szám elől. Mostani útvonalunk: Ady Endre u. - Körtefalapos - és Csapás utcán vissza. 2 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb az eső és sár ellenére 11-en voltunk. Istennek hálát adunk érte, és mindenkit szeretettel várunk.


Elhunytak: 

Juhász István, Újszőlő u. 20/a.

Minkó Mihályné Lénárt Mária, Dózsa Gy. u. 60.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja