Templomi Hírlevél 2023. december 24. XXII. évf. 52.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. decenber 24. Advent negyedik vasárnapja XXII. évf. 52. szám


Zsoltár válasza: „Hadd énekeljem örökké - Urunknak irgalmas jóságát!


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már négy kis gyertyaláng.
Azt mondta Jézus, visszajön még,
Újjá lesz akkor Föld és Ég.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Lk 1, 26-38
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz s Jézusnak fogod őt nevezni!  Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,  és uralmának soha nem lesz vége!'' Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.'' Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott.


Nap

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

12.17.
ADVENT
4. vasárnap

2Sám 7,1-5.
8b-12.14a.16
Róm 16,25-27
Lk 1,26-38

A pásztorokhoz hasonlóan mi is járuljunk a barlanghoz, hogy meglássuk és felismerjük Isten nekünk adott jelét. Akkor a szívünk megtelik örömmel, amit elvihetünk oda, ahol szomorúság van. Akkor a szívünk megtelik reménnyel, hogy megosszuk azzal a társunkkal, aki elvesztette azt. Azonosuljunk Máriával, aki Fiát jászolba helyezte, mert nem volt hely a szálláson. Vele és jegyesével, Szent Józseffel együtt szegezzük tekintetünket a Gyermek Jézusra. Az éjben fakadt mosolya oszlassa széjjel a közömbösséget és nyissa örömre azok szívét, akik érzik a mennyei Atya szeretetét.

Az előkészületek közben imádkozom mindenkiért a családban, és kérek Istentől egy-egy fontos dolgot nekik.

Az elmélkedések szövegét a Ferenc pápa
2019-es Greccioban elmondott és 2023-as magyarországi beszédeiből válogattuk.


Várjuk

Csendben izzanak a koszorún a gyertyák,
Megerősítik bennünk az áldott Krisztus-várást.
Ünneplőbe öltözik a sok ház és táj,
Ünnepre készül most az egész világ.

Szívünkben ott ég még az a régi parázs,
Mely évről-évre felidézi emlékek sorát.
Fenyőillat, kis csengőszó, gyermek imák,
Adventre ébred most az egész világ.

Szenteljük meg hát e kedves ünnepet!
Ragyogjon fel mindenhol fénylőn a szeretet!
Hozzon a Földre békességet!

Egy szívvel várjuk hát az Isten Fiát!
Hisz minden ember szívében szép ünnepre vár.
Hozza a Földre jóakaratát!


Aranyosi Ervin: Adventi negyedik gyertya

Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.
Ott ragyog a csillagokban,
s éled az ember REMÉNYe.

A szívünkben BÉKE lángja,
HITünk ajtót nyit a jóra.
Aki ránk néz, máris látja:
– Elérkezett hát az óra.

S bizony, hol a SZERETET él,
ott gonosznak helye nincsen.
Hol a jóság jövőt remél,
ott megjelenik az Isten.

Eljön a mennynek országa,
tudom, itt lesz, lent a Földön.
Nyíljon ki szívünk virága,
aki remél, készülődjön!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
25. Hétfő:   11:00

Dobos József lelki üdvéért, halálának 3. évfordulójára;

Juhász János és felesége Tóth Magdolna, Acsai Ferenc és felesége Szűcs Mária lelki üdvéért;

26: Kedd 11:00

Holló Jánosné Kósa Margit, szülei Kósa Lajos, Kósa Lajosné született Molnár Margit, Kiss Jánosné sz.: Radó Erzsébet lelki üdvéért;

Varró János és Varró Zoltán lelki üdvéért, valamint elhunyt családtagokért;

29. Péntek

18:30

NINCS SZENTMISE

30. Szombat

22:30

NINCS SZENTMISE

31. Vasárnap

11:00

Hálaadó szentmise;

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA–CSALÁDOK MEGÁLDÁSA –ÉVVÉGI HÁLAADÁS


  • 25-én /hétfőn / 11:00-kor kezdődik karácsonyi ünnepi szentmise, Parancsolt ünnep!
  • 26-án / kedd / 11:00 órakor karácsony másnapi szentmise, melynek keretében            szokásaink szerint bormegáldás lesz.
  • 31-én / vasárnap / Év végi hálaadást a 11:00 órakor kezdődő szentmise végén tartjuk, majd a szentmise után   plébánosunk megáldja a családokat.
  •  január 1-én, /hétfő/ 11:00-kor az újévi ünnepi szentmisén megemlékezünk Szűz Mária Istenanyaságáról. (Parancsolt ünnep!)

27-től 31-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (KEDDTŐL SZOMBATIG)!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja