Templomi Hírlevél 2023. július 23. XXII. évf. 30. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. július 23. Évközi 16. vasárnap XXII. évf. 30. szám


Zsoltár válasza: „Urunk, édes Istenünk, - mennyire jó vagy hozzánk!"


EVANGÉLIUM: Mt 13,24-43

Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: ,,Ellenséges ember műve ez.'' A szolgák erre megkérdezték: ,,Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: ,,Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!'' Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.'' Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.'' Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: ,,Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!'' Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: ,,Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti -- az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!''


„IRGALMA NEMZEDÉKROL NEMZEDÉKRE MEGMARAD”(LK 1,50) NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJA

  1. JÚLIUS 23.

 

FERENC PÁPA ÜZENETE A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA 2023. JÚLIUS 23.

 

         Nektek, fiatalok, akik Lisszabonba készültök, vagy akik lakóhelyeteken fogjátok ünnepelni az ifjúsági világnapot, azt szeretném mondani: mielőtt elindultok, látogassátok meg nagyszüleiteket, látogassatok meg egy magányos idős embert!

         Titeket, idősek, pedig arra kérlek, hogy kísérjétek imáitokkal a fiatalokat, akik az ifjúsági világnapra készülnek.

 

IMA A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK 3. VILÁGNAPJÁRA

 

Szűz Mária, a hit és remény anyja,

te példakép vagy a közömbösségbe süllyedt emberiség előtt,

tégy engem hozzád hasonlóan készségessé arra,

hogy elfogadjam Isten akaratát,

magasztaljam és dicsérjem az ő irgalmát!

Mária, a lelki erősség anyja,

te ismered szívemet,

kérlek, ne engedd, hogy elcsüggedjek!

Bizalommal kezedbe helyezem életemet.

Gyógyítsd meg sebeimet,

gyengédséged kísérjen utamon!

Szeretet anyja,

jelenléted vezessen bennünket,

hogy örömmel láthassuk családunk összetartását!

Segíts, hogy Isten gyengédségét és szeretetét áraszthassam

unokáim és a fiatalok felé,

hogy ne csak értük,

hanem velük együtt imádkozhassunk.

Járj közben értem, Mária, a Szentlélek ajándékáért:

hogy támogasson gyengeségemben;

öntse szívembe azt a vigasztalást,

hogy a hit nyomait hagyhatom a fiatalok között,

tanúságot tudok tenni az élet szépségéről,

és segíthetem őket tudatosítani,

hogy a földi életnek vége van,

azon túl pedig az Atya ölelése vár ránk!             Ámen.


„Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50)

 

Kedves Testvéreim és Nővéreim!

 

               „Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50): ez a nagyszülők és idősek harmadik világnapjának témája, mely egy áldott találkozáshoz vezet vissza bennünket: a fiatal Máriának és idős rokonának, Erzsébetnek a találkozásához (vö. Lk 1,39–56). Erzsébet Szentlélekkel telve olyan szavakat intéz az Istenanyához, amelyek évezredekkel később is meghatározzák mindennapi imádságunkat: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse” (Lk 1,42). A Szentlélek pedig, aki már leszállt Máriára, arra indítja őt, hogy a Magnificattal válaszoljon, melyben azt hirdeti, hogy az Úr irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad. A Szentlélek megáld és kísér minden gyümölcsöző találkozást a

nemzedékek között, nagyszülők és unokák, fiatalok és idősek között. Isten ugyanis azt kívánja, hogy – amint Mária tette Erzsébettel – a fiatalok felvidámítsák az idősek szívét, és bölcsességet merítsenek tapasztalataikból. Mindenekelőtt azonban azt kívánja az Úr, hogy ne

hagyjuk magukra az időseket, ne száműzzük őket az élet perifériájára, ahogyan az ma sajnos túl gyakran megesik.

               Szép az, hogy idén közel esik egymáshoz a nagyszülők és idősek világnapja, valamint az ifjúsági világnap; mindkettőnek a témája Mária „sietsége” (vö. Lk 1,39) Erzsébet meglátogatásakor, s így ez a két világnap arra késztet bennünket, hogy a fiatalok és az idősek közötti kötelékről gondolkodjunk el. Az Úr reméli, hogy a fiatalok az idősekkel találkozva elfogadják a meghívást az emlékezet őrzésére, és rajtuk keresztül felismerik annak ajándékát, hogy egy nagyobb történelemhez tartoznak. Egy idősebb ember barátsága segít a fiatalnak, hogy ne szűkítse életét a jelenre, és ne feledje, hogy nem minden az ő képességein múlik. Az idősebbek számára pedig egy fiatal jelenléte reményt ad arra, hogy amit megéltek, nem vész el, és álmaik megvalósulnak. Röviden: Mária látogatása Erzsébetnél és annak tudata, hogy az Úr irgalma nemzedékről nemzedékre száll, megmutatja, hogy egyedül nem boldogulhatunk – sőt, nem is üdvözülhetünk –, és hogy Isten működése mindig az egészben, egy nép történelmében nyilvánul meg. Mária maga mondja ezt a Magnificatban, amikor ujjong Istenben, aki új és meglepő csodákat művel, hűségesen Ábrahámnak tett ígéretéhez (vö. Lk 1,51–55).

(Részlet: FERENC PÁPA ÜZENETE A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK

VILÁGNAPJÁRA 2023. július 23.)


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
25. Hétfő -

Nincs szentmise

28. Péntek - Nincs szentmise
29. Szombat 

-

Nincs szentmise
30. Vasárnap

11:30

Szűcs István lelki üdvéért, halálának 4. évfordulójára, valamint a Belovai család elhunytjaiért;


Ma van a Nagyszülők és idősek világnapja.

A szentmise végén plébánosunk megáldja az időseket és a nagyszülőket!!!


Amint az már hirdettük július 17-től július 30-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)!

29-én, szombaton este Kókán nem lesz szentmise a dányi búcsú miatt, melyre szeretettel várják a kókai testvéreket.


ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA!

Szent II. János Pál pápa nyomában a czestochowai Fekete Madonnához

2023. október 2-6. (5 nap / 4 éjszaka)

LELKIVEZETŐ: Tóth J. Miklós atya, Bag plébánosa.

Bővebb információ és a program a faliújságon olvasható.


Elhunytak:

Maka Sándorné Farkas Katalin, Nagykátai út 34.

Kiss András, Tabán u. 9.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja