Templomi Hírlevél 2023. június 25. XXII. évf. 26. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. június 25. Évközi 12. vasárnap XXII. évf. 26. szám


Zsoltár válasza: „Uram, hallgass meg engem, - nagy irgalmasságod szerint.”


SZENTLECKE: Róm 5, 12-15
A kegyelem hatása nem olyan, mint a bűnbeesésé.

Testvéreim! A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az Eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.


EVANGÉLIUM: Mt 10, 26-33
Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg!

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.


Szent László király ünnepe:
Június 27.

Szent László-himnusz
(XII. sz. vége)
Áve, égi király híve,
Királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa.
Ég királyát ki követted,
Országunkat védelmezzed,
Légy hazádnak bajnoka.

Magyaroknak menedéke,
Angyaloknak társvezére,
Égi kegynek edénye,
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
Jeles edény, igazságos
Ítéletnek edénye.

Vigadozzál, magyar nemzet,
Csöngettyűkkel énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, áve, híred
Növekedjék, dicsőséged
Visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
Magadhoz vonsz népeket:
Mennybe menők szent lépcsője,
Hitvallóknak díszítője,
Áldás, dicséret neked.

Ámen.
(Csanád Béla fordítása. Forrás: Szent István és Szent László törvényei.
Reflektor Kiadó. 42. o.)


„Péter és Pál (tudjuk) nyárban/ Összeférnek a naptárban”

Szent Péter és Szent Pál apostolok

Arany János A fülemüle című versének idézett híres sorai két
ókeresztény szent, Péter apostol és Pál apostol közös ünnepnapjára
utalnak. 
Simon Péter testvérével, Andrással az elsők között kapott meghívást
Jézus tanítványai közé. Őt nevezi Jézus kősziklának (Kéfás), ő az
apostolok feje, Antióchia, majd Róma püspöke, az első pápa. Pál,
eredeti nevén Saul, a keresztények elszánt üldözője volt. A
damaszkuszi úton találkozott Jézussal („pálfordulat”), és ezt
követően minden erejével Jézus örömhírét hirdette; ő lett a népek
apostola. Mindketten a Néró-féle keresztényüldözés során, a
hagyomány szerint 67-ben szenvedtek vértanúhalált Rómában.
Péter-Pál napjához kapcsolódik hagyományosan az aratás kezdete
is, amelynek gazdag hagyományanyagáról július 2-án, Sarlós
Boldogasszony ünnepe kapcsán emlékezünk meg.

 

Sík Sándor: SARLÓSBOLDOGASSZONY


Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz,
De az orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

Már bontja barna falanxát
Az aratók komoly karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedő lányok,
Kendők vadvirág-bokrétája táncol.

Csend.
Egy fenkő csisszen a pengén.
Messziről egy kis csikó csengője csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessző) az égbe magát.
És testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
27. kedd 18:00

Szent László király tiszteletére;

30. péntek 18:00

Gedei család elhunytjaiért és a Lourdes-i Szűz

tiszteletére;

31. szombat 18:30

Koncz Lajos, Koncz István és Ruzsák Margit lelki

üdvéért;

01. vasárnap 11:00

Hálaadó szentmise Kovács Attila István atyáért;

Rácz és Németh család elhunytjaiért;
Csatlós Ferenc lelki üdvéért, halálának 40. évfordulójára
és elhunyt szülőkért, valamint a Laczkó család élő és
elhunyt tagjaiért;


02-án, országos gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára (Péter-fillér).
Kérjük a hívek nagylelkű támogatását.


Kovács Attila István Tápiógyörgye plébánosa, községünk szülöttje, ebben az évben ünnepeli pappá szentelésének 40. évfordulóját. Hálaadó szentmisét mutat be július 02-án, vasárnap 11:00 órakor, melyre szeretettel várunk mindenkit! Szentmise után minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk a plébániára egy szeretet agapéra! Aki teheti, és szívesen megteszi, szeretettel kérjük, hozzon egy tál finom süteményt 02-án, vasárnap 10:00 órától a plébániára.


"A Következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért július 1-én szombaton lesz. 15 órakor indulunk a Felsővásártér elején lévő Tóth bolt elől. Mostani útvonalunk: Tóth bolt - Homok köz - Bölcsőde - Felsővásártér páros oldal - Tóth bolt. Kevesebb, mint. 2 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb is heten voltunk, Istennek hálát adunk érte! Az adott útvonalon élőket különös szeretettel várjuk, akár csak 40-50 méteren megtett közös imára is!"


02-án: Elsővasárnap a szentségimádás elmarad!

 

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja