Templomi Hírlevél 2023. február 26. XXII. évf. 9. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. február 26. Nagyböjt 1. vasárnap XXII. évf. 09. szám


Zsoltár válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, - mert nagy a vétkünk.”


SZENTLECKE: Róm 5, 12. 17-19
Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem.

Testvéreim! Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. De ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják! Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.


EVANGÉLIUM: Mt 4, 1-11
Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett.

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!'' Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.'' Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!'' Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ,,Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!'' Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Február 27.

Hétfő

Lev 19,1-2.11-18

Mt 25,31-46

A hit a sötétben látás. Észreveszi Isten gondviselésének kis jeleit, a szeretet kis győzelmeinek jeleit, a remény halvány fényét. A kereszténység első neve „az út” volt, és a hit apró jelekből megtalálja az előrevezető utat, még a sötétben is. (151.)

Ma külön is megköszönöm a hit kegyelmét
és imádkozom hitem megerősödésért.

Február 28.

Kedd

Iz 55,10-11

Mt 6,7-15

Martin Luther King amikor elcsüggedt, ezt mondogatta magának: „Meg vagyok keresztelve, és keresztségemben Isten, aki mindig igazmondó, szövetséget kötött velem.” (7.)

Igyekszem ma rész venni a szentmisén.

Március 1.

Szerda

Jón 3,1-10

Lk 11,29-32

A hit bátor döntését ma talán azért nehezebb megérteni, mert kereszténységünk nagyon megszokottá vált. Az első ezerötszáz évben a keresztények azt gondolták, hogy a keresztség mindennél csodálatosabb és ijesztőbb kalandra hív. Magába Istenbe vétetünk föl. Ahogy az egyházatyák mondták: „Isten emberré lett, hogy az emberek istenivé lehessenek.” (154.)

Ma megpróbálok valakinek örömet szerezni.

Március 2.

Csütörtök

Eszt 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Mt 7,7-12

A keresztény jótékonyság alapvetően más jelentést hordozott, mint a pogányoké. A szegényeket Krisztusban testvéreiknek tekintették. Kölcsönös viszony volt az adományok adója és kapója között; a szegények imádkoztak a gazdagokért, és üdvözölték őket a mennyben.(109.)

Ma igyekszem segíteni valakin, aki rászorul
a segítségre.

Március 3.

Péntek

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

A böjt fékezi a mohóságunkat, és megszabadít erőszakos hatalmától. Nem önmagunk megtagadásáról van szó. Ellenkezőleg, önmagunk megerősítéséről, annak tudatosításáról, hogy nincs szükségünk arra az újabb szelet tortára vagy pohár borra a növekedéshez. Megszabadulást jelent énünk hibás szemléletétől, amelyet kis, jelentéktelen kívánságok határoznak meg. (

Ma rész veszek
a keresztúti imádságon, vagy otthon elolvasom Jézus szenvedés­történetét valamelyik evangéliumból.

Március 4.

Szombat

Mtörv 26,16-19

Mt 5,43-38

A nagyböjt hagyományos fegyelmi gyakorlata a böjtölés, aminek az a célja, hogy segítsen a helyes önszeretet kialakításában. Kigyógyít a mohóságból, ami Ádám és Éva története szerint tönkretette az emberiséget. (114.)

Ma imádkozom a békéért - egyben megvizsgálom, kivel kéne
kiengesztelődnöm!

Március 05.

Nagyböjt
2.

vasár-napja

Ter 12,1-4a

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

A Hiszekegynek, ennek a nagy szerelmes történetnek elmondása arra hív, hogy bátorságunk legyen Istenbe kapaszkodni, hogy oda vezessen minket, ahová a mi tudásunk nem ér fel. Alexandria Kelemen írta a harmadik században, hogy „vállalnunk kell annak gyönyörű kockázatát, hogy átállunk Isten táborába.” (157.)

Ma, ha tehetem fél órát a természetben töltök
 a teremtés szépségét szemlélve.


 

A hamu

 

Az erdőszélen szarkaláb virágzik. Sötétzöld levelei szeszélyesen szaggatottak. Nyúlánk kocsánya határozott vonalú és finoman hajlékony. Szirmai mintha nehéz selyemből volnának kiszabva, s olyan kékek, hogy ragyogásuk, mint valami drágakőé betölti a levegőt. S ha most jönne valaki, letörné a virágot, s utána megunván a tűzbe dobná... csak néhány pillanat, s a pompázó virágból nem maradna vissza más, mint egy keskeny, szürke hamucsík.

Amit azonban a tűz itt rövid pillanatok alatt vitt végbe, ugyanazt teszi az idő állandóan minden élővel: a díszes páfránnyal, a tölggyel. Ezt cselekszi a könnyed pillangóval, ezt a suhanó fecskével, ezt a fürge kis mókussal és a nehéz bikával.
Mindig ugyanaz az eredmény, akár gyorsabban, akár lassabban megy is a dolog, akár sebesülés vagy betegség, akár tűz vagy éhhalál legyen is az ok: egyszer csak minden virágzó élet hamuvá lesz.

A hatalmas termetből ritkás porrakás, amit minden kis szél tovafúj.

A ragyogó szirmokból szürkés, lisztszerű por. A melegen duzzadó, érző életből szegényes holt föld, sőt még ennél is kevesebb: hamu!
            Belőlünk is ez lesz. hogy, megborzadunk, ha nyitott sírba tekintve egy pár csont mellett néhány maroknyi szürke hamut pillantunk meg:

Mulandóság - ezt jelenti a hamu. A mi mulandóságunkat, nem a

másokét.
A miénket. Az enyémet!
Az én mulandóságomról szól, amikor a pap a nagyböjt elején az elmúlt virágvasárnapon még üdén zöldellő barka hamujával keresztet rajzol homlokomra.

Minden hamuvá válik. A házam, a ruhám, a bútorom, a pénzem, a szántóföld, a rét, az erdő. Kutyám, mely hűségesen kísér, és az állatok ott az istállóban.
A kéz, amellyel írok, szemem, amellyel olvasok, és az egész testem.

Az emberek, akiket szerettem, s az emberek, akiket gyűlöltem, s az emberek, akiktől féltem. Ami nagynak tűnt fel előttem a földön, és ami kicsinynek, megvetendőnek látszott: minden hamuvá válik... minden...
(részlet: Romano Guardini - Örökmécs)

 

Lám mekkora jelentősége van a jelen pillanatnak!

A jelenben megélt szeretetnek, örömnek, fájdalomnak, szomorúságnak.

 

Hogyan lehet jól megélni a jelen pillanatot?

Gondolja azt, hogy Jézus MOST ott ül ön mellett a buszon, az ágy szélén.

Ő az, aki gyermeke által kéri az ön figyelmét. Ott ül ön mellett az autóban, vagy az íróasztal mellett. Együtt főzi önnel az ebédet.

 

Egészen mások lesznek ezek a megszokott pillanatok, cselekedetek.


SZENTMISÉK FEBRUÁR 27 – Március 05–IG
28. Kedd 18:00

Markó Mártonné Metz Éva lelki üdvéért;

03. Péntek 18:00

Hálából;

ELSŐPÉNTEK - KERESZTÚT

04. Szombat 18:30

Czira László és felesége Dosztály Mária lelki üdvéért;

05. Vasárnap 11:00

Varró János és Varró Zoltán lelki üdvéért, valamint elhunyt családtagokért,

Németh István és felesége Nagy Margit lelki üdvéért;

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA –

ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS


Ma:  a katolikus iskolák javára van gyűjtés.


Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13, illetve a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!


Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.


Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után. 


NAGYBÖJTI  LELKIGYAKORLAT!

Március 3-4-5: péntek, szombat, vasárnap.

Pénteken Kókán 18:00, szombaton Zsámbokon 17:00, vasárnap 18:00 Dányban, tart nagyböjti lelki gyakorlatot, Szabó Gábor diakónusA lelkigyakorlatok előtt 1 órával gyóntatás lesz!!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!!!


A Következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért március 4-én, szombaton lesz. 15 órakor találkozunk a plébánia előtt. Mostani útvonalunk: Pesti út - Homok utca - Plébánia. Kb. 2,5 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb 12-en voltunk.

Istennek hálát adva érte szeretettel várunk mindenkit!


Elhunyt:

Belovai Lajos Zöldfa u. 37.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja