Templomi Hírlevél 2023. február 5. XXII. évf. 6. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. február 05Évközi 5. vasárnap XXII. évf. 06. szám


Zsoltár válasz: „Az igaz ember világít, - mint fény a sötétségben.”


SZENTLECKE: 1 Kor 2, 1-5
Jézus Krisztust, a megfeszítettet hirdetem nektek.

Testvéreim! Amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.


EVANGÉLIUM: Mt 5, 13-16
Ti vagytok a világ világossága.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!''


Imádság a betegek világnapjára

Mindenható és örök Istenünk, Te vagy életünk alapja és támasza, olyan remény vagy számunkra, amely soha el nem hagy bennünket, és az a szeretet, mely a kereszten és Jézus feltámadásában ajándékozza önmagát.
Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk.
Küldj még jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, szenvedőket, haldoklókat és önzetlenül segítik a leggyengébbeket.
Szűz Mária, Isten Anyja, ma hozzád fordulunk, és így kérünk: Te ismered a magatehetetlenek fájdalmát, amikor nem lehet eltávolítani a szenvedést.
Anyai szenvedéseddel és azzal, hogy a kereszt alatt álltál, a betegek menedékévé váltál számunkra.
Add, hogy legyen erőnk és bátorságunk a Megfeszítettet nézni, hogy bátorsággal viseljük szenvedéseinket, és Rá bízzuk magunkat.
Szentháromságos egy Isten, most a te nagylelkű, atyai kezedbe helyezzük magunkat.
Bízunk határtalan szeretetedben, Te őrzöl meg minket a szép és a nehéz napokon, életünkben és halálunkban.
Add, hogy fájdalmunkon keresztül  hitünk és reményünk megújuljon Benned, hogy Isten egész népe megtapasztalhassa a megváltás kegyelmét.
Most és mindörökkön-örökké.
Ámen.


Betegek világnapja - február 11.

Lourdes-i Boldogasszony

Lourdes-ban 1858. február 11. és július l6-a között 18 alkalommal jelent meg egy 14 éves kisleánynak: Bernadette Soubirous-nak. Tudjuk, hogy egy barlangban látta meg Bernadette először a a Szűzanyát, akit ő Szép Hölgynek, Úrnőnek nevezett el. De Mária bemutatkozott:" Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás." Olyan mély gondolat ez, amelyet a kisleány nem érthetett meg. A Szűzanya így erősítette meg a boldog IX. Piusz pápa által kihirdetett négy évvel korábban kihírdetett dogmát.

Mária Bernadette-hez intézett üzeneteinek középpontjában a bűnösök megtérése és az imádság áll. Anyai szeretetének különleges megnyilvánulása a forrás, amelynek vízétől sokan meggyógyultak. Máriának a betegekhez való közelsége az oka annak, hogy február 11., a Lourdes-i Boldogasszony ünnepe lett a betegek világnapja. (II. János Pál pápa rendelte el 1992-ben.) Évente több millió zarándok érkezik ide, hogy kérje a Szűzanya közbenjárását, és esedezzen testi-lelki gyógyulásért úgy önmaga, mint szerettei számára. 
Lourdes a hívők számára tehát sokat jelentő zarándokhely. Senki sem távozik onnan lelki megerősödés nélkül, ha a testi gyógyulás nem is következik be.

Kérjük Boldogasszonyunkat, hogy szent Fia kegyelméből tudjuk életünk keresztjeit anyai pártfogása segítségével hordozni!

Ima a betegekért

Mária, Jézus Édesanyja, kérünk, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!

- Különösen azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, 
- Akik haláltusájukat vívják, 
- Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
- Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, 
- Akiket senki sem ápol, 
- Akik járni szeretnének, de ágyhoz vannak kötve,
- Akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, 
- Akik nyugtalanul hánykolódnak ágyukon, nem tudnak aludni, az
   éjszakát nyitott szemmel töltik,
- Akiket betegségük miatt családjuk szegénységének gondja is kínoz,
- Akiknek végleg le kell mondaniuk jövőbeli terveikről,
- Akik nem hisznek az örök életben,
- Akik nem tudják, hogy Krisztus - Édesanyjával együtt - szereti őket.


SZENTMISÉK FEBRUÁR 06 – FEBRUÁR 12–IG
Február 07. Kedd 18:00

Temető utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

Február 10. Péntek 18:00

Betegekért;

  17:00

órától gyóntatás!!

Február 11. Szombat 18:30

Lourdesi Szent Szűz tiszteletére; Betegek Világnapja

Február 12. Vasárnap 11:00

Varró Ferenc és felesége Dobos Erzsébet, valamint Jermi János és felesége László Mária lelki üdvéért;


Február 02-án, /csütörtök/ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, egyben könyörgő nap a szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk, hogy egyre többen álljanak Isten szolgálatára! 

05-én, vasárnap a szentmise keretében gyertyamegáldás és Balázs-áldás lesz.


Február 11-én, /szombat/ lesz a Betegek Világnapja a szentmise keretében lelkipásztorunk kiszolgáltatja a betegek szentségét, amit felvehetnek a 60 éven felüliek, vagy akik valamilyen súlyos betegségben szenvednek, aki szeretné felvenni a kegyelem állapotában kell lennie, lehetőleg végezze el a szentgyónást. 10-én, pénteken 17:00 órától gyóntatás lesz!
Azok a beteg testvéreink, akik nem tudnak elmenni a templomba, de szeretnék felvenni a betegek kenetét, szándékukat jelezzék a sekrestyében.


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg! Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja