Templomi Hírlevél 2022. december 25. XXI. évf. 53. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. december 25. Karácsony XXI. évf. 53. szám


Zsoltár válasz: A föld minden határa látta - üdvözítő Urunknak jóságát.” 


EVANGÉLIUM: Jn  1,1 - 18

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

  Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

  Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

  És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

  János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.

  Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.


Karácsonyi gondolatok…

Húsvéti köszöntése a keresztény világnak: „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!” Ennek példájára karácsony köszöntése a következő lehetne: „Krisztus megszületett! Valóban megszületett!” Az időpont bizonytalan, de a megtestesülés ténye biztos. Megváltó érkezett a világba.

A keresztény világ 4 héten keresztül (advent) készül a Megváltó születésnapjára. A sok imádságnak, a komoly készületnek megvan a gyümölcse: a betlehemi jászol nem üres: ott van benne a Gyermek, akire a világ várt. És mi is ott lehetünk a jászol mellett. És örvendezhetünk a titoknak, a titkok titkának: „Emmánuel” – „Velünk az Isten!” „Közöttünk van az Isten!” Karácsony ünnepe templomba hívja a keresztény embert. Hálát adunk az életért, köszönetet mondunk mindazért, amit Istentől kaptunk. Átjárja szívünket Isten örömüzenete: Ő annyira szeret bennünket, hogy értünk emberré lett.

Karácsonykor mély vágyat érzünk az igazi boldogságra és az Istentől tanult szeretetre. Van olyan boldogság és van olyan szeretet, amit nem lehet elveszíteni, mert Isten a forrása. Mit tanulhat az ember az Istentől? Mindent. Többek között ezt:

Wass Alberttől idézek egy gondolatsort: „Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, amely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, a munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, és annak is az estéje /egyedül/. Pedig hidd el, fordítva kellene, hogy legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, és egyetlen csak a többi dolgoké, és még annak is elég az estéje…”

Jézus Krisztus pontosan ezért látogatta meg a Föld nevű bolygót, ahol nagyon különleges teremtmények élnek, hogy Isten SZERETETE állandó vendégünk legyen. Egy ártatlan csecsemő mutatja meg bölcseknek és egyszerű embereknek, hogy mit jelent hinni, élni és szeretni. Ő mutatja meg, hogy hol található az Isten. „Ubicaritasetamor, Deus ibi est.” „Ahol szeretet és jóság, ott van az Isten.” – hirdeti az ősi latin himnusz.

A világon sokféle boldogság van, de csak egyetlen egy maradandó: az, amely Isten szeretetéből fakad. Ez a szeretet születik meg karácsonykor. Mit ünneplünk karácsony napján? Ez a legfontosabb kérdés. Az óvodás gyermek is tudja, hogy karácsony a szeretet ünnepe. De vajon megtaláljuk-e a karácsonyfa alatt, az ajándékok mögött, a meghitt családi ünnep hátterében ott rejtőző Végtelent? Istent?

A természetfeletti világ legmélyebb titka a leghétköznapibb szimbólum formájában lelhető fel. A megtestesülés egy bonyolult teológiai doktrína. Sok vita és eretnek gondolat lengte körül. Mi pedig karácsonykor látjuk és „érintjük” a titkot: egy ölbe vehető, szerethető betlehemi zsidó csecsemő alakjában/személyében.

Az ember sokféleképpen keresi karácsony titkát. Számunkra karácsony nem mese, nem népszokás, nem legenda. Egy kortárs pap így fogalmaz: „Karácsony meséje valóra vált.” A legenda, a mítosz, a mese és a monda nem állítja feje tetejére a világot. A legenda nem végez csodát. Jézus Krisztus igen! Karácsony több mint vallás. Több mint emberi bölcselkedés. Itt nem az a kérdés, hogy én meg te hogy gondolod, hanem az, hogy Isten hogyan gondolja. És amit Ő gondol, azt Ő meg is valósítja. Isten igazsága (és szeretete) nem függ az ember véleményétől, hozzáállásától.

Mit ünneplünk karácsonykor? Egy történettel adom meg a választ a kérdésre. 1958-ban lett megválasztva a „Jó Pápa”, akit a „Világ Plébánosaként” ismer a keresztény nép. Ő volt Szent XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli). Ő hívta össze szinte teljesen váratlanul a II. Vatikáni Zsinatot, amellyel megújította az Egyházat. A Time magazin 1962-ben az év emberének választotta. (Az olaszok „Falakon kívüli Jánosnak” titulálták a Falakon kívüli Szent Pál bazilikára utalva, az amerikaiak pedig „Johnny Walker”-nek a népszerű whiskey nevére való utalással, mert időről-időre elhagyta a Vatikánt... Kiment a világba, az emberek közé…) Megválasztása után egyik első útja egy börtönbe vezetett. Ott az elítéltek legnagyobb csodálatára ezt mondta nekik: „Tudom, hogy ti nem jöhettek el hozzám, hogy lássatok engem, ezért én jöttem el hozzátok, hogy elmondjam nektek személyesen: szeretlek titeket úgy, ahogy vagytok.”

Ez a karácsony. Ilyen egyszerű. Isten eljött hozzánk, mert tudja, hogy mi képtelenek vagyunkelérni Őt. Eljött hozzánk, hogy elmondja nekünk: „Szeretlek titeket!”

Kezeljük helyén az ünnepek ünnepét! Ne csináljunk belőle árleszállított/leértékelt karácsonyt… Isten szeretete megváltoztatta a világ sorsát. Képes megváltoztatni minket is. Azt hiszem, hogy a napkeleti bölcsek és a betlehemi pásztorok más emberként tértek vissza „hétköznapi életükbe” a nagy találkozás után… Mert az Istennel való találkozás magában rejti a változást/megtérést. Isten szeretete új emberré formál. Megengedjük karácsonykor (Istennek), hogy egy kisgyermek átalakítsa az életünket?Tisztelt Egyházközség/ Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. évben egyházközségünk nyertes pályázatot nyújtott be, amely a Szent Margit kápolna felújítására irányult. A Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatásával (15.000.000 Ft.) a kápolna szerkezeti, statikai megerősítését –pontosabban az összeomlástól történő megóvását- sikerült végrehajtanunk. A kápolna falán jelentkező repedések laikusként is jól láthatóan bizonyították a sürgős beavatkozás szükségességét. A statikai szakvélemény egyértelműen rámutatott, hogy bizony csak pár év választott el bennünket attól, hogy a műemléki védettséget élvező épület életveszélyessé váljon, illetve a teljes károsodás bekövetkezzen.

Hála az Istennek, hogy még időben kaptunk támogatást a munkálatok elvégzésére, mert bizony önerőből nem lett volna esély a felújítás költségeinek fedezésére. A Magyar Kormány a kifizetéssel, illetve a pályázati összeg felhasználásának ellenőrzésével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t bízta meg.

Sajnos üröm az örömben, hogy a felújítás idejére pont egy olyan gazdasági helyzet alakult ki, amely miatt a tervezett munkálatokból csak bizonyos részt tudtunk megvalósítani. Az építőanyag árak durva emelkedése miatt már nem tudtuk megrendelni és kivitelezni a külső és belső homlokzat felújítását, az elektromos hálózat felújítását, viszont meg tudtuk menteni magát az épületet és ez bizony nagy örömre ad okot.

Nagy vonalakban az elvégzett munkák a következők:

  • Az épület statikai megerősítése, melybe leginkább az alapok vasbetonnal történő megerősítése, valamint a falrepedések megállítása és rögzítése a legjelentősebb és legszükségesebb kivitelezési feladat
  • A rossz vízelvezetési adottságok terepmunkával történő javítása
  • A torony ablakainak cseréje
  • Az ereszcsatorna javítása
  • A kápolna bejárata előtti tér, valamint a megközelítési út akadálymentesítése és igényes kialakítása

A munkálatok jelenleg befejeződtek és az elszámolási kötelezettségünk végrehajtása van folyamatban.

Dicsőség és hála a mi Urunknak, Istenünknek, hogy a Szent Margit kápolna pusztulását elkerülhettük, azonban feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy a Magyar Kormány támogatása mellett köszönet illeti Papp Pétert, Tóth Istvánt, Schwart Józsefet, akik munkájukkal és esetenként adományokkal/felajánlásokkal is támogatták a felújítás megvalósítását.

Istentől megáldott, boldog Karácsonyt kíván mindenkinek  a Szent Máté Alapítvány Kóka kuratóriumi tagsága!

                   


Kedves Gyerekek!

Számotokra egy kis ajándék az alábbi színező.

1: sárga; 2:okkersárga; 3:lila; 4:sötétbarna; 5:fehér;  6:kék;  7:zöld; 8:rózsaszín vagy világosbarna; 9:fekete


SZENTMISÉK  DECEMBER 26 –  JANUÁR 01–IG

26. Hétfő 11:00

Sipos János és felesége Ruzsák Anna, valamint Ruzsák Lajos és felesége Ruzsák Anna lelki üdvéért;

Hálából;

Szabó és Szűcs család elhunytjaiért;

BORMEGÁLDÁS

27. Kedd  

NINCS SZENTMISE

30. Péntek  

NINCS SZENTMISE

31. Szombat 17:30

Hálaadó szentmise

01. Vasárnap 11:00

Újév, Szűz Mária Istenanyja ünnepe – Béke Világnapja - Parancsolt ünnep!!;

CSALÁDOK MEGÁLDÁSA


26-án /hétfőn / 11:00-kor kezdődik a karácsony másnapi szentmise 

A szentmise keretében szokásaink szerint bormegáldás lesz.


31-én, szombaton 17:30 órakor év végi hálaadást tartunk.


január 1-én, vasárnap 11:00-kor az újévi ünnepi szentmisén megemlékezünk Szűz Mária Istenanyaságáról. (Parancsolt ünnep!)

A szentmise után plébánosunk megáldja a családokat Mária, József és Krisztus áldásába ajánlva őket. Azok a hívek, akik egyedül élnek, vagy akiknek a
családjuk távol él, a szentmise végén egyszerre kapnak áldást, hiszen ők is Isten családjához, az Egyházhoz tartoznak!


01-én, vasárnap a szentségimádás elmarad.


27-től 31-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (KEDDTŐL PÉNTEKIG)!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja