Templomi Hírlevél 2022. december 11. XXI. évf. 51. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. december 11. Advent második vasárnapja XXI. évf. 51. szám


Zsoltár válasz: „Jöjj el, Urunk, Istenünk: - üdvözíts minket.”


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Mt  11,2 - 11
Abban az időben:

Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, mindazt, amit hallotok és láttok: a vakok látnak, sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában öltözött embert lássatok? Aki finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok?. Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted. Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.


 

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT
3. vasárnap

Iz35,1-6a.10;
Jak5,7-10;

Mt11,2-11

Örül

majd

neked

nagyörömmel.

Amit a sugalmazott Szentírás a szűzi Anyaszentegyházról egyetemlegesen mond, azt Szűz Máriáról egyedi értelemben értjük; és azt, amit Máriáról, a Szűzanyáról sajátosan mond, azt a szűzi Anyaszentegyházról joggal mondhatjuk általánosságban. Amikor pedig bármelyikükről állítunk valamit, azt szinte felcserélve és különbség nélkül érthetjük mindkettőjükre. (Boldog Izsák)

Ma közösen imádkozunk a családban a betegekért, kórházban lévőkért, gyászolókért.

12.12.
hétfő

Szám24,2–7.15–17a;
Mt21,23–27

Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael!

Készítsétek az Úrútját! A pusztában kiáltónak a szava ő, a csendet megtörőnek a szava. Készítsétek az Úrútját!(Vö.Jn1,20-23)–Mint ha mondaná: Én azért hangzom, hogy őt a szívetekbe bevezessem; én azonban csak vezetem, de ő csak akkor jön el, ha ti már előkészítettétek neki az utat.(Szent Ágoston)

Ma tudatosan szakítok időt magamra, hogy kicsit el tudjak csendesedni és feltöltődni.

12.13.
kedd
Szent

Lúcia

2Kor10,17-11,2;
Mt25,1-13

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra.

A Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származik: ő lebegett a teremtés kezdetén a vizek felett, vagyis az ember fiak zűrzavaros gondolatai felett. Ő mindenkinek felajánlja önmagát, mindenkit önmagához vonz azzal, hogy sugallatával és lelkesítésével vezeti, elhárítja azt, ami ártalmas, és gondoskodik arról, ami hasznára van.

(Vilmos, a Szent Teodorik monostor apátja)

Megkeresem a konkrét módját, hogy adakozzak a szegényeknek.

12.14.
szerda
Keresztes
Szent

János

1Kor2,1-10a;
Lk14,25-33

Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.

Ilyennek óhajtott téged Krisztus, ilyennek választott ki téged Krisztus, ő lép be a kitárt ajtón.… Öleld hát magadhoz őt, akire vártál, járulj hozzá és megvilágosodol. Tartóztasd, kérd, hogy ne menjen el hamar, könyörögj neki, hogy ne távozzék. … Figyeljen hát lelked mindig az ő szavára, s mennyei társalgással tarts ki nyomában, mert hamar továbbindul. (Szent Ambrus)

Összegyűjtöm, miért lehetek hálás Istennek, milyen ajándékokat, áldásokat kaptam tőle,megköszönöm neki.

12.15.
csütörtök

Iz54,1-10;Lk7,24-30

Most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad.

Ó, bárcsak megértené már végre-valahára mindenember, hogy nem lehet eljutni Isten gazdagságának és bölcsességének teljességére, ha csak a lélek előbb végig nem járja a szenvedések és szorongások sűrűjét is úgy, hogy a lélek azután ebbe helyezze örömét, s erre irányítsa vágyait.

(Keresztes Szent János)

Ma időt szakítok a Szentírás olvasására, és csendben maradok Isten Igéjével néhány percre.

12.16.
péntek

Iz56,1-3a.6-8;
Jn5,33-36

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának családfája.

Jézus Krisztus, a megtestesült Ige tehát emberekhez emberként küldve, az Isten igéit közvetíti, és az Atyától rábízott üdvösség szerző művet viszi végbe. … Isteni tanúságtétellel erősíti meg, hogy velünk van az Isten, és ez által megszabadít minket a bűn meg a halál sötétségéből.(II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum)

Ma megvizsgálom, múltam milyen sebeivel kellene kibékülnöm, és Isten irgalmába helyezem.

12.17.
szombat

Ter49,2.8-10;
Mt1,1-17

Velünk az Isten.

Van más szüntelen, belsőbb imádság, és ez a vágyakozás. Bár mi mást cselekszel, ha vágyod azt a nyugalmat, nem szűnik meg imádságod. Hanem akarod, hogy megszűnjék imádságod, ne akard megszüntetni vágyakozásodat.

(Mt24,12).(Szent Ágoston)

Ma betérek egy templomba néhány csendes percre vagy elmegyek roráte misére.


Ádventi ráhangoló gondolatok Szent-Gály Katával

 

Adventi gondolatok – a bűnbánat

Isten nemcsak a bűneinket látja, hanem azt a vágyat is, mellyel felsírunk hozzá.

 

Adventi gondolatok – az imádság

Nincs az a mélység, melyben Isten észre ne venné összekulcsolt kezünket, és nincs az a lárma, melyből ő ki ne hallaná kereső szavunkat!

 

Adventi gondolatok – az ajándék

Ha ajándékot adsz: add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon viszonzást várni.

 

Adventi gondolatok – a forgatag

Bárhova megyünk, ne hagyjuk otthon keresztény felfogásunkat!

 

Adventi gondolatok – szívünk mélye

A fény mindig lehet egy kicsit fényesebb, a szeretet nagyobb, az imádás mélyebb, s az allelujánk is mindig növekedhet hangzásban és belső tartalomban.

 

Adventi gondolatok – útra kelni

A betlehemi csillagot sokan látták az égen, de mit használt azoknak, akik nem mentek utána?

Ott van a kereszt templomainkon is, de mit használ azoknak, akik fel sem figyelnek rá?

 

Adventi gondolatok – ráhagyatkozás

Ne félj, ha Isten keresztülhúzza terveidet: csak a tieidet húzza keresztül, de nem az övéit.

 

Adventi gondolatok – a szeretetről

A jászolban fekvő Gyermekben Istent látni, és elfogadni a Kenyér és Bor színeváltozását csak az képes, aki tud hinni a szeretetben.

 

Adventi gondolatok – te mit viszel ajándékul?

Több jó van bennünk, mint amennyit mások észrevesznek, de több rossz is, mint amennyit magunk tudunk magunkról. Akkor lesz boldog karácsonyod, ha Jézust nemcsak testvéreidben ajándékozod meg, hanem önmagadban is.


SZENTMISÉK  DECEMBER 12–  DECEMBER 18–IG

13. Kedd 6:00

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

16. Péntek: 6:00

Gyógyulásért

17. Szombat: 18:30

Súlyos beteg édesanya, nagymama mielőbbi felgyógyulásáért;

18. Vasárnap 11:00

Varró István, felesége Dóczi Mária, vejük Aranyos Imre, a Dóczi és Varró család élő és elhunyt tagjaiért, hálából a 70. évért;

Szekeres család élő és elhunyt tagjaiért;

Tóth János és felesége, Lantos János és felesége, valamint Koperniczky, Lantos és László család lelki üdvéért;

Major utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;


Hálás szívvel köszönjük mindazok tevékenységét, munkáját, segítségét és fáradozását, akik Püspök atya méltó fogadtatásához, illetve ünnepségsorozatunk előkészületeihez, lebonyolításához hozzájárultak! Minden kis tett, minden ima, párbeszéd hozzá járult az ünnep szépségéhez. Isten fizesse meg!


 

December 20-án plébánosunk meglátogatja azokat a beteg testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni.  Jelentkezni a sekrestyében lehet.


Karácsonyi képeslapok 100.- Ft-ért kaphatók.


17-én, /szombat/ 9 órakor kérjük férfi híveinket, hogy segítsenek a fenyőfák beviteléhez a templomba, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


Elhunytak:

Szabó Istvánné Újfalusi Anna Újvilág u. 27.

Laczkó Istvánné Lantos Emma, Ady Endre u. 3.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja