Templomi Hírlevél 2022. november 20. XXI. évf. 48. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. november 20. Krisztus király vasárnapja  XXI. évf. 48. szám


Zsoltár válasz: „Isten házába indulunk, - örömtől dobban a szívünk.”


SZENTLECKE: Kol 1, 12-20
A mennyei Atya nekünk is helyet ad szeretett Fia országában.

Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.


EVANGÉLIUM: Lk 23, 35-43
Krisztus az örök élet Királya. Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!''

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított -- mondták --, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.'' Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' -- mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.'' Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.'' Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

                                                                  ADVENTIKÉSZÜLET–2022

„Ha érzed, hogy megakarsz javulni, akkor Ő az aki kopogtat nálad. Ne hagyd elmenni! (Ferenc pápa)

 

Olvasd!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT
1. vasárnap

Iz2,1-5;Róm13,11-14;
Mt24,37-44

Elérkezett megváltástok.

Krisztuseljöveteléthirdetjük, nemcsupánazelsőt, hanemamásodikatis, amelyazelsőnélsokkaldicsőségesebblesz. Azelsőnélugyanisbéketűrésétismertükmeg, mígamásodiknálKrisztuskirályiméltóságalesznyilvánvaló.(JeruzsálemiSzentCirill)

Advent belül kezdődik…, Lépj ma be imádságban a belsőszobádba!

11.28.
hétfő

Iz4,2–6;Mt8,5-11

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.

Az Egyház… arra figyelmeztet, hogy az irántunk megmutatott oly nagyszeretet emlékét szüntelenül újítsuk meg .…Krisztus eljövetele…még most is közli erejét mindannyiunkkal, ha mi is befogadjuk a szenthitünkből és a szentségekből kapott kegyelmet, amelyet ő érdemelt ki számunkra.(Borromeo Szent Károly)

Ma megfogalmazom Istennek,hogyan szeretnék készülni karácsonyra a mostani ádventben.

11.29.
kedd

Iz11,1-10;Lk10,21-24

Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!

Maga az Isten Fia, a minden időknél előbbvaló, a láthatatlan, a felfoghatatlan, a testnélküli, a kezdettől való kezdet, a világosságból való világosság, az élet és a halhatatlanságforrása, …ő maga jön a képmásához, az emberhez, …hogy a hasonló a hasonló által támadjon életre.(Nazianzi Szent Gergely)

Ma átgondolom, miről tudnék lemondani az ádventben.(Étel, ital,

internet, mobil, tévé, stb.)

11.30.
szerda
Szent

András

apostol

Róm10,9-18;
Mt4,18-22

Az Úr letörli a könnyet mindenarcról.

Maga Keresztelő János is, aki hirdette Jézusról, hogy ő a Bárány,...Jézus ráhagyta, hogy erről a világosabb tanítást tőle kapják meg; még inkább így tett András is, aki mindezek kifejtésére nem tartotta alkalmasnak magát, hanem magához a világosság forrásához vezette el testvérét, olyan igyekezettel és örömmel, hogy egy kicsit se késlekedjék. (Aranyszájú Szent János)

Ma átgondolom, hogy milyen konkrét módon tudok segíteni a rászorulóknak.

12.01.
csütörtök

Iz26,1-6;
Mt7,21.24-27

Nyissátok ki a kapukat!

Legyetek éberek, mert amikor a test alszik, akkor a természet uralkodik rajtunk, és nem saját akaratunkból, ha nem a természet szeszélye szerint valósulnak meg a dolgok. Amikor pedig mélyálom vesz erőt a lelken,… akkor az ellenség uralkodik rajta, és olyat tétet vele, amit nem akar.(Szent Efrém)

Ma megfogalmazom, hogy mi a legnagyobb félelmem, és az imában Istenre bízom.

12.02.
péntek

Iz29,17-24;Mt9,27-31

Legyen a hitetek szerint!

Hagyd abba egy kissé az elfoglaltságodat. Zárd ki magadból zsibongó gondolataidat. Tedd félre most nehéz gondjaidat… Szentelj egy kevés időt Istennek... Térj be lelked hajlékába, zárj ki onnan mindent, kivéve Istent,… Mondd egészszívedből Istennek: A te arcodat keresem, Uram.(Szent Anzelm)

Ma a családtagjaimmal kapcsolatban bőkezű leszek a dicsérésben!

12.03.
szombat
Xavéri Szent Ferenc

1Kor9,16-19.22-23;
Mk16,15-20

Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!

Sokan csak azért nem lesznek keresztényekké, mert nincs, aki keresztényekké tegye őket. Nagyon sokszor eszembe jutnak az európai egyetemek, szeretném végigrohanni, és szerte kiabálni, hogy akikben több a tudomány, mint a szeretet, így döbbentsem meg:„Jaj, a lelkek milyen nagyszáma van kizárva a mennyországból a ti bűnötök miatt, és jut kárhozatra!”(Xavéri Szent Ferenc)

Ma imádkozom újpapi és szerzetesi hivatásokért,és a papokért,szerzetesekért.

 

           

 

Olvasd!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT
2. vasárnap

Iz11,1-10;Róm15,4-9;
Mt3,1-12

Öltsd fel Isten igazságának köntösét!

Krisztus és az ő dicsősége akkor lett nyilvánvaló mindenki előtt, amikor megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, és a Szentlélek galambalakjában leszállott, és megnyugodott fölötte, és ez az atyai hanghallatszott, amely bizonyságot tett a Fiúról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!(Cezáreai Özséb)

Már ma felkészülök a karácsonyi szentgyónásra, és a héten már el is végzem.

12.05.
hétfő

Iz35,1-10;Lk5,17-26

Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.

Midőn hitünk az Úr Krisztusban már megvan alapozva, és az evangéliumi törvény a kegyelem jelenidőszakában már ki van hirdetve, nincs többé semmi ok arra, hogy m i is kérdésekkel forduljunk Istenhez. ...Hiszen nekünk adta Fiát, az ő egyszülött Igéjét: akiben egyszerre mindent megmondott és kinyilatkoztatott nekünk.(Keresztes Szent János)

Ma különösen is odafigyelek egy kevésbé kedvelt munkatársamra, hordozom őt.

12.06.
kedd

Iz40,1-11;Mt18,12-14

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy  egy is elvesszen e kicsinyek közül.

Krisztusban mindnyájan hivatalosak vagyunk az Egyházba.… Az Egyház azonban csak a mennyei dicsőségben válik majd tökéletessé, amikor elérkezik a mindenség megújulásának ideje, amikor az emberiséggel együtt tökéletesen helyreáll majd Krisztusban a teremtett világ.

(II. Vatikáni Zsinat, Lumen Gentium)

Ma imádkozom elhunyt szeretteimért, családtagjaimért.

12.07.
szerda
Szent Ambrus

Ef3,8–12;Jn 10,11–16

Ő benne választott ki minket a világteremtése előtt.

Van olyan folyó is, amely hegyi patakként zúdul rá megszenteltjeire, van olyan zúgó áradat is, amely megörvendezteti a békés és nyugodt lelket. Mindaz, aki ennek a folyónak teljességéből merített, fölemeli szavát, … miként az apostolok hangos szóval elterjesztették az egész földkerekség határáig az evangélium örömhírének üzenetét. (Szent Ambrus)

Ma felhívok egy régen látott ismerőst, és érdeklődöm felőle.

12.08.
csütörtök

 

Szeplőtelen

fogantatás

Ter3,9-15.20;Ef1,3-6.11-12;Lk1,26-38

Ne félj! Én megsegítelek.

Égbolt, csillagok, föld, folyamok, nappal és éjszaka, és minden, ami az emberek hatalmába és használatába került, örvendezik, ó Úrnőnk, mind örvendezik régi ékessége elvesztésén; ...A mindenség mint egy új életre támadva örvendezik; már azok uralma alatt áll és azok használják illő megbecsüléssel, akik megvallják Istent.(Szent Anzelm)

Ma átgondolom, hogy mennyiben tekintek találkozás helyett úgy imádságaimra, mint teljesítményre.

12.09.
péntek

Iz48,17-19;Mt11,16-19

Én az Úr, arra tanítalak, ami javadra válik.

Évát a bukott angyal szava rászedte, hogy fusson Isten elől; Máriát az angyali szó meggyőzte, hogy hordozza Istent, igéjének engedelmeskedve. Amint az előbbi engedett a csábításnak, és nem engedelmeskedett Istennek, úgy ez utóbbi szófogadó az engedelmeskedett Istennek.(Szent Iréneusz)

Ma böjtöt tartok és azt felajánlom valakiért.

12.10.
szombat

Sir48,1-4.9-11;
Mt17,10-13

Így szenved majd az Emberfia is

Amit a sugalmazott Szentírás a szűzi Anyaszentegyházról egyetemlegesen mond, azt Szűz Máriáról egyedi értelemben értjük; és azt, amit Máriáról, a Szűzanyáról sajátosan mond, azt a szűzi Anyaszentegyházról joggal mondhatjuk általánosságban. Amikor pedig bármelyikükről állítunk valamit, azt szinte felcserélve és különbség nélkül érthetjük mindkettőjükre.(Boldog Izsák)

Ma imádkozom újpapi és szerzetesi hivatásokért, és a papokért, szerzetesekért.

 


Jócselekedetet megelőző harc

A jócselekedetet megelőző harc olyan, mint az ünnepi zsoltárt megelőző antifóna.                                          

Pio atya


SZENTMISÉK  NOVEMBER  21–  NOVEMBER  27–IG

22. Kedd 18:00

Táncsics Mihály utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

25. Péntek: 18:00

E hónapban elhunytjainkért

26. Szombat: 18:30

Laczkó Rafael és felesége Holló Katalin lelki üdvéért;

27. Vasárnap 11:00

Jubiláló házaspárokért;

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA


Az első szál adventi gyertyát november 26-án, szombaton a 18:30 órakor kezdődő szentmise előtt ünnepélyesen gyújtjuk meg szokásaink szerint kinn a templom előtti koszorún; s ezzel kezdetét veszi az adventi időszak, a karácsonyra való készülődés.


Adventben minden kedden és pénteken hajnali 6:00 órakor lesznek "roráte" szentmisék.  Szombaton továbbra is 18:30 órakor kezdődik a szentmise.


Templomunk november 01-től új időpontban, minden pénteken de. 11órától, 13óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Elhunyt:       

Szőllősi Attila Imréné Palotai Julianna, Szabadság u.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

 

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja