Templomi Hírlevél 2022. november 06. XXI. évf. 46. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. november 06. Évközi 32. vasárnap XXI. évf. 46. szám


Zsoltár válasz: „Betölt engem színed látása, - midőn felébredek, Uram.”


SZENTLECKE: 2 Tessz 2, 16 -- 3, 5    
Erősítsen meg benneteket az Úr, hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek!

Testvéreim! Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié. Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!


EVANGÉLIUM: Lk 20, 27-38
Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk.

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:,,Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.'' Jézus ezt válaszolta nekik: ,,A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.''


BÍZOM CSENDESEN

Uram, mert erősen tart hű kezed,
Bízom csendesen.
Mert szereteted hordoz és vezet,
Bízom csendesen.
A bátorságot, erőt Te adod.
Dicsérlek! Szent a Te akaratod.

Uram, mert megváltottad életem,
Bízom csendesen.
Mert vérző bárány lettél érettem,
Bízom csendesen.
Veled győzök le poklot és halált.
Formálj engem bárányarcodra át!

Mert Atyádnál közbenjársz érettem,
Bízom csendesen.
Mert győzelmesen Te jársz énvelem,
Bízom csendesen.
Rád nézek, ha ellenség ostromol.
Jobb menedéket nem lelnék sehol.

Bár a jövendő újra ködlepett,
Bízom csendesen.
Tudom, Te véghez viszed tervedet,
Bízom csendesen.
Ha nem látok, csak egy lépésre még.
Te magad jársz velem, és az elég.

németből fordította ~ Túrmezei Erzsébet


IMA SZENT MÁRTON PÜSPÖKHÖZ

 

Szent Márton püspök! Amikor haldokoltál, tanítványaid sírva kérték: ne hagyd őket árván!

Most, sok-sok évszázaddal halálod után mi is meghatott lélekkel kérünk: ne hagyj minket árván!

Imádkozzál értünk, hogy megmaradhassunk és megerősödhessünk az igaz hitben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben.

Imádkozzál egyházmegyénkért, hogy bőséggel szülessenek itt új papi és szerzetesi hivatások.

Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen igaz szolgád közbenjárására és add, hogy az ő nyomdokain járva kövessük Megváltó Krisztusunkat és Szent Mártonnal együtt egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk! Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

 

 

Reggeli ima – Túrmezei Erzsébet

A tegnap terhe már a tegnapé,
A holnap árnya még a holnapé.
Minden új reggelen örök útitársam
köszönthetem.
Jó reggelt uram Jézus!
Jó reggelt öröm!
Jó reggelt békesség!
Jó reggelt kegyelem!


 

SZENTMISÉK  NOVEMBER  07  –  NOVEMBER  13–IG

08. Kedd 9:30

Laczkó és a Nagy család élő és elhunyt tagjaiért;

11. Péntek: 18:00

Tóth K. János lateráni protonotárius kanonok lelki üdvéért;

12. Szombat: 18:30

A szenvedő gyermekekért;

13. Vasárnap 11:00

Belovai József halálának 37. évfordulójára;

Jermi János lelki üdvéért, halálának 20. évfordulójára;

Horváth Jánosné Gyurina Borbála lelki üdvéért;

SZEGÉNYEK VILÁGNAPJAEgyházunk új tagjai:          

Cseri András és Papp Renáta: Adrián nevű gyermeke;

Rédai Richárd és Bugyi Tímea Regina: Bendegúz nevű gyermeke;

 


„Templomunk múltja, története képekben” című kiállítás megtekinthető a bejáratnál.

Szeretnénk megköszöni a felajánlott képeket, amelyen többek között a templom régi világítását, jubilánsházaspárok megáldását, elsőáldozási és esküvői képeket és  Kókán szolgált plébánosokat, atyákat láthatunk.


Elhunytak:   

Horváth Jánosné Gyurina Borbála, Virág u. 5.

Urbán László, Nagykátai út 110.

 

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja