Templomi Hírlevél 2022. június 19. XXI. évf. 25. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 19. Úrnapja  XXI. évf. 25. szám


 Zsoltár válasz: „Pap vagy te mindörökké, - Melkizedek rendje szerint.”


SZENTLECKE: 1 Kor 11, 23-26
Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.

Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!'' A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!'' Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.


EVANGÉLIUM: Lk 9, 11 b-17
Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből.

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: ,,Bocsásd el a népet -- figyelmeztették --, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.'' ,,Ti adjatok nekik enni'' -- válaszolta. ,,Csak öt kenyerünk és két halunk van -- mondták. -- El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.'' Mintegy ötezer férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.'' Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.


ENGESZTELŐ IMÁDSÁG JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ

Urunk Jézus! Az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlan felejtéssel, nemtörődéssel és megvetéssel viszonozzák!

Íme, mi leborulunk oltárod előtt, és különösen is nagy tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönyösségéért. Engesztelni akarunk a sértésekért, amelyekkel szeretetre legméltóbb Szívedet minden oldalról illetik.

Elsősorban a magunk számára kérjük mély fájdalommal irgalmadat, mert bizony sokszor mi is méltatlanul bántunk veled. De önként vállalt engesztelésünkkel a magunk gyalázatos vétkei mellett mások bűneiért is elégtételt óhajtunk adni, hiszen oly sokan messze tévedtek az üdvösség útjáról: nem követnek téged, a Pásztort és Vezért, megátalkodtak hitetlenségükben, lábbal tapossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édes igáját.

Amikor ezekért a siratni való bűnökért engesztelni kívánunk, különösen is szeretnénk jóvátenni az emberek szerénytelen és szemérmetlen életét és életmódját, a romlottak tőrvetését az ártatlanok lelke ellen, az ünnepnapok megszegését, a Te és szentjeid szörnyű káromlását, földi helytartód és papságod gyalázását, az Oltáriszentség elhanyagolását vagy borzalmas szentségtöréssel történő megbántását, a nemzetek nyilvános vétkeit, amelyekkel az általad alapított Egyház jogai és tanítása ellen szegülnek. Bárcsak jóvátehetnénk ezeket a megbántásokat!

Hogy Téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten Atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzá csatoljuk a Szűzanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmed segítségével erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek.

A Boldogságos Szűz közbenjárására fogadd, kérünk legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső állhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és mindnyájan eljussunk abba a hazába, ahol az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Az a hívő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsúban részesülhet. De teljes búcsút nyerhet, ha az engesztelő ima elmondása ünnepélyesen történik Jézus Szíve ünnepén.


Felajánlás a mennyei Atyához

Mária Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által ¬egyesülve Jézus dicsőséges nevelőatyjával, Szent Józseffel és minden angyallal és szenttel - most, minden ember és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek nevében, fölajánlom Neked szeretet Fiadat, Jézus Krisztust - istenségével és emberségével együtt.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, fölajánlom Neked Jézus megsebzett, vérző és megtört Szívét. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Jézusnak értünk ontott min¬den csepp drága Vérét.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked isteni Fiad szörnyű haláltusá¬ját és elhagyatottságát halála előtt az Olajfák he¬gyén.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Krisztus tövissel koronázott szent Fejét, az isteni Bölcsesség székhelyét - ki¬mondhatatlan Szépségben és fönségben. Tekints, örök Atya, mindenekfölött szeretett leá¬nyodnak, Máriának, a Szentlélek Mátkájának orcá¬jára. Fogadd, örök Atya, Mária könnyeit, Szíve fáj-dalmát, és szenvedéseit - erényeit, érdemeit és tökéletességét.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked mindazt a szeretetet, amellyel isteni Fiad, a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek érdemszerző cselekedeteiket véghezvitték.

Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlok Neked minden szentmisét, amelyet eddig már bemutattak, s amit majd eztán mutatnak be.

Örök, jóságos és irgalmas mennyei Atya, fogadd el Jézus és Mária egyesült Szívét, engesztelésül az egész világ bűneiért, isteni haragod csillapítására, a legszentebb Szentháromság megdicsőítésére, a Szentatya, a püspökök, papok és szerzetesek meg¬világosítására, s a tisztítóhelyen szenvedő lelkek - köztük hozzátartozóim, barátaim és ellenségeim - váltságára. Ámen.


SZENTMISÉK  JÚNIUS  20 –  JÚNIUS  26–IG

21. Kedd: 18:00

Ruzsák László lelki üdvéért;

24. Péntek: 18:00

Szülőkért, nagyszülőkért, valamint a Nagy és Ladvánszki család elhunytjaiért;

1963-ban született, 3 évesen elhunyt Németh Józsikáért;

Jézus Szent Szíve ünnepe;

25. Szombat: 18:30

Hálából;

Pozsgai Istvánné Laczkó Erzsébet lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

26. Vasárnap 11:00

Nyári János atyáért, Schachta István plébánosért,

Tóth K. János a lateráni bazilika kanonokjáért,

László József Víd atyáért, Falvai József prépostért,

papi hivatásokért,

Kókán szolgálatot teljesítő élő éselhunyt atyákért,

keresztes nővérekért;

Rosa Mysticai Szent Szűz tiszteletére;

Csatlós Ferenc és elhunyt szülőkért, valamint a Laczkó család élő és elhunyt tagjaiért;


Szeretettel várunk mindenkit egy batyus összejövetelre : felnőttet, fiatalt, gyereket, 25-én, szombaton 16 órától  a kókai plébánia udvarra, kötetlen beszélgetésre, szalonnasütögetésre, játékra.


Ingyenes filmvetítés!! Váratlan élet c. amerikai játékfilmet június 24-én, pénteken  18.00-kor vetítik Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskola II. János Pál pápa termében. 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.


Egyházunk új tagjai:  

Kupcsik  Róbert és Györki Zsuzsa: Mia és Emma nevű gyermekei;

Laczkó Ákos és Koncz Krisztina: Máté nevű gyermeke;

Danyi Gábor és Tokár Marianna: Bence nevű gyermeke;


Előre hirdetjük, hogy június 27-től július 1-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)!


Elhunyt:

Ruzsák László, Felsőhegy

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja