Templomi Hírlevél 2022. április 24. XXI. évf. 17. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. április 24. Isteni Irgalmasság vasárnapja XXI. évf. 17. szám


 Zsoltár válasz: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, - mivel irgalma örökké megmarad.”


SZENTLECKE: Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19
Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké.

Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang: ,,Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: ,,Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.


EVANGÉLIUM: Jn 20, 19-31
Nyolc nap múlva eljött Jézus.

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.'' A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.


AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

 

Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án hirdette meg az isteni irgalmasság ünnepét és napját, Fausztina nővér látomásai alapján, húsvétvasárnapot követő első vasárnaphoz lett igazítva. Jézus a következő kérést intézte Fausztina nővérhez:

“Azt kívánom, hogy a képet (…) húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. (..) Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (…) Az a lélek, aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.” 

Az isteni irgalom elnyerésének vannak további feltételei: teljes bizalom Isten jóságában, gyakorló felebaráti szeretet, a szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota, szentáldozás. Ezek a feltételek azt tükrözik, hogy egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz bizalommal (mondta Jézus Fausztinának). Jó lenne hittel és bizalommal megvallani, hogy az ember számára nincs reményforrás Isten irgalmasságán kívül. Hittel kell újra kimondani: Jézusom, bízom benned! Különösen is helye kell, hogy legyen a Világban ennek a bizalomnak. Mert a szenvedésekkel, csalódásokkal és bizonytalanságokkal telt szívek mélyén szükség van Isten irgalmasságára. Irgalmasság vasárnapján megállunk és lelki szemünkkel a könyörülő Isten szemébe szeretnénk tekinteni, mert az Ő tekintetében ott van az a fény, melyet Isten tartogat nekünk minden áldott nap, egészen az utolsó napig. Az üzenetet Isten átadta ennek a Világnak, fellobbant a láng, melynek továbbadása keresztény küldetésünk. Fausztina nővér által kapott kinyilatkoztatásoknak el kell jutnia a Föld minden lakójához, hogy reménnyel tölthesse be a szíveket. A szikra, mely hatalmas lánggá növekszik, felkészíti a Világot Jézus végső eljövetelére. „Örök Atya, fölajánlom neked szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért; az Ő keserves kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.”

Bese Gergő atya


Mécs László: Búzaszentelő
(részlet)

Jézus, örök Magvető,
kérünk téged, hallgass meg minket!
Búzából, babból, borsóból lesz a testünk,
testünkből kikandikál a lelkünk, mint a fából a virág, s a lelkünkből illatozva illan feléd az imádság és szeretet.
Kenyérből épül a te földi tested: az Ember!
Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad és megtartsad,
kérünk téged, hallgass meg minket!

Jézus, örök Magvető,
te tudod a konkolyhintés fájdalmát.
Hegyek rejtelmeiből, fellegekből
nyerítő kacagással nyargal az Árvíz,
s lábnyomában elrothadnak a vetések;
a Napból ránklehel a Szárazság pokoli lehelete,
s elhervadnak a vetések s a mezők liliomai;
a határokon átgázol százezerkezű óriásként a Jégeső,
s leparittyázza a mák - és búzafejeket,
Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad és megtartsad,
kérünk téged, hallgass meg minket!

/Vigasztaló, 1927/


SZENTMISÉK  ÁPRILIS  25 –  MÁJUS  01–IG
26. Kedd 18:00

Érettségizőkért;

29. Péntek 18:00

Menekülteket segítő szolgálati dolgozókért, illetve önkéntesekért;

30. Szombat 18:30

Jó termésért;

01. Vasárnap 11:00

Laczkó és Szalga család elhunytjaiért;

Édesanyákért, nagymamákért;

ÉDESANYÁK, NAGYMAMÁK MEGÁLDÁSA


Májusi litániák: szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


01-én: Elsővasárnap és egyben Anyák Napja is, az ünnepre való tekintettel a szentségimádás elmarad!


Amint azt már hirdettük, hogy templomunk, 2022. április 22-től minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA LESZ.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja