Templomi Hírlevél 2022. április 10. XXI. évf. 15. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. április 10. Virágvasárnap XXI. évf. 15. szám


Zsoltár válasz: „Istenem, Istenem, - miért hagytál el engem?”


EVANGÉLIUM: Lk 23, 1-49
A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték.

 Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.  Ott vádolni kezdték: ,,Azt tapasztaltuk -- mondták --, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.'' Pilátus megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' ,,Magad mondod'' -- felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: ,,Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.'' De azok erősködtek: ,,Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Judeáig.'' Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott.

Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle.

 Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek; azelőtt ugyanis haragban voltak.

Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézust akaratuk szerint

Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: ,,Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.'' Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett: ,,Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!'' Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: ,,Keresztre! Keresztre vele!'' Harmadszor is megkérdezte: ,,De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.'' De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.

Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok!

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt: ,,Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: »Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?'' Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket.

Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.'' Ruháján sorsot vetve megosztoztak.

Ez a zsidók királya.

A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: ,,Másokat megmentett -- mondták --, most mentse meg magát, ha ô a Messiás, az Isten választottja.'' Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' -- mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya.

 Még ma velem leszel a paradicsomban.

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!'' Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban.'' Ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.''

 Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: ,,Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.'' E szavakkal kilehelte lelkét.

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)

Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: ,,Ez az ember valóban igaz volt.'' Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt.


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

04.11.
Nagyhétfő

Iz 42,1-7
Jn 12,1-11

A remény evangéliuma, melyet az Egyház megkapott és egészen magáévá tett, megköveteli, hogy minden nap hirdesse és tanúskodjék róla. Ez az Egyház sajátos hivatása mindig és mindenütt. Ez a mai európai Egyház küldetése is.

A pénzemből egy hiányt szenvedő szegényt vagy nagycsaládot megsegítek.

04.12.
Nagykedd

Iz 49,1-6
Jn 13,21-33.36-38

Az Egyház … imádkozó közösség. Imádkozva hallgatja Urát, és azt, amit a lélek mond neki: imádja, dicséri és áldja az Urat, és várja az ő eljövetelét: „Jöjj el, Úr Jézus” (22,16–20). Ezzel azt fejezi ki, hogy csak tőle várja az üdvösséget.

A megítélés, a pletyka, a megszólás helyett a jó szó, az értékek felismerése és kifejezése lesz ma az utam.

04.13.
Nagyszerda

Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25

Újra föl kell fedezni a „misztérium” iránti érzéket; meg kell újítani a liturgikus ünnepléseket, … új lehetőségeket kell biztosítani a csendnek, az imádságnak és a szemlélődésnek; vissza kell térni a szentségekhez, főként az Eucharisztiához és a gyónáshoz, mint a szabadság és az új remény forrásaihoz.

Ma betérek egy templomba vagy a természetben keresek fél órányi időt – elcsendesedve engedem, hogy Isten szóljon hozzám.

04.14.
Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8.11-14
1Kor 11,23-26
Jn 13,1-15

Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy megvalljuk az Eucha­risztiába … vetett hitünket, bizonyosan abban, hogy a Krisztussal való közösség, melyet most, mint zarándokok a halandó életben megélünk, elővételezi annak a napnak végső találkozását, melyen „hasonlók leszünk őhozzá, mert látni fogjuk őt, amint van.”

Hálát adok a teremtésért, teremtményi létemért, Isten jóságáért és irgalmáért!
Részt veszek az esti ünnepi szentmisén.

04.15.
Nagypéntek
†††

Iz 52,13-53,12
Zsid 4,14-16.5,7-9
Jn 18,1-19,42

Aki bűnösnek vallja magát és ráhagyatkozik a mennyei Atya irgalmasságára, megtapasztalja az igazi szabadulás örömét, és folytatni tudja az életet anélkül, hogy tulajdon nyomorúságának rabjává válna. Elnyeri az újrakezdés kegyelmét és motívumokat talál a reményhez.

A szent kereszt előtti hódolatomra magammal viszem életem és a világ minden megváltásra szoruló fájdalmát, szenvedését.

04.16.
Nagyszombat

Ter 1,1-2,2
Ter 22,1-18
Kiv 14,15-15,1
Iz 54,5-14,

A közösségi ima minden formája föltételezi az egyéni imádságot. Egy-egy személy és Isten között a rejtekben zajlik az igazságnak az a párbeszéde, mely az Atyához Jézus Krisztus által a Szentlélekben végzett dicsőítésben, hálaadásban és könyörgésben fejeződik ki. A személyes imádságot, ami a megkeresztelt lélek lélegzése, soha nem szabad mellőzni.

Ma médiacsendet tartok, Átadom magam
a bűnből való szabad élet,
a feltámadás csodálatának és áhítatának.


Szalézi Szent Ferenc: A kereszt

Azt a keresztet,
ami most annyira nyomja a válladat,
Mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
Mindenható szemével megvizsgálta,
Szerető irgalmával átmelegítette,
Mindkét kezével méregette:
Vajon nem nagyobb-e,
Nem nehezebb-e a te számodra,
Mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta
Szent kegyelmével,
Irgalmával megillatosította,
Reád és bátorságodra tekintett --
És így érkezett a mennyből a "kereszt",
Mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.


Nagyböjti ima

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.

Theodor Burzer nyomán


SZENTMISÉK  MÁRCIUS  28 –  ÁPRILIS  03–IG

29. Nagykedd   

-

NINCS SZENTMISE
14. Nagycsütörtök

19:00

AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKMISÉJE - virrasztás 21:00 óráig;

  „Hát egy órát sem tudtok virrasztani velem?” – kérdi Jézus apostolaitól

15. Nagypéntek

19:00

 Urunk szenvedésének ünneplése; (Benne kereszthódolat)

21:00

KÖZSÉGKERESZTÚT

„A virrasztás a hűség és az állhatatosság kifejezése az élő Isten iránt..”

16. Nagyszombat 

9:00 - 11:00

Szent Sír látogatása;

21:00

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA–FELTÁMADÁSI KÖRMENET

„A feltámadt Krisztus arca és ruhája a húsvéti győzelem szelíd fényében tündököl:

MEGVÁLTOTTAK LETTÜNK!

17. Húsvétvasárnap

11:00

Hívekért - ÜNNEPI SZENTMISE

„Rózsálló hajnalfény ragyog, zeng már az égi háladal…”


Nagyheti szertartások rendje a következő:

12-én, Nagykedden nem lesz szentmise!!!

14-én, Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora emlékmiséje 19:00 órakor kezdődik. Virrasztás 21:00 óráig;

15-én, Nagypénteken, Urunk szenvedésének ünnepén a szertartás 19:00 órakor kezdődik – SZIGORÚ BÖJT-i nap!!!!!!  21:00 órakor a már szokássá vált szabadtéri keresztutat végzünk – szeretettel hívunk rá mindenkit, akár volt az eddigieken, akár nem! Indulás a templomtól, érkezés a kápolnához.

GYERTYÁT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!

Szentelt körmeneti gyertya 500.- Ft-ért, illetve több féle rózsafüzér kapható a sekrestyében.

16-án, Nagyszombaton: 9:00 - 11:00 óráig Szent Sír látogatása;

21:00 órakor kezdődik legnagyobb ünnepünk, HÚSVÉT VIGÍLIÁJA – a szertartást FELTÁMADÁSI KÖRMENET zárja!

17-én Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise a szokott időben: 11:00 órakor lesz.

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja