Templomi Hírlevél 2022. április 03. XXI. évf. 14. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. április 03. Nagyböjt 5. vasárnapja XXI. évf. 14. szám


Zsoltár válasz: „Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, - azért szívből ujjongunk.”


SZENTLECKE: Fil 3, 8-14
Tekintsünk Krisztusért mindent értéktelennek, és így hasonlóak leszünk hozzá a halálban.

Testvéreim! Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.


EVANGÉLIUM: Jn 8, 1-11
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!

Abban az időben: Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ô pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: ,,Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?'' Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: ,,Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!'' Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: ,,Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?'' ,,Senki, Uram'' -- felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: ,,Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!''


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

04.04.
hétfő

Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Jn 8,1-11

Az Egyház nem térhet ki a bátor helyzetfölmérés kötelezettsége elől, ami a megfelelő gyógyszerek megtalálásának előfeltétele. Az „öreg” kontinensen is széles társadalmi és kulturális rétegek vannak, melyekben a szó szoros értelmében vett pogányokhoz szóló missziót kell teljesíteni.

Bocsánatot kérek szeretteimtől, és azoktól, akiket a közelmúltban megbántottam.

04.05.
kedd

Szám 21,4-9
Jn 8,21-30

Sok keresztény él úgy, mintha Krisztus nem létezne: ismételgetik a hit gesztusait és jeleit bizonyos szertartásokban, de a cselekedeteknek nincs megfelelő háttere a hit tartalmának befogadásában és a személyes Jézushoz-tartozásban.

Kit kéne felhívnom? Kihez kéne bekopognom? Elhanyagolt kapcsolataimból a legsürgősebbeket rendezem.

04.06.
szerda

Dán 3,14-20. 91-92.95
Jn 8,31-42

Az Egyháznak igehirdetése minden formájában egyre inkább Jé­zus személyére kell koncentrálnia, s egyre inkább feléje kell irányulnia. Ügyelnünk kell arra, hogy a maga teljességében mutassuk be őt: nem csupán, mint etikai példaképet, hanem elsősorban, mint Isten Fiát, mindenek egyetlen és szükséges Üdvözítőjét.

Keresztény lelkiségi könyvemből vagy Szentírásomból olvasok. Ma kerülöm az internetet.

04.07.
csütörtök

Ter 17,3-9

Jn 8,51-59

Európa hiteles evangéliumhirdetőket vár, akiknek életében a Krisztus keresztjével és föltámadásával való egységből fölragyog az evangélium szépsége. Ilyen evangéliumhirdetőket nevelni kell.

Fél órát csendben töltök, gondolataimat, érzéseimet elnyugtatva: mire hív Isten?

04.08.
péntek ††

Jer 20,10-13
Jn 10,31-42

Minden megkeresztelt embernek, mint Krisztus tanújának állapotának megfelelő nevelésben kell részesülnie, nemcsak azért, hogy a mai világ ellenséges környezetében elhanyagolása miatt el ne száradjon a hit, hanem azért is, hogy az evangelizáló tanúságtétel táplálékot és indításokat kapjon.

Ma minden felesleges
médiát kerülök.
Elvégzem a húsvéti
szentgyónásomat.

04.09.
szombat

Ez 37,21-28
Jn 11,45-57

A keresztények arra hivatottak, hogy hitükkel képesek legyenek kritikusan megítélni a jelenlegi kultúrát és ellenállni a megtévesztésekkel szemben; tudjanak hatni kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai környezetükre; mutassák meg, hogy a katolikus Egyház tagjainak egymással és más keresztényekkel való kapcsolata erősebb minden etnikai köteléknél; örömmel tudják átadni a hitet a következő nemzedékeknek.

Betegeket látogatok, telefonálok vagy írok nekik.
Imádkozom családomért, városomért, hazámért, Európáért.

04.10.
Virágvasárnap

Körmenet előtt:

Lk 19,28-40

Misén: Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Lk 22,14-23,56

Elő kell segíteni a fiatalok közötti találkozásokat, a kölcsönös meghallgatás és az imádság légkörének kialakítására. Nem kell attól félni, hogy igényesek legyünk velük, amikor lelki gyarapodásukról van szó. Meg kell mutatni nekik az életszentség útját, késztetni kell őket, hogy vállalják Jézus követését, amihez a komoly szentségi életből nyerhetik az erőt.

A szentmise,
a szentáldozás után
még egy negyedórára
ott maradok hálaadásra.

         

 Nagyböjti gondolat

Testvérem, Te Isten szép ajándéka, titkokat rejtő csoda vagy!

Nap, mint nap oly sokan borulnak térdre, hogy Istenhez forduljanak gondjaikkal, választ kapjanak gyötrő kérdéseikre, orvosságot bajaikra, fájdalmaikra. Keresik az emberek a különféle betegségek, főképp a rák elleni orvosságot, a választ a társadalmunkat feszegető kérdésekre, a kiutat az értelmetlen háborúkból, katasztrófákból. Kérnek Istentől lelkesítő, erőt adó, szép verseket, irodalmi műalkotásokat, melyek szárnyalásra ösztönöznék a fiatalokat. Harmóniát, mely a dallamok egyetemes nyelvén új világot nyit meg előttünk, színeket, festményeket, melyek beragyogják az életünket. Szükségünk van épületekre, gyárakra, hidakra, melyek otthont, munkát jelentenek számunkra, melyek összekötnek, elvezetnek a testvéreinkhez. Imáinkban rengeteg kérést fogalmazunk meg tudatosan, de nagyon sokszor csak akaratlan felsóhajtásainkban. 

Minden ima Isten elé száll. Ő minden fohászt meghallgat. Hiszem, hogy aki a fülünket teremtette, meghallja fohászunkat és válaszait, a világunkat továbbvivő megoldásokat, a csodálatos műalkotásokat, terveket, eszméket gyermekbőrbe csomagolva, élő kisbabákként ajándékba adja nekünk. 

Mindnyájunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul benned, bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van a béke terv, melyet, ha alázattal megfogalmazol, hangosan kimondasz, elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára. 

A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj el a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni azt. A gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott bent, bensődben kezd körvonalazódni. Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a föld mélyében, a sötétben egyedül dolgozol, megfogod, megfogalmazod, a felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés az igazi érték, a szellemi kincs szülőjének lenni, amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a meghallgatott imáikra adott isteni válasz. 

Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat! 

Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel!

Böjte Csaba testvér


SZENTMISÉK  MÁRCIUS  28 –  ÁPRILIS  03–IG

29. Kedd

18:00

Magyar utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;
01. Péntek

18:00

Lantos János József halálának 30. napjára;

KERESZTÚT

02. Szombat

18:30

 

Horváth János lelki üdvéért, halálának 26. évfordulójára, valamint a Palyaga és a Horváth család élő és elhunyt tagjaiért;

Papp János lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára;

MOCORGÓ SZENTMISE

03. Vasárnap

11:00

 

Balogh Ferenc lelki üdvéért, halálának 15. évfordulójára, valamint Berger János lelki üdvéért, halálának 14. évfordulójára;

VIRÁGVASÁRNAP – BARKASZENTELÉS!!!!


Ma:

- a Szentföld javára van gyűjtés,

- Elsővasárnap van, egész napos Szentségimádás


  • Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
  • Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.

 


10-én, Virágvasárnap ünnepét ünnepli az Egyház  /barkaszenteléssel/ kérjük, hogy mindenki hozzon magával barkát.


Templomunk tavaszi nagytakarítása 2022. 04. 09. /szombat/ 9 óra.
Hívunk és várunk mindenkit, aki szívesen segítene tisztává, széppé varázsolni húsvéti ünnepünkre a templom és parókia környékét.

Szerszámot mindenki hozzon magával /gereblye, kapa, horoló, metszőolló/.
Köszönet és hála a dolgos kezeknek!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja