Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  
Tel.: 06/30/936-7775
______________________________________________________

2018. február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja XVI. évf. 07. szám
______________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Uram, minden utad irgalom és hűség, - azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják”


SZENTLECKE: 1 Pét 3, 18-22

A keresztség titeket is megment, testvérek!

  Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.

  A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

 


EVANGÉLIUM
: Mk 1, 12-15

Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.

  Abban az időben:

  A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.

  Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''

 

NAGYBÖJT - 2018

„Hogy életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,10)

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Február 19.

hétfő

Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

Minden alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. Engedjük, hogy megihlessen bennünket Isten Igéje, amely kulcsot kínál ahhoz, hogy meglássuk általa, miképpen kell cselekednünk, hogy eljussunk a valódi boldogságra és az örök életre, figyelmeztetve minket az őszinte megtérésre.

Olvasom a Szentírást
és időt szánok,
hogy elmélkedjem rajta.
Kitűzöm szentgyónásom időpontját és felkészülök rá.

Február 20.

kedd

Iz 55,10-11;

Mt 6,7-15

Az önző, közömbös magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk.

Mindenkiben igyekszem
felfedezni a jót.
Imádkozom
a bűnösök megtéréséért.

Február 21.

szerda

Jón 3,1-10;

Lk 11,29-32

Az egyik legsürgetőbb kihívás, a közömbösség globalizációja. A felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket.

Megkeresek valakit, akivel már régen találkoztam,
és érdeklődöm róla,
meghallgatom őt.

Február

22.

csütörtök

1Pét 5,1-4;

Mt 16,13-19

Amikor Isten népe megtér az Isten szeretetéhez, megtalálja a választ azokra a kérdésekre, melyeket a történelem folytonosan elé állít.

Imádkozom a Szentatyáért, papjainkért, szerzeteseinkért.

Február

23.
péntek
(böjti nap)

Ez 18,21-28;

Mt 5,20-26

Isten nem közömbös a világ iránt, annyira szereti, hogy Fiát adja oda minden ember üdvösségéért.

A jegyesekért böjtölök,
és részt veszek a keresztúton.

Február 24 szombat

ApCsel 1,15-17.20-26;

Jn 15,9-17

Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá.

Átgondolom életem:
hálát adok Istennek értem való hűségéért.

Február 25.

Nagyböjt
2.

vasár-napja

Ter 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18;

 

Róm 8,31b-34;

Mk 9,2-10

A világ mégis az önmagába zárkózás felé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Isten létébe. Így a kéznek, vagyis az egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik. Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába.

Örömmel és alázattal
szolgálom
a körülöttem lévőket, türelemmel meghallgatva őket.

         

 

Február 22. - Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe

            Szent Péter 42-ben ment Rómába és ott megalapította a római püspökséget, a későbbi Vatikánt. Péter még visszatért Jeruzsálembe, majd közel egy évtizedig Antiochia püspöke volt, és csak 60 körül telepedett le végleg Rómában. Római és antióchiai székfoglalására a IV. század óta emlékezünk. Boldog XXIII.János pápa óta ezen a napon a péteri szolgálatot és az arra alapozott egységet ünnepeljük.

            Péter, a "kőszikla" kezdettől fogva az Egyház egységének és erejének a jele. Imádkozzunk a mai napon Egyházunkért és a keresztények egységéért.

 

Szent Mátyás apostol - február 24.

            Február 24-e Szent Mátyás apostol ünnepe. A Lévi nemzetségéből, Betlehemből származó Mátyás tudós ember volt. Az Úr tanítványai közé tartozott: követte Jézust „János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról” – olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei első fejezetében.

            Mátyás apostol vértanúságot szenvedett Krisztusért; a hagyomány szerint nyakazó bárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek. Önálló középkori ábrázolását nem ismerjük, de az apostolok oltárán szerepel. Attribútumai a kard, a bárd, kövek, kereszt és lándzsa. Az ácsokon és a mészárosokon kívül a halászok is védőszentjükként tisztelik.

            Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként eljussunk választottaid közé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen

            A szent és a név magyarországi népszerűségét Mátyás király is nagyban növelte. A szentek nevei mindig is kedveltek voltak, hiszen a kisgyermekek nem kaphattak pogány nevet. Azt a keresztény nevet kapták, amelyik szentnek születésük napján épp az ünnepe volt: így lett a gyermek védőszentje. Hunyadi Mátyás e napra virradóra született, és az akkori szokás szerint ezért kapta a Mátyás nevet.

Forrás. Magyar Kurír 

 

A Szűzanya tanít meg majd bennünket az alázatra. Kegyelemmel teljes ugyan, és mégis és épp ezért az Úrnak szolgálóleánya lesz. Ő Istennek Anyja, és mégis és épp ezért szolgálni megy Erzsébet otthonába. Bűn nélkül fogantatott, és mégis és épp ezért találkozik a keresztet hordozó, megalázott Jézussal, és úgy áll a kereszt alatt, mint bármely bűnös közülünk, akinek szüksége van a megváltásra.
Idézzük, hívjuk magunkba Őt, és ne szégyenkezzünk, és ne késsünk legalázatosabban tenni munkánkat! Fogadjuk el és fogadjuk magunkba mindig a keresztet, mindenütt és mindenben, ahogyan megjeleníti magát előttünk, nekünk. Ahogyan Ő tette. Mivel Isten magát adta nekünk, álljunk mindig a rendelkezésére.

Teréz anya breviáriuma

 

SZENTMISÉK  FEBRUÁR  19 –  FEBRUÁR  25

20. Kedd: 1800  Szőlősor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

23. Péntek: 1800 Tabán utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

24. Szombat: 1830 Rosa Mysticai Szent Szűz tiszteletére, Homok utcai imacsoport élő és elhunyt tagjaiért;

                           Horváth Éva lelki üdvéért;

 25. Vasárnap: 930 Táncsics Mihály utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

                                  NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

_______________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
_______________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
_______________________________________________________________

- Nagyböjt péntekjein a 18.00 órakor kezdődő szentmise előtt fél órával keresztutat járunk.
_______________________________________________________________

- Nagyböjt szombatjain a szentmise után TZ imaórát tartunk.
_______________________________________________________________

- Ma: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
_______________________________________________________________

- 25-én a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.
_______________________________________________________________

 - Elhunyt:

            Palyaga Lajosné Varga Erzsébet Bercsényi u. 3.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!