SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. június 16. Szentháromság vasárnapja XVII. évf. 24. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Uram, mi Urunk, - mily csodálatos a te neved az egész világon.”
____________________________________________________


SZENTLECKE: Róm 5, 1-5
                                                    

A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

  Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.

  De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.


EVANGÉLIUM
: Jn 16, 12-15                                                     

A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

  ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

  Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.

  Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.''

 

Szentháromság vasárnapja

A Szentháromság titka 


            Szentháromság vasárnapján hitünk egyik titkáról, misztériumáról emlékezünk meg, arról, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személy, s egy Isten. Nincs köztük különbség sem az örök életben, sem a tökéletességben, sem a hatalomban. Mégis az Atya az első, mivel ő ad és nem kap; a Fiú a második, mivel az Atyától jön; s a harmadik a Lélek, aki az Atyától és a Fiútól származik. 
A Szentháromság fogalmának van hatása a mindennapi életünkre. Hogy ezt megértsük, induljunk ki Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott imájából. A hívőkért imádkozva ezt a kívánságot fogalmazza meg: „Legyetek mindnyájan egy. Amit te, Atyám bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk” (Jn 17,21). 
Jézus imája rávilágít egy hasonlóságra: az isteni személyek egységének és a hívek egységének hasonlóságára. E hasonlóság nem véletlen, hiszen mi emberek Isten képére vagyunk teremtve, és a keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy részt vegyünk az isteni életben. 
Jézus imája rávilágít a megváltás céljára is: megváltásunk célja a Szentháromság életében való részesedés. 

Itt világosodik meg az, miért volt szükség a Szentháromság soha meg nem érthető titkának a kinyilatkoztatására, azért, hogy a megváltást megfelelően tudjuk értékelni. 

            A Szentháromság titkáról példákon szoktunk szólni, egyik példája lehet az emberi szeretet analógiája. 
Egy konkrét családban különböző személyek vannak, de a szeretet mégis egységbe tudja fogni őket, és ezt úgy hívjuk, hogy családi közösség.

A Szentháromság legjellemzőbb tulajdonsága a szeretet, mely a három különböző személyt – Atya, Fiú és Szentlélek – egy szeretetközösségben egyesíti. Találóan mondja Szent Ágoston püspök: „Ha a szeretetet nézed, a Szentháromságot nézed.” 

            Nekünk embereknek legyen a Szentháromság továbbra is a támasz. Legyen az irány és életcél.

 

Napi-parancsok

Napi-parancsod minden reggel várom, 
s minden reggel elhangzik mind a három: 
"Jöjjetek!" "Maradjatok!" MENJETEK!" 
Hangodra boldogan figyelhetek. 

"Jöjjetek hozzám!" Indulhatok újra. 
Szíved, kincsesházad kitárt kapuja 
minden nap vár, be sem zárhatja semmi. 
Indulhatok áldást és erőt venni, 
minden nap új erőt és új kegyelmet. 
közelebb hozzád! Mind mélyebbre benned! 

S a másik parancs? "Maradjatok bennem!"? 
Boldogság annak is eleget tennem: 
beléd rejtőzni, megmaradni nálad, 
érezni, hogy Lelked lelkembe árad, 
hogy már nem én, Te vagy a szóban, tettben, 
titokzatosan veled eggyé lettem: 
Te énbennem és én Krisztusom, benned! 
Csodálni, áldani örök kegyelmed! 

De a harmadik parancs: "Menjetek!"? 
Hiszen ha veled eggyé lehetek, 
indulni kell, menni, minden nap újra, 
mint követed, szereteted tanúja! 
Indulni kell, ahová küldesz engem, 
a Te száddá, a Te kezeddé lennem! 
Amerre seb sajog és ínség éget, 
vinni szereteted és békességed! 
Annyi a békétlen és beteg! 

"Jöjjetek!" "Maradjatok!" "Menjetek!" 
Három napi-parancsod hallhatom 
minden új reggel, minden új napon. 
Segítsd, Vezérem, gyenge katonádat, 
teljesíteni mindig mind a hármat! 
KÖVESS ENGEM! 

Túrmezei Erzsébet 

 

SZENTMISÉK  JÚNIUS  17 –  JÚNIUS  23

18. Kedd: 18:00 Zsámboki utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

21. Péntek: 18:00  Ministránsokért, Ifjúságunkért;

22. Szombat: 18:30 Közösségeink megerősödéséért;

23. Vasárnap: 9:00 Bakonyi János atyáért;

                            Nyári János atyáért, Schlachta István plébánosért,

                            Tóth K. János atyáért a lateráni bazilika kanonokjáért,

                            László József (Vid) atyáért, Falvai József prépostért,

                            papi hivatásokért, a Kókán szolgálatot teljesítő élő és elhunyt atyákért,

                            Keresztes nővérekért, Erzsébet nővérért;

                            Csatlós János és felesége Gedei Erzsébet lelki üdvéért,  (haláluk 20. és 6. évfordulójára);

              KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA - KÖRMENET
______________________________________________________

A keddi szentségimádásokat 2019. június 29-én, a Kókán megrendezésre kerülő XV. Váci Egyházmegyei Találkozóért ajánljuk fel. E rendezvényre sok-sok süteményt várunk és kérünk, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG SZÁRAZ SÜTEMÉNYEKET ÉS DOBOZBAN!   
______________________________________________________

Amint azt már jeleztük, az Egyházmegyei Találkozóra gyűjtést szervezünk. Adományaikat a hátulra kihelyezett perselybe, vagy a sekrestyében adhatják le.

Isten fizessen meg minden támogatást! 
______________________________________________________

23-án, Úrnapi körmenet, aki teheti, virágszirmokat hozzon magával, hogy azt szórva méltó módon, hálával és örömmel – jó idő esetén körmenetben – ünnepelhessük az Eucharisztia ünnepét!!!

Tisztelettel kérjük, azokat a családokat, akik eddig is állítottak sátrakat az Úrnapi körmenetre, hogy most is készítsék el Isten dicsőségére.
______________________________________________________

Házasságot kötött:

            Scheuring Ferenc - Koncz Angéla                                         

Isten áldása kísérje kezdődő közös életüket! 
______________________________________________________

Papszentelésre június 22-én, 7:00 órakor indul a busz a templomtól, kérjük előtte mindenki ide érkezzen! /Még lehet jelentkezni!/

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya és a...
2019Husvet
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja