SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. március 10. Nagyböjt 1. vasárnapja XVII. évf. 10. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Légy velem, Uram, - minden szükségemben.”


SZENTLECKE: Róm 10, 8-13

A hit örök életet szerez. Aki Krisztusban hisz, megvallja hitét.

  Testvéreim! Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz.

  Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.


EVANGÉLIUM
: Lk 4, 1-13

Jézust a Szentlélek a pusztába vitte, és ott megkísértette a sátán.

  Abban az időben: Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.'' De Jézus ezt felelte: ,,Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.'' Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. ,,Minden hatalmat és dicsőséget neked adok -- mondta --, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.'' Jézus elutasította: ,,Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!'' Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.'' De Jézus ezt válaszolta: ,,Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''

  Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.


Nagyböjti készület:

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 11.

hétfő

Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

Szent Pál szavai (2Kor 8,9) mindenekelőtt elmondják, hogy milyen Isten stílusa. Isten nem a világi hatalom és gazdagság eszközeivel mutatja meg önmagát, hanem a gyengeség és szegénység eszközein keresztül: „bár gazdag volt, értetek szegénnyé lett…”.

Olvasom a Szentírást
és elmélkedem rajta, mit mond nekem az Úr?
Hálát adok Istennek, hogy értem szegénnyé lett, és értem is eljött.

Március 12.

kedd

Iz 55,10-11;

Mt 6,7-15

Krisztus, az Isten örök Fia, aki hatalomban és dicsőségben egyenlő az Atyával, szegénnyé lett lejött közénk, mindannyiunkhoz közel jött. Mindenétől megvált, „kiüresítette önmagát”, hogy mindenben hasonló legyen hozzánk (vö. Fil 2,7 Zsid 4,15).

Ma mindenkiben keresem és törekszem felfedezni a jót.
Imádkozom
a magam és a bűnösök megtéréséért.

Március 13.

szerda

Jón 3,1-10;

Lk 11,29-32

Isten megtestesülése nagy misztérium! De mindennek az alapja az isteni szeretet, amely szeretet, kegyelem, nagylelkűség, a közelség vágya és nem habozik odaadni és feláldozni önmagát a szeretett teremtményekért. A tevékeny szeretet azt jelenti, hogy egészen osztozunk a szeretett személy sorsában

Megkeresek vagy felhívok valakit, akivel már régen találkoztam.
Ingyenesen adom időmet, figyelmemet, szeretetemet.

Március

14.

csütörtök

Eszt 14,1. 3-5. 12-14

Mt 7,7-12

A szeretet hasonlóvá tesz, egyenlőséget teremt, ledönti a falakat, megszünteti a távolságokat. És Isten ezt tette velünk.

Imádkozom a Szentatyáért, püspökeinkért,  papjainkért, és szerzeteseinkért.

Március

15.
péntek
(böjti nap)

Ez18,21-28

Mt 5,20-26

Jézus „emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve mindenben hasonló lett hozzánk” (II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúció, 22).

Ma böjtömet és imámat nemzetünk, Európa és a világ békéjéért és megtéréséért
ajánlom fel.

Március 16. szombat

 

Mtörv 26,16-19

Mt 5,43-38

Jézus célja nem az volt, hogy magáért a szegénységért legyen szegény, hanem – ahogy Szent Pál mondja – „hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek”. Ez nem szójáték, vagy egy hatásvadász kifejezés! Ez Isten logikája, ebben foglalható össze a szeretetnek, a megtestesülésnek és a keresztnek a logikája.

Imádkozom az otthonukból elüldözött és a hitük miatt szenvedő keresztényekért.

Március 17.

Nagyböjt
2.

vasár-napja

Ter 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1          Lk 9,28b-36

 

Isten nem a magasból hullajtotta ránk az üdvösséget, mint emberbaráti jámborságból a fölöslegből adott könyöradományt.

Ma örömmel és készséggel szolgálom
a körülöttem lévőket, és imádkozom értük.

         


Ima

Keresztre feszített Jézusom, fogadd kegyesen                                
könyörgésemet, melyet most intézek hozzád
halálom órája helyett, mikor annak megkondultjára            
minden érzékem elhagy.

Mikor tehát én Édes Jézusom bágyadt megtört szemeim
Téged nem szemlélhetnek többé, emlékezzél meg
arról a forró tekintetről, melyet most vetek reád és
könyörülj rajtam!

Mikor kiszikkadt ajkam Szentséges mély sebeidet
többé nem csókolhatják, emlékezzél meg azokról a
csókokról, melyekkel most borítlak el és
könyörülj rajtam!

Mikor kihűlt kezeim többé már nem ölelhetik
Szent Keresztedet emlékezzél meg azokról az
érzelmekről, melyekkel most azt karolom át és
könyörülj rajtam!

Mikor fölakadt, mozdulatlan nyelvem többé
szót már ki nem ejt, emlékezzél mostani hő
fohászaimról.

Jézus, Mária, József kezeitekbe ajánlom szívemet, lelkemet.          
Jézus, Mária, József álljatok mellettem a végső küzdelemben.      
Jézus, Mária, József veletek költözzék lelkem ki e világból.

Amen 

 

SZENTMISÉK  MÁRCIUS  11 –  MÁRCIUS  17

12. Kedd: 18:00    Szentatyáért;

15. Péntek: 18:00   Nemzetünkért;

                                        KERESZTÚT

16. Szombat: 18:30 Szűzanya tiszteletére;

17. Vasárnap: 9:00 Rácz József és szülei, Rácz Gyula és Németh Julianna, 

                            valamint a Lehelvári család élő és elhunyt tagjaiért;

                            Szekeres család élő és elhunyt tagjaiért;

                            Vastag József, felesége Gedei Mária és vejük

                            Gáspár István lelki üdvéért;

                            Ruzsák Sándor lelki üdvéért;

                                 NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
______________________________________________________

13-án lesz Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója, Isten sokáig éltesse!
______________________________________________________

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a

Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a

Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!
______________________________________________________

Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk a plébániai kápolnában.
______________________________________________________

17-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.
______________________________________________________

Elhunyt:         

            Kárpáti Gábor, Páskomdűlő 4061/2                                      

Adj Uram örök nyugodalmat neki!               

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya kösz...
Fallóskút 2012....
2019Husvet
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2012

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja