Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. január 12. Urunk megkeresztelkedése XVIII. évf. 02. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Áldja meg Isten az ő népét, - adjon neki békességet!”
______________________________________________


SZENTLECKE:
ApCsel 10, 34-38

Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.

            Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.''


EVANGÉLIUM:
Mt 3, 13-17

 Abban az időben:

            Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.'' Erre, János engedett neki.

            Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!''

 

Urunk megkeresztelkedése

            A mai napon Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Jézus Isten Egyszülött Fia volt. Mindenben emberré lett, a bűnt kivéve. Bár Isten Fia volt az emberhez hasonló lett. Ő soha sem követett el bűnt. A mai napon különleges dolog történt Jézus életében. Jézus nem volt bűnös, mégis elment keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen. Jézusnak nem volt szüksége a bűnbánatra és a megkeresztelkedésre. Ezért hallottuk, hogy keresztelő János csodálkozott, amikor Jézus odalépett, hogy keresztelje meg. János maga hirdette Jézusról: „Aki a nyomomba lép, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek, Ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket”.

            Jézus megkeresztelkedett, feljött a vízből, az ég megnyílt, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. Hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett fiam, kiben kedvem telik!”    

            A keresztelés után Jézus élete megváltozik. Jézus felelőssége változik.  Jézus életében mostantól fogva a küldetése kerül előtérbe. Keresztelés után elindul a pusztába negyven napra, hogy imádkozzon és Istennel töltse az idejét, hogy lelkileg megerősödjön. A pusztában egyedül marad a Szentlélek vezetésével. A sátán kísértését legyőzve elnyerte a lelki erőt. Jézusnak nem volt szüksége a keresztségre, mégis megkeresztelkedett. Ez a történet azt mutatja, hogy Jézus a emberekkel azonosította magát. Az emberekhez hasonló lett.

            A keresztelés szentsége által mi is az Isten gyermekeivé válunk. Mindannyian újjászületünk és az Isten családjához tartozunk. A keresztelés szentsége által mi a mennyei ország örökösévé válunk.  A keresztelés szentsége által szent Pál szavai szerint a mi testünk a Szentlélek templomává válik.  Minden keresztségben az Atya Isten is szól hozzánk, „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!”

            A Szentlélek leszáll ránk és velünk marad. Ettől fogva mindannyian a Szentlélek templomává leszünk. Ezért mi különbözünk a kereszteletlen emberektől. Ezért példát kell mutatnunk a nem keresztény emberek számára. Jézus egész életében hordozta a Szentlelket. A Szentlélek mindig vezette Őt az élet útján. Jézus életének nehéz időszakaiban a Szentlélek adott erőt.

            Imádkozzunk, hogy ne felejtsük el soha, hogy mi a szentlélek temploma vagyunk. Imádkozzunk, hogy, a Szentlélek ereje vezessen minket mindig, hogy méltó keresztény életet éljünk.

Ámen.

Tete Remis SVD 

 

Add Uram

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;

            hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;

            hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;

            hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;

            hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;

            hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;

            hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság - befogadására;

            hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!

Amen.  


„Játék Sarok” 

 

Váljatok ti magatok ajándékká

Legyetek kis Jézusok, váljatok ti magatok ajándékká, a jó Isten simogató, vigasztaló áldásává! Úgy szerette Isten a világot, hogy megteremtett téged is, hogy ott, ahol vagy, általad felvidítson, beragyogjon, boldoggá tegyen mindenkit és mindent.

Böjte Csaba 

 

SZENTMISÉK JANUÁR 13 – JANUÁR 19

14. Kedd: 18:00 Jászberényi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

                PLÉBÁNIÁN!

17. Péntek: NINCS SZENTMISE!!!

18. Szombat: 18:30 id. Keczöl Lajos, és felesége Gáspár Erzsébet,

                                  valamint fiuk Keczöl Lajos lelki üdvéért;

                                  id. Papp László lelki üdvéért (30-ad napos);

                                  Nyéki Ferenc, felesége Szűcs Mária,

                                  valamint fiuk Ferenc lelki üdvéért;

19. Vasárnap: 9:00 Pozsgai József és felesége Soós Anna,

                            valamint Soós István és felesége Dávid Antónia lelki üdvéért;
______________________________________________________

14-től a hétköznapi szentmiséket a plébániai kápolnában tartjuk!!!
______________________________________________________

Előre hirdetjük, hogy 25-én, szombaton 16:00 órakor kezdődik a szentmise.
______________________________________________________

Elhunytak:      Tóth Lajos Dózsa Gy. u. 19.

                        Tóth Erika Dózsa Gy. u. 19.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!