Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. szeptember 29. Szentírás vasárnapja XVII. évf. 39. szám
_______________________________________________

Minden évben a Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon, szeptember utolsó vasárnapján ünnepli az egyház a Szentírást. Ezért ezt a vasárnapot Szentírás vasárnapjának is nevezzük.
___________________________________________

Zsoltár válasz:

„Áldjad lelkem az Urat, - dicsőítsed az Istent.”
______________________________________________


EVANGÉLIUM:
Lk 16, 19-31

A szívtelen gazdag elnyeri méltó büntetését, a szegény Lázár pedig üdvözül.

Abban az időben:

  Jézus a következő példabeszédet mondta:

  ,,Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.

  Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.

  Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«

  »Fiam -- felelte Ábrahám --, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«  »Akkor arra kérlek, atyám -- kiáltotta újra --, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.«

  Ábrahám ezt felelte: » Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«''

 

A BIBLIÁT…

A Bibliát vedd a kezedbe
Mikor a hajnal beköszönt.
És találjon reád az este
Biblia mellet térdre esve,
Fürössze lelked fényözön!

Könnyebb lesz kint a nagyvilágban
Megérteni Isten szavát,
Könnyebb az élet ezer gondja,
Mert lelked azt nem maga hordja.
Mondd, vajon van-e Bibliád?

Vajon mikor lát úgy a hajnal,
És mikor talál úgy az est,
Mint aki nincsen tele jajjal,
De Bibliával, áhítattal
Látja hogy ragyog a kereszt…

Látja, hogy övé lett az élet
Látja, hogy közel van a Nyár –
Ki lassan jár is odaérhet
Aki siet, odatéved.
De jó lesz megpihenni már!

A Bibliát tedd a szívedre!
Meglásd szíved örülni tud,
Nem nézel sötét fellegekre,
S nem is gondolsz arra remegve,
Vajon hová vezet majd az út?!

Előre hát a keskeny úton
Bibliás hittel csendesen…
A csendességben és a hitben
Ott az Isten, hogy megsegítsen,
És benne a ragyogó jelen!

 

Mária iskolája, október imádsága: a rózsafüzér

            Ismét érkezik október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.

            A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.

            A mai rózsafüzér a középkor jámborságában folyamatosan alakult ki. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Remete Szent Pálról jegyezték föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt.

            A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, az egész Egyházban a 16. század második felében terjedt el. A törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.) az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa, Szent V. Piusz is a rózsafüzért imádkozta, mikor zajlott a harc. 

 

Kedves Gyerekek!

Templomi Hírlevelünkben e számtól kezdődően helyet kap a „Játék Sarok”, melyben ügyességetekkel egy-egy időszak végén jutalomban részesülhettek! Segítségetekre lehet a hírlevél egy-egy feladat megoldásában, általános tájékozódásra és hittan órákon is figyeljetek! J

  1. időszakunk Advent kezdetéig tart.

 

Első feladatunk, megismerkedni a Templomi Hírlevéllel!

 

  • Keresd meg, mit ünnepel ma az egyház? ...............................................................................

 

  • Miről hallunk az evangéliumban? A mondatok kiegészítésével megtudhatod!

 

Volt egy ….................ember, ki minden nap …...............lakmározott. Volt egy …...................... nevű ….................. is, a kapuja előtt feküdt betegen. Szívesen jóllakott volna az …................................. ami a gazdag ember asztaláról …........................, de ….................................................................

Sebeit …......................nyalogatták. Meghaltak mindketten, de a koldust az …................................ Ábrahám keblére vitték. A …................ kínjai közt föltekintve a gazdag ember meglátta Ábrahámot, s keblén ….............. . Felkiáltott Ábrahámhoz, kérte könyörüljön rajta, küldje el …................., hogy ujja hegyét …..............mártva ….................nyelvét, mert iszonyúan …..........................ezekben a ….......................... . Ábrahám emlékeztette, hogy életében jó dolga volt, Lázárnak pedig mennyi jutott a rosszból. Most ő itt ….............................., te pedig odaát …................................ .
Nagy szakadék …......................... köztünk és köztetek, átmenni, átjönni nem tud senki. Ezután arra kérte, hogy küldje el őt …...........házukba, ahol testvérei élnek, hogy bizonyságot tegyen előttük, nehogy ők is ide jussanak a ….............................helyére.

Ábrahám azonban azt felelte: „Ha …....................és a  …...................... nem hallgatnak, még ha a ….........................közül …........................is fel valaki, annak sem …........................ .”

 

Kérjük a megoldott feladatokat, a templomban hátul e célra, elhelyezett ládában dobjátok névvel, osztállyal, elérhetőséggel ellátva. A legtöbb feladat beküldőit értékes ajándékokkal jutalmazzuk!

 

A teljes jókedvű ráhagyatkozás Istenre, a kicsi problémák tökéletes elvégzésével.
Az a bizonyos "kis  utak"   bejárásával.  
A "nagyot" majd az Atya  megoldja…

Szent Teréz gondolata

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 30 –  OKTÓBER  06

 

01. Kedd: 18:00 Csapás utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

04. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére;

                           ELSŐPÉNTEK – JÉZUS SZÍVE LITÁNIA

05. Szombat: 18:30 Betegeinkért;

06. Vasárnap: 9:00 Szentkúti zarándokok élő és elhunyt tagjaiért;

                            TERMÉNYBETAKARÍTÁSI ÁJTATOSSÁG

                            ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS
______________________________________________________

30-án, hétfőn a Magyar Katolikus Rádióban az esti rózsafűzért, 19 órakor a kókai Egyházközség tagjai imádkozzák. Ha tehetjük, imádkozzuk velük közösen! Köszönjük, hogy képviselik Egyházközségünket!
______________________________________________________

06-án: terménymegáldást tartunk, aki szeretne hálát adni a termésért, hozzon  a szentmisére.
______________________________________________________

Október folyamán a hétköznapi szentmisék előtt fél órával, Rózsafüzér imádsággal köszöntjük Égi Édesanyánkat.
______________________________________________________

Zarándoklat Fallóskút-Hasznosra október 05-én, szombaton.

Jelentkezni lehet a részvételi díj /1.800.- Ft./ befizetésével, Varró Jánosnál, Akácfa u. 15.

INDULÁS: ½ 8 órakor a templom elől!!!
______________________________________________________

Elhunyt:          Bense Margit volt kókai lakos

Adj Uram örök nyugodalmat neki!